21 Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Ik deel mee dat de fractie van D66 het lid Jetten tot fractievoorzitter heeft gekozen. Van harte gefeliciteerd!

(Geroffel op de bankjes)

De voorzitter:

Geniet van dit moment, want hierna is het afgelopen!

Op verzoek van een aantal leden stel ik voor de volgende door hen ingediende moties opnieuw aan te houden: 33529-488; 33529-486; 33529-477; 30175-272; 34775-VIII-97; 32813-151; 32140-39; 32140-38; 33576-121; 28089-74 en 25422-211.

Ik stel voor toe te voegen aan de agenda:

  • -het VAO Nederlandse inzet inzake nucleaire ontwapening, met als eerste spreker het lid Ploumen namens de PvdA.

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter:

Dan geef ik nu het woord aan de heer Klaver namens GroenLinks.

De heer Klaver (GroenLinks):

Voorzitter. Morgen een jaar geleden trad het kabinet aan. Het zei het groenste kabinet ooit te zijn. Inmiddels zijn we een jaar verder en zien we dat de groene ambities maar geen verdere invulling krijgen. We zien dat de maatregelen uitgesteld blijven worden. De klimaattafels, waar inmiddels een reactie op is gekomen, slagen er niet in om de doelstellingen te halen. Wat mij betreft is het tijd voor een debat over de reactie van het kabinet op de klimaattafels. Ik wil dat voeren met de minister-president en de minister van Economische Zaken en Klimaat.

Mevrouw Beckerman (SP):

Voorzitter. Nederlandse huishoudens lopen gevaar door hoge uitstoot en de klimaataanpak die achterblijft, dus wij steunen van harte dit debat. U heeft wel drie debatverzoeken in deze regeling van werkzaamheden. Misschien kan er iets worden samengevoegd tot één groot debat, want het is volgens mij heel urgent.

De heer Jetten (D66):

Voorzitter. Ik ben heel blij met de kabinetsreactie die vorige week is uitgekomen. Graag op korte termijn een debat met de minister van Economische Zaken en Klimaat.

De voorzitter:

Dus u steunt het verzoek.

Mevrouw Agnes Mulder (CDA):

Voorzitter. Vorige week was die brief er nog niet, dus gaf ik nog geen steun. Maar nu natuurlijk van harte, meneer Klaver. Voor het samenvoegen ben ik ook. De rest van wat u allemaal zei, zullen we dan wel uitdebatteren met mekaar.

De voorzitter:

Zo is dat.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Voorzitter. Mijn fractie is ook blij met de brief, is ook voorstander van samenvoeging van debatten en steunt ook dit debat. Wat ons betreft vindt het plaats met de vakminister.

De heer Moorlag (PvdA):

Voorzitter. Het heeft even geduurd voordat het kabinet het ei heeft gelegd, maar het is een groot en belangrijk ei, dus steun voor het debat.

De heer Kuzu (DENK):

Voorzitter. Steun, ook voor het samenvoegen.

De heer Kops (PVV):

De kosten van het klimaatbeleid lopen gierend uit de klauwen, dus steun voor het verzoek.

Mevrouw Yeşilgöz-Zegerius (VVD):

Voorzitter. Ook de VVD is blij met de kabinetsappreciatie. We voeren daar graag het debat over met de vakminister.

Mevrouw Sazias (50PLUS):

Voorzitter, steun voor het debat en voor de samenvoeging.

De heer Van Raan (PvdD):

Voorzitter. Dat steun ik en daar sluit ik mij bij aan.

De heer Bisschop (SGP):

Voorzitter. Dat geldt ook voor de SGP. Steun voor het debat en voor samenvoeging met de verzoeken van de heer Van der Lee inzake Urgenda en het IPCC-rapport.

De heer Klaver (GroenLinks):

Voorzitter. Veel dank voor de brede steun voor dit debat. Dit is een belangrijk onderwerp. Ik kijk naar mijn collega Van der Lee en zie dat hij er geen enkel bezwaar tegen heeft om die debatten samen te voegen. Ik zou wel willen vragen om voldoende spreektijd omdat het veel onderwerpen zijn die we daarin hebben te behandelen. Het zou fijn zijn als het op korte termijn kan worden ingepland.

De voorzitter:

Daar gaan we rekening mee houden.

U heeft nog een verzoek.

De heer Klaver (GroenLinks):

Dat klopt.

Voorzitter. Afgelopen vrijdag maakte Unilever bekend niet naar Nederland te komen. Enkele uren later gaf het kabinet aan de dividendbelasting te heroverwegen, met andere woorden: dat de dividendbelasting van tafel gaat. Ik wil op de kortst mogelijke termijn een debat met de minister-president over dit besluit. Het is echt onbegrijpelijk dat we een week eerder hier nog met elkaar stonden te debatteren, dat onze financieel woordvoerders op donderdagavond hier nog stonden te praten, en er toen niks aan de hand was, terwijl de dag erna dit omstreden wetsvoorstel van tafel gaat omdat Unilever zich terugtrekt. Daarom wil ik zo snel mogelijk een debat, bij voorkeur vanavond.

De voorzitter:

Oké. Dat wilde ik vragen, want u zei "zo spoedig mogelijk". Ook daar heeft u een meerderheid voor nodig.

De heer Klaver (GroenLinks):

Ja, zeker. Ik stel voor om het vanavond in te plannen.

De voorzitter:

Dan ga ik naar mevrouw Marijnissen.

Mevrouw Marijnissen (SP):

Voorzitter. We hebben net in het vragenuur de premier gehoord. Hij komt hier alleen maar om elke keer dezelfde welbekende riedel af te steken. Zijn geloofwaardigheid is weg. Dat debat is absoluut nodig, dus van harte steun voor het verzoek, en inderdaad zo snel als mogelijk.

De heer Wilders (PVV):

Voorzitter, ik zal het kort houden: steun, en wat ons betreft ook vandaag of morgen.

De heer Van Rooijen (50PLUS):

Voorzitter, steun en vandaag.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Ja, zeker steun voor vandaag.

De heer Azarkan (DENK):

Steun, voorzitter.

De heer Bruins (ChristenUnie):

Voorzitter. Het was een belangwekkend bericht vrijdag, maar volgens mij is nu het kabinet aan zet. Ik ontvang dus graag een brief met een reactie, maar geen steun voor een debat nu.

Mevrouw Lodders (VVD):

Voorzitter. Wij ontvangen ook graag een brief van het kabinet met de uitkomsten van de heroverweging. Als die brief binnen is, dan uiteraard steun voor het debat.

De heer Van Weyenberg (D66):

Voorzitter. Het wordt heroverwogen, en dat is hartstikke mooi. Nu geen steun. We willen debatteren als die heroverweging ook tot stukken naar de Kamer leidt.

De heer Nijboer (PvdA):

Het is niet zo dat de coalitie de oppositie te pas en te onpas de mond kan snoeren. Hier is een groot maatschappelijk besluit genomen, over het belangrijkste politieke punt van dit jaar. De coalitie wil nu wéér ...

De voorzitter:

Maar steunt u het verzoek?

De heer Nijboer (PvdA):

... het debat uitstellen, het debat niet voeren en de Algemene Financiële Beschouwingen niet houden. Van harte steun voor het verzoek. Het is echt onbeschoft wat de coalitie nu doet.

De heer Bisschop (SGP):

Voorzitter, steun voor het verzoek, maar we willen het wel inplannen nadat het kabinet gereageerd heeft en de heroverwegingen met ons heeft gedeeld, alsmede de uitkomst daarvan.

De heer Omtzigt (CDA):

Ik steun de lijn van de SGP. Het kabinet moet zo spoedig mogelijk komen met een brief met de uitkomst van de heroverweging. Zo spoedig mogelijk daarna dient er een debat over ingepland te worden.

De voorzitter:

Maar de heer Bisschop steunde het verzoek om het debat te houden. U ook?

De heer Omtzigt (CDA):

Ja, ná ommekomst van de brief met de uitkomst van de heroverweging willen wij een spoedig debat.

De heer Baudet (FvD):

Steun.

De heer Klaver (GroenLinks):

Voorzitter. Ik vind dit tamelijk onbegrijpelijk. Bijna de hele oppositie vraagt hier om een debat over een belangrijk besluit dat afgelopen vrijdag is genomen. Dit gaat niet alleen om hoe jullie in de coalitie met je heroverweging omgaan; dit gaat ook over de wijze waarop de minister-president heeft opgetreden. Ik heb twee zaken. Eén: ik wil voor 17.00 uur vanmiddag een brief ontvangen van de minister-president waarin hij inzicht geeft in alle lobbycontacten die er op dit moment zijn met het grote bedrijfsleven en vertegenwoordigers daarvan, zoals VNO-NCW. Ten tweede: als de coalitie dit tegenhoudt, dan wens ik een hoofdelijke stemming over dit debat. Dit debat moet er gewoon komen.

