Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-2019nr. 80, item 11

11 Stemmingen moties Verzekeringen taxichauffeurs

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Verzekeringen taxichauffeurs,

te weten:

  • -de motie-Laçin/Gijs van Dijk over zich ervoor inspannen dat de taximarkt niet verder verschraalt of onbetaalbaar wordt (31521, nr. 109);

  • -de motie-Öztürk/Laçin over meerdere verzekeraars stimuleren taxiverzekeringen aan te bieden (31521, nr. 110);

  • -de motie-Öztürk over onderzoek door de ACM naar de concurrentie in de taxiverzekeringenmarkt (31521, nr. 111).

(Zie vergadering van 24 april 2019.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Öztürk stel ik voor zijn motie (31521, nr. 111) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

De motie-Laçin/Gijs van Dijk (31521, nr. 109) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Laçin, Gijs van Dijk en Öztürk, en luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de prijs voor taxiverzekeringen de afgelopen jaren fors is toegenomen, waardoor het voor taxiondernemers steeds moeilijker wordt zich te verzekeren;

overwegende dat daarmee het voortbestaan van vele taxiondernemingen bedreigd wordt;

van mening dat voor een compleet vervoersaanbod taxi's van wezenlijk belang zijn;

verzoekt de regering om in overleg met de sector en verzekeraars zich ervoor in te spannen dat het aanbod van taxiverzekeringen niet verder verschraalt of onbetaalbaar wordt, en de Kamer hier voor het zomerreces van 2019 over te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 112, was nr. 109 (31521).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Laçin c.s. (31521, nr. 112, was nr. 109).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Öztürk/Laçin (31521, nr. 110).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en de PVV ertegen, zodat zij is verworpen.