12 Stemmingen moties Wmo

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Wmo,

te weten:

  • -de motie-Hijink/Bergkamp over het bespreken van knelpunten in de wijkverpleging (29538, nr. 266);

  • -de motie-Hijink/Kerstens over gemeenten volledig compenseren voor de invoering van het abonnementstarief (29538, nr. 267);

  • -de motie-Ellemeet/Kerstens over de nieuwe HV-loonschaal meenemen in de evaluatie van de AMvB (29538, nr. 269);

  • -de motie-Sazias over duidelijke regels voor de maaltijdondersteuning voor kwetsbare ouderen (29538, nr. 270);

  • -de motie-Kerstens c.s. over niet benadelen van mensen met een minimuminkomen door het abonnementstarief (29538, nr. 271);

  • -de motie-Kerstens over niet beperken van de toegang tot de Wmo door het abonnementstarief (29538, nr. 272);

  • -de motie-Kerstens over met de rekentool vaststellen van een basistarief (29538, nr. 273).

(Zie vergadering van 3 oktober 2018.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Hijink stel ik voor zijn motie (29538, nr. 266) aan te houden. Op verzoek van de heer Kerstens stel ik voor zijn moties (29538, nrs. 271 en 272) aan te houden. Op verzoek van mevrouw Sazias stel ik voor haar motie (29538, nr. 270) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Hijink/Kerstens (29538, nr. 267).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, de SGP en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ellemeet/Kerstens (29538, nr. 269).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, de SGP, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Kerstens (29538, nr. 273).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven