Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-2019nr. 80, item 8

8 Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Ik deel mee dat de fractie van 50PLUS bij de stemmingen op dinsdag 23 april jongstleden over de Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Jeugdwet en enkele andere wetten (34994) geacht wenst te worden vóór het gewijzigd amendement-Hijink/Edgar Mulder op stuk nr. 18 te hebben gestemd.

Ik stel voor de volgende wetsvoorstellen toe te voegen aan de agenda van de Kamer:

  • -het wetsvoorstel Invoering van een wettelijk mechanisme ten behoeve van de beslechting van belastinggeschillen tussen lidstaten van de Europese Unie (Wet fiscale arbitrage) (35110);

  • -het wetsvoorstel Wijziging van onder meer het Wetboek van Strafrecht in verband met de herwaardering van de strafbaarstelling van enkele actuele delictsvormen (Wet herwaardering strafbaarstelling actuele delictsvormen) (35080);

  • -het wetsvoorstel Wijziging van enige wetten in verband met de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren in het onderwijs (35089).

Ik deel mee dat de volgende aangehouden moties zijn vervallen: 25657-309; 25657-311; 31753-167; 35000-X-92; 29398-665; 29398-666; 29398-668; 35078-19; 35078-20; 35000-VI-24; 32813-279; 28089-111; 31497-285; 31497-289.

Ik stel voor de volgende stukken van de stand van werkzaamheden af te voeren: 35000-VIII-178; 2019Z07440; 29279-501; 33694-38; 33694-39; 2019Z06975; 32620-223; 25424-457; 25424-455; 25424-456; 25424-454; 29282-353; 2019Z00559; 25424-445; 25424-451; 25424-450; 2019Z05262; 28345-206; 28345-202; 28345-207; 31015-156; 34775-A-71; 29383-303; 34682-6; 29383-316; 32637-359; 32637-356; 32637-344; 32637-337; 31579-26; 29515-435; 32637-332; 33009-65; 34245-6; 23987-353; 19637-2492; 19637-2476; 35000-VI-93; 28844-165; 19637-2469; 28844-164; 29279-502; 28684-556; 35000-VI-101; 35034-4; 33835-120; 32793-376; 33037-354; 31936-587; 2019Z00926; 31288-683; 31288-712; 31311-216; 35079-4; 35130-(R2119)-4.

Ik stel voor toe te voegen aan de agenda van na het meireces:

  • -het VAO Studeren met een functiebeperking in mbo en ho, met als eerste spreker mevrouw Westerveld namens GroenLinks;

  • -het VAO Ondernemen en Bedrijfsfinanciering, met als eerste spreker de heer Wörsdörfer namens de VVD;

  • -het VAO Nationale Omgevingsvisie (NOVI), met als eerste spreker de heer Smeulders namens GroenLinks;

  • -het VAO Huiselijk geweld/Kindermishandeling, met als eerste spreker mevrouw Van den Hul namens de PvdA;

  • -het VAO GGZ, met als eerste spreker mevrouw Van den Berg namens het CDA;

  • -het VSO Onderzoeksvragen vervolgonderzoek naar schaduwonderwijs (31293, nr. 457), met als eerste spreker mevrouw Westerveld namens GroenLinks;

  • -het VSO over het artikel "Asielzoekersscholen leveren komende jaren fors in" (27020, nr. 101), met als eerste spreker mevrouw Westerveld namens GroenLinks.

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter:

Dan geef ik nu het woord aan mevrouw Ploumen namens de PvdA.

Mevrouw Ploumen (PvdA):

Voorzitter, dank u wel. Vanochtend konden we in De Telegraaf lezen dat antiabortusactivisten een bus in de buurt van abortusklinieken willen parkeren om vrouwen die op weg zijn naar die kliniek onder valse voorwendselen die bus in te lokken. Ik vind dat onacceptabel. Vrouwen worden geïntimideerd. Minister De Jonge moet zich onvoorwaardelijk achter de positie van die vrouwen scharen en dit afwijzen. Daarover zou ik graag een debat met hem willen.

Mevrouw Van den Berg (CDA):

Mevrouw de voorzitter. Wij zijn ook zeer verontrust door het bericht, ook omdat er juist over bufferzones wordt gesproken. Maar wij zouden nu toch eerst graag een brief van de minister willen waarin hij even uitlegt of het nu met die bufferzones werkt, ja of nee, voordat we een apart debat hierover steunen.

De heer Van der Staaij (SGP):

Voorzitter. Ik kende deze hulpverleningsactiviteiten wel, maar ik herken niet de valse voorwendselen en de andere punten die mevrouw Ploumen noemde. Dat wil ik toch even gezegd hebben. Maar op nummer 69 op de lijst van meerderheidsdebatten staat al een debat van mevrouw Ellemeet dat precies gaat over dit onderwerp, wat er gebeurt rond abortusklinieken. Het lijkt me niet handig om nu een onderscheid te maken tussen wat er direct naast, achter en naast de abortuskliniek plaatsvindt. Het lijkt mij voor de hand liggen dat we dat bundelen in één debat.

De voorzitter:

Het klopt wat u zegt, meneer Van der Staaij. Het gaat om een debat over vrouwen die geïntimideerd worden door demonstranten bij abortusklinieken.

Mevrouw Westerveld (GroenLinks):

Voorzitter. Het is prima om die debatten samen te voegen, maar misschien kunnen we ze dan ook wat naar voren halen. Steun voor dit verzoek, zou ik willen zeggen, maar ik wil dit debat graag wat eerder.

Mevrouw Tellegen (VVD):

Gisteren hebben we in een kort debat met de staatssecretaris ook al over dit punt gesproken. Ik heb daarbij mijn zorgen uitgesproken, net zoals mevrouw Ploumen. Maar de staatssecretaris heeft daarbij wel iets toegezegd, namelijk dat hij zijn collega De Jonge zal vragen om in de beantwoording van Kamervragen inhoudelijk in te gaan op wat hier nu gebeurt met die bussen. Ik zou die antwoorden willen afwachten en aan de hand van die antwoorden willen weten of we dan inderdaad een extra debat kunnen voeren of het samen kunnen voegen met het debat dat al is aangevraagd.

De heer Beertema (PVV):

Voorzitter. Wij zouden dat debat graag willen samenvoegen met het andere debat.

De heer Hijink (SP):

Inderdaad, de debatten samenvoegen, of gewoon dit onderwerp in dat andere debat behandelen, lijkt mij het beste voorstel. Ook zou ik graag van de minister willen horen — het maakt mij niet uit of dat gebeurt in de beantwoording van de vraag of in een aparte brief — wat het lokale bestuur kan doen om dit soort praktijken te voorkomen. Er is een recht op demonstratie en dat is ook belangrijk, maar ik hoor graag van de minister waar dat recht eindigt en wat hij kan doen. Kan hij zo'n busje bijvoorbeeld naar het industrieterrein verplaatsen in plaats van het recht voor de abortuskliniek te laten staan?

De heer Drost (ChristenUnie):

Het lijkt mij logisch om eerst de ontwikkelingen af te wachten en het onderwerp te bespreken in het door de heer Van der Staaij genoemde debat.

De heer Van Meenen (D66):

Ik sluit mij aan bij de VVD.

De voorzitter:

Er is geen brede steun voor het houden van een debat, maar er staat inderdaad al een door mevrouw Ellemeet aangevraagd debat op de lijst. Het gaat om hetzelfde onderwerp. Misschien kunnen jullie samen even kijken hoe jullie dat vorm kunnen geven.

Mevrouw Ploumen (PvdA):

Voorzitter, dat zullen we zeker doen. Ik vroeg een apart debat aan omdat het plan van die camper of die bus een reactie is op het instellen van bufferzones. Vandaar dat ik daar een debat over wilde. Maar ik zal mij daar zeker met mevrouw Ellemeet over verstaan. Ik denk dat wij daaruit komen. Ik kijk uit naar een spoedige beantwoording van de minister. Graag ontvang ik snel een brief.

Dank u wel.

De voorzitter:

Dank u wel. Ik stel voor het stenogram van dit gedeelte van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Het woord is aan de heer Van der Molen, die juist binnenkomt. Meneer Van der Molen, u komt als geroepen, want u bent aan de beurt. Wat een timing!

