13 Stemmingen moties Gevangeniswezen

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Gevangeniswezen,

te weten:

  • -de motie-Van Nispen c.s. over geen gebruik van meerpersoonscellen (24587, nr. 726);

  • -de motie-Van Nispen c.s. over uitstel van het terugbrengen van de gevangeniscapaciteit (24587, nr. 727);

  • -de motie-Buitenweg/Van Nispen over de effecten van het sluiten van gevangenissen (24587, nr. 728);

  • -de motie-Buitenweg/Van der Graaf over het aantal extra bedden in ppc's (24587, nr. 729) (overgenomen);

  • -de motie-Krol over oudere werklozen omscholen tot gevangenisbewaarder (24587, nr. 730);

  • -de motie-Krol over een fulltime werkweek voor gedetineerden (24587, nr. 731);

  • -de motie-Van Toorenburg c.s. over de resultaten van de plaatsingsronde (24587, nr. 732);

  • -de motie-Van der Graaf c.s. over aanmerken familiebezoek als re-integratiedoel (24587, nr. 733);

  • -de motie-Markuszower over het openhouden van gevangenissen (24587, nr. 734);

  • -de motie-Kuiken c.s. over behoud werkgelegenheid en herbestemming gebouwen (24587, nr. 735).

(Zie vergadering van 3 oktober 2018.)

De voorzitter:

De motie-Kuiken c.s. (24587, nr. 735) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de regering voornemens is de PI's Zwaag en Almere te sluiten;

van mening dat dit de regio's hard raakt en er alles aan gedaan moet worden om de effecten van de sluiting te beperken;

van mening dat de gevolgen van de sluiting voor de werkgelegenheid in de regio's zo beperkt als mogelijk moeten blijven;

tevens van mening dat voorkomen moet worden dat de locaties PI Zwaag en Almere leeg komen te staan;

verzoekt de regering in het geval zij overgaat tot genoemde sluitingen, in overleg met de gemeenten te bezien hoe de negatieve gevolgen voor de werkgelegenheid in de regio kunnen worden gecompenseerd of in de toekomst kunnen worden voorkomen en tevens te overleggen over een herbestemming van de gebouwen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 738, was nr. 735 (24587).

Op verzoek van mevrouw Kuiken stel ik voor haar gewijzigde motie (24587, nr. 738, was nr. 735) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

De motie-Buitenweg/Van Nispen (24587, nr. 728) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het kabinet voornemens is om vier penitentiaire inrichtingen te sluiten;

verzoekt de regering de Kamer vóór 1 maart 2019 te informeren over de effecten van het sluiten van deze gevangenissen voor onder meer het kunnen verzekeren van de juiste zorg en beveiliging van gedetineerden, en voor het bevorderen van een zo goed mogelijke terugkeer van ex-gedetineerden in de samenleving,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 737, was nr. 728 (24587).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

De fractie van de PVV wordt aantekening verleend tegen de overgenomen motie op stuk nr. 729 te zijn.

In stemming komt de motie-Van Nispen c.s. (24587, nr. 726).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, de SGP en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Nispen c.s. (24587, nr. 727).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, de SGP, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Buitenweg/Van Nispen (24587, nr. 737, was nr. 728).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, de SGP en FvD voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Krol (24587, nr. 730).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdA, DENK, 50PLUS, de SGP, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Krol (24587, nr. 731).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van DENK, 50PLUS, de SGP en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Toorenburg c.s. (24587, nr. 732).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van der Graaf c.s. (24587, nr. 733).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Markuszower (24587, nr. 734).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van 50PLUS, de SGP, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven