Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132404 nr. 17

32 404 Programma hoogfrequent spoorvervoer

Nr. 17 MOTIE VAN DE LEDEN APTROOT EN DIJKSMA

Voorgesteld 4 november 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat bij alle discussies over het spoor de overlast door geluid en trillingen terugkeert, mede omdat duidelijke normen, meetmethoden en handhavingsinstrumenten ontbreken of onduidelijk zijn;

overwegende, dat zowel voor de besluitvorming over spoorprojecten als voor de rechtszekerheid van bewoners duidelijke normen, meetmethoden en handhavingsinstrumenten noodzakelijk zijn;

voorts overwegende, dat het vervoer van personen en goederen per spoor zal toenemen;

verzoekt de regering deze normen, meetmethoden en handhavingsinstrumenten te ontwikkelen en de Kamer voor 1 maart 2011 daartoe voorstellen voor te leggen;

verzoekt de regering voorts hierbij aan te geven hoe dit te combineren is met voortgaande groei van vervoer per spoor,

en gaat over tot de orde van de dag.

Aptroot

Dijksma