De heer Van der Molen (CDA):

Dank u wel, voorzitter. Het is inderdaad een goede timing. Ik moest ertegenaan lopen. Gisteren bracht Nieuwsuur een reportage naar buiten waarin aandacht werd besteed aan promovendi uit China die in groten getale al langer in Nederland als promovendi aan de slag zijn. Hoogleraar Steinbusch van de Universiteit Maastricht concludeerde dat als hij daarover om advies langsging bij de ministeries, het ministerie van Buitenlandse Zaken zei dat hij daar erg mee moest oppassen, terwijl het ministerie van Onderwijs zei: geen enkel probleem, dat moet u maar doen. Mijn stelling is dat een overheid, een kabinet met één mond moet spreken. Vandaar dat ik een debat aanvraag met de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en haar om een brief vraag waarin zij onderbouwt waarom zij niet het advies geeft om voorzichtig te zijn, maar het advies om de deur open te zetten.

De heer Beertema (PVV):

Voorzitter, steun voor de brief en voor het debat.

De heer Futselaar (SP):

Voorzitter. Een brief is logisch, maar eerlijk gezegd denk ik dat wij er sneller over kunnen praten als wij dit bij het AO Wetenschap behandelen, dan in een apart debat.

De voorzitter:

Dus geen steun.

De heer Azarkan (DENK):

Voorzitter. Het is best zorgelijk, maar wij hebben regelmatig AO's. Ik stel voor om het daar te doen. Dat kan het snelst. Anders komt het op de lijst met de lange reeks van debatten. Dus geen steun voor een debat.

De heer Van Meenen (D66):

Het AO wetenschap lijkt mij een perfecte plek. Bovendien begrijp ik dat er nog een Chinavisie van het kabinet komt. Daar kan dit ook in worden meegenomen.

Mevrouw Tielen (VVD):

Ik heb een aantal vragen gesteld over dit soort dingen. Ik ben benieuwd naar de antwoorden daarop. Daar zou ik eerst op willen wachten. Volgens mij komt er inderdaad een groot debat over de Chinastrategie. Dit lijkt mij daarvoor een perfect onderwerp. Ik vraag de heer Van der Molen dus om het daarbij te laten betrekken.

Mevrouw Westerveld (GroenLinks):

Wat ons betreft kan dit betrokken worden bij het debat over het wetenschapsbeleid.

De heer Bisschop (SGP):

Voorzitter. Een appreciatie van het kabinet stellen wij op prijs. Verder kan dit betrokken worden bij wetenschapsbeleid, de ontwikkelingen rond China of wat dan ook.

De voorzitter:

Er is altijd een debat waarbij je dit onderwerp kan betrekken.

Mevrouw Van den Hul (PvdA):

"Wat dan ook" is wel weer heel breed, maar geen steun voor een debat. Wij vinden het prima om dit te betrekken bij een AO. Een brief is prima.

De voorzitter:

Meneer Van der Molen, dank u wel.

De heer Van der Molen (CDA):

In ieder geval wel een brief, voorzitter. Ik had zelf niet het AO voorgesteld, want daaraan zit inmiddels een agenda die zo lang is als een wc-rol. Dus een debat was, denk ik, wel een goede optie geweest.

De voorzitter:

Hè, meneer Van der Molen! Goed. Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Dan geef ik nu het woord aan de heer Van der Lee namens GroenLinks.

De heer Van der Lee (GroenLinks):

Dank u wel, voorzitter. Het Financieele Dagblad opende de krant met het bericht dat grote Europese bedrijven een pleidooi houden om de fusieregels in Europa te versoepelen, zodat zij beter in staat zijn om op de internationale markt te concurreren met China en de Verenigde Staten, dit mede naar aanleiding van een recent negatief fusiebesluit over twee Europese bouwers van treinen. Ik zou daar graag een debat over willen met de minister van Economische Zaken en Klimaat. Als hij dat wil, mag hij een brief sturen. Dat vind ik niet noodzakelijk, want ik weet wat ik vind en ik ben benieuwd wat het kabinet daarop te zeggen heeft.

De heer Veldman (VVD):

Voorzitter. Ik heb wel behoefte aan eerst een brief van het kabinet. Ik zou geneigd zijn om het voorstel van de heer Van der Lee te steunen, maar dan zou ik hem wel willen vragen of hij het zelf wil combineren met een eerder door hem aangevraagd debat, dat een dertigledendebat geworden is, namelijk over de nieuwe Duitse industrie. Volgens mij zijn er behoorlijk wat raakvlakken met elkaar in wat je dan in Europa wel of niet met elkaar afspreekt. Als de heer Van der Lee dat zou willen combineren, ben ik dus bereid om dit voorstel voor een debat te steunen.

De heer Van der Lee (GroenLinks):

Voorzitter. Dit gaat over een dertigledendebat over de assertieve nieuwe industriepolitiek van de minister van Economische Zaken van Duitsland, Altmaier. Dat heeft zeker een relatie. Hoe je omgaat met fusies en de regels, is natuurlijk een element, maar ik vind het prima om het te combineren. Als het een meerderheidsdebat wordt, kunnen we beide aspecten meenemen. Dat is net zo efficiënt.

De heer Veldman (VVD):

Als we die combinatie kunnen maken, dan steun ik dit verzoek.

De voorzitter:

Dan is het dus inderdaad het debat dat u al op de lijst heeft staan. Het dertigledendebat wordt gehandhaafd maar wordt omgezet in ...

De heer Van der Lee (GroenLinks):

Een meerderheidsdebat, met daaraan toegevoegd het onderwerp over het wel of niet versoepelen van fusieregels in Europa.

Mevrouw Van den Berg (CDA):

Voorzitter. Ook wij zouden het graag willen combineren, maar dan met een meerderheidsdebat dat meneer Van der Lee al heeft, namelijk over China, want het gaat hier ook over mededinging. Dus alle steun voor het onderwerp, maar wij vinden het handig om dit te combineren met het aanpassen van mededinging en onze concurrentiepositie.

De voorzitter:

Mevrouw Van den Berg, u dacht: ik maak het de voorzitter even een beetje makkelijk.

De heer Van der Lee (GroenLinks):

Mag ik daar alvast op reageren, voorzitter?

De voorzitter:

Ja, dat is prima.

De heer Van der Lee (GroenLinks):

Ik vind dat een minder gelukkige combinatie. Dat gaat echt over bedrijfsspionage, beveiliging, cybersecurity en handhaving. Dat is echt een ander type discussie dan over industriepolitiek en fusieregels. Dat zou ik dus niet vermengen met elkaar.

De voorzitter:

Goed. Wat is dan uw antwoord, mevrouw Van den Berg?

Mevrouw Van den Berg (CDA):

Dan wil ik het volgende graag duidelijk van meneer Van der Lee weten. Het gaat hier toch over aanpassing van fusieregels en in die zin ook van mededingingsregels? Dat is toch het kernthema waar we het over hebben?

De heer Van der Lee (GroenLinks):

Dat klopt, maar de aanleiding van het vorige debat had toch meer te maken met bedrijfsspionage. Dat vind ik toch een ander type discussie. Alles wat bedrijven doen, raakt aan mededinging, maar dan wordt het iets te veel een vergaarbak.

De voorzitter:

Goed, we weten waar het over gaat.

Mevrouw Van den Berg (CDA):

We laten het aan uw wijsheid over, maar alle steun voor het verzoek.

De voorzitter:

Oké, dat is waar het om gaat.

De heer Azarkan (DENK):

Voorzitter. Ik wil het graag samenvoegen met ... Nee hoor.

De voorzitter:

Nee, doe maar niet.

De heer Azarkan (DENK):

Steun voor het verzoek.

De heer Futselaar (SP):

Voorzitter. Het zou fijn zijn als het kabinet met de Chinastrategie komt, al is het maar om een eind te maken aan de storm die we de laatste weken hebben van debatverzoeken over China. Niettemin steun, al is het maar om aan te tonen hoe groot de lobby van sommige Europese bedrijven precies is in Europa.

De heer Bisschop (SGP):

Voorzitter. Wij hechten wel aan een schriftelijke reactie van het kabinet. De lijn die u in samenspraak met de heer Veldman ontwikkeld hebt, steunen we van harte.

De heer Beertema (PVV):

Geen steun voor de aanvraag van dit debat, voorzitter.

De heer Van Rooijen (50PLUS):

Voorzitter, steun voor het verzoek van de heer Veldman, voorafgegaan door een brief.

De heer Van Weyenberg (D66):

Voorzitter, steun, ook indachtig het volgens mij constructieve gesprek tussen de heer Veldman en de heer Van der Lee.

De heer Asscher (PvdA):

Steun.

De voorzitter:

U heeft een meerderheid, eigenlijk voor het omzetten van uw dertigledendebat — ik zie dat dat nummer 35 is — in een meerderheidsdebat. Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

De heer Van der Lee (GroenLinks):

Dank u wel.

De voorzitter:

Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze regeling van werkzaamheden.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.