Publicaties over dossier 32197

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling: Stukkenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  02-01-2012 2011-2012 nr. 14, item 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Wet Download icon Open als PDF

  Aanpassingswet handel in emissierechten II

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-06-2011 Staatsblad 2011, 278 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 3. Handeling: Stukkenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  03-06-2011 2010-2011 nr. 81, item 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Handeling: Behandeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra teneinde het Vervangingsfonds en het Participatiefonds onder de werking van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen te brengen (32540); het wetsvoorstel Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter uitvoering van richtlijn nr. 2009/109/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 september 2009 tot wijziging van de richtlijnen nr. 77/91/EEG, 78/855/EEG en 82/891/EEG van de Raad en richtlijn nr. 2005/56/EG wat verslaggevings- en documentatieverplichtingen in geval van fusies en splitsingen betreft (PbEU L 259) (32458); het wetsvoorstel Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Waterschapswet in verband met de verruiming van de bevoegdheid van de raad, provinciale staten en het algemeen bestuur om kwijtschelding van belastingen te verlenen (32315); en andere wetsvoorstellen

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  25-05-2011 2010-2011 nr. 26, item 3 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Handeling: Besluitenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van besluiten

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  25-05-2011 2010-2011 nr. 26, item 10 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Handeling: Stukkenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  17-05-2011 2010-2011 nr. 25, item 10 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 7. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda van de vergaderingen van 10 mei 2011

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  04-05-2011 2010-2011 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 8. Handeling: Behandeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet milieubeheer, houdende aanpassing van hoofdstuk 2 aan de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en aanvulling, verduidelijking en vereenvoudiging van de in hoofdstuk 16 opgenomen regeling van de systemen voor de handel in broeikasgas- en NOx-emissierechten in verband met aanbevelingen uit het project Evaluatie Emissiehandel, proefprojecten voor de opslag van CO2 en wijzigingen van verordening (EG) nr. 2216/2004 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 21 december 2004 inzake een gestandaardiseerd en beveiligd registersysteem overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad en Beschikking 280/2004/EG van het Europees Parlement en de Raad (PbEU L 386) (Aanpassingswet handel in emissierechten II) (32197) en het wetsvoorstel Wijziging van de Wet milieubeheer en diverse aanverwante wetten (Verdere invulling van hoofdstuk 9) (31501)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  29-04-2011 2010-2011 nr. 71, item 2 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda incl. stemmingslijst week 14; 2011-04-01

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  01-04-2011 2010-2011 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda incl. stemmingslijst week 45; 2010-11-05

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  05-11-2010 2010-2011 Tweede Kamer der Staten-Generaal