19 Stemming motie Informele Raad voor Concurrentievermogen

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het VSO Informele Raad voor Concurrentievermogen d.d. 16 en 17 juli 2018,

te weten:

  • -de motie-Wörsdörfer over de samenloop en overlap van e-Privacy en de AVG (21501-30, nr. 441).

(Zie vergadering van 25 september 2018.)

De voorzitter:

De motie-Wörsdörfer (21501-30, nr. 441) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in Brussel na de Algemene verordening gegevensbescherming nu wordt gesproken over invoering van de e-Privacyverordening, die gaat over vertrouwelijkheid van communicatie en tevens over privacy en die naar verwachting grote impact op het Nederlandse bedrijfsleven heeft;

overwegende dat het Nederlandse bedrijfsleven het afgelopen jaar vanwege de AVG al volop aanpassingen heeft moeten doen en het kabinet bezig is met een eerste evaluatie conform de motie-Koopmans c.s. (34851, nr. 19);

overwegende dat het kabinet in de Nederlandse Digitaliseringstrategie expliciet de ambitie heeft opgenomen om een goede aansluiting te vinden tussen de e-Privacyverordening en de AVG;

verzoekt de regering artikelsgewijs de samenloop en overlap van e-Privacy en de AVG nader inzichtelijk te maken, voorts ter voorkoming van schade voor het Nederlandse mkb een mkb-toets voor e-Privacy uit te voeren, de Kamer over beide zaken op de hoogte te brengen, tevens de uitkomsten te betrekken bij verdere onderhandelingen over de e-Privacyverordening en tot die tijd geen onomkeerbare stappen te zetten in de Europese Raden en werkgroepen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 443, was nr. 441 (21501-30).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Wörsdörfer (21501-30, nr. 443, was nr. 441).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, DENK, 50PLUS, de VVD, de SGP, de PVV en FvD voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

De heer Wörsdörfer (VVD):

Voorzitter. Nu de motie is aangenomen, zou ik graag een brief van het kabinet willen waarin staat hoe die wordt uitgevoerd. Ik zou die brief graag uiterlijk volgende week ontvangen.

De voorzitter:

Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. Daarmee zijn we aan het eind gekomen van de stemmingen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

Naar boven