Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-2019nr. 80, item 10

10 Regeling van werkzaamheden (stemmingen)

De voorzitter:

Aan de orde zijn de stemmingen. Ik geef eerst mevrouw Ouwehand het woord.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Voorzitter, dank u wel. Bij de stemmingen onder punt 5 van de stemmingslijst, over de moties ingediend bij het debat over de informele Europese top, wil ik graag het dictum van mijn motie op stuk nr. 1448 wijzigen. Het zinnetje "waaronder de Europese top van 9 mei" wil ik schrappen. Het dictum komt dan als volgt te luiden: "verzoekt de regering zich bij de aankomende Raden uit te spreken tegen de verhoging van het quotum voor kippenvlees uit Oekraïne en voor deze positie ook steun onder andere lidstaten te verwerven".

De voorzitter:

Ik denk dat de woordvoerders die aan het debat hebben deelgenomen snappen wat het verschil is. Klopt dat?

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Ik zie geknik.

De voorzitter:

Dus geen bezwaar.

De voorzitter:

De motie-Ouwehand (21501-20, nr. 1448) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er een voorlopig akkoord ligt tussen de Europese Commissie en Oekraïne waarin de "onvoorziene" import van kippenvlees wordt geformaliseerd in plaats van aan banden wordt gelegd;

constaterende dat de minister van LNV daarover haar ongenoegen bij EU-landbouwcommissaris Hogan kenbaar heeft gemaakt;

constaterende dat de Raad nog moet instemmen met de uitkomst van de onderhandelingen met Oekraïne;

verzoekt de regering zich bij de komende Raden uit te spreken tegen de verhoging van het quotum voor kippenvlees uit Oekraïne en voor deze positie ook steun onder andere lidstaten te verwerven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 1449, was nr. 1448 (21501-20).

We gaan daarover stemmen. Dank u wel.