De voorzitter:

Een meerderheid heeft het verzoek om een debat te houden gesteund.

De heer Klaver (GroenLinks):

Ja, maar na ommekomst van de brief.

De voorzitter:

Ja, na ommekomst van de brief. En u wilt stemmen over ...

De heer Klaver (GroenLinks):

Over het verzoek om het nog deze week in te plannen. Het is namelijk niet alleen een debat over de inhoud van het nieuwe voorstel, maar ook over het optreden van de minister-president. De handelswijze van de minister-president, de manier waarop hij de Kamer heeft behandeld ...

De voorzitter:

Dat heeft u gezegd.

De heer Klaver (GroenLinks):

Ook dat is onderdeel van het debat. Daarom wil ik daar nog deze week een debat over.

De voorzitter:

Oké. Ik wil eerst het stenogram van dit deel van de vergadering doorgeleiden naar het kabinet. Er is een meerderheid in de Kamer voor het houden van een debat. U wilt een stemming over het vanavond houden van dit debat. Is dat helder?

De heer Klaver (GroenLinks):

Zeker. Ja.

De voorzitter:

Dan gaan we dat doen. Maar eerst even de regeling. Nee, meneer Azarkan. U heeft een punt van orde? Als u er zo bij kijkt, weet ik niet of dat zo is.

De heer Azarkan (DENK):

Misschien scheelt het wat tijd: kan de brief voor 17.30 uur hier aankomen?

De voorzitter:

Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. Dan gaan we eerst de regeling afmaken en daarna gaan we hoofdelijk stemmen. De heer Kwint namens de SP.

De heer Kwint (SP):

Voorzitter. Ruim €20.000 per jaar, zoveel hebben rijke ouders ervoor over om hun kind niet naar een normale school in de buurt te laten gaan, maar naar een dure privéschool. Toenemende tweedeling is het gevolg. Wie het kan betalen krijgt kleine klassen en meer aandacht, en wie het niet kan betalen niet. Ik wil graag een brief van de minister met daarin zijn verklaring waarom het privéonderwijs in Nederland zo ongelofelijk is toegenomen, en daarna snel een debat.

De heer Bisschop (SGP):

Voorzitter. Steun voor de brief. En daarna bekijken we of het debat nodig is.

De heer Van Meenen (D66):

Daar sluit ik mij bij aan.

De heer Bruins (ChristenUnie):

Steun voor een brief, maar het onderwerp kan naar een AO toe, bijvoorbeeld naar het AO Schaduwonderwijs van volgende week.

Mevrouw Westerveld (GroenLinks):

Steun voor de brief en ook voor een debat. Het is een heel belangrijk onderwerp, dus is het goed om daar hier over te praten.

De heer Rog (CDA):

Geen steun. We hebben volgende week een debat over particulier ondersteuningsonderwijs. Daar zou dit prima bij betrokken kunnen worden.

Mevrouw Tielen (VVD):

Daar sluit ik mij bij aan.

De heer Öztürk (DENK):

Steun voor een brief en een debat.

De voorzitter:

Meneer Kwint.

De heer Kwint (SP):

Ja. Het ging zo goed vorige week. Laten we afspreken dat we dan ...

De voorzitter:

De heer Van Raan.

De heer Van Raan (PvdD):

Ik wou het ook nog even steunen. Dank u wel.

De heer Kwint (SP):

Dat waardeer ik alsnog. Dan zou ik het kabinet graag wel willen vragen of die brief er dan voor volgende week woensdag kan zijn. Als wij het gaan bespreken in het debat over schaduwonderwijs — nou ja, dat raakt er zijdelings aan — dan is het wel belangrijk dat wij die brief van de minister op tijd hebben.

De voorzitter:

Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Mevrouw Buitenweg. Die had ik net nog gezien. O ...

Mevrouw Buitenweg (GroenLinks):

Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ik probeerde al in een ander deel van de zaal steun binnen te halen. Ik ga nu zien of dat allemaal is gelukt.

Afgelopen weken stond in de krant dat de voorman van Interpol verdwenen was. Later bleek dat hij was gearresteerd in China. Het is niet het eerste incident bij Interpol. Vorige week stond ik hier ook. En een paar maanden geleden stond ik hier ook, toen in verband met het feit dat er voor miljoenen aan Interpol betaald wordt door bijvoorbeeld de UEFA en allerlei wapenindustrie, waardoor het functioneren van Interpol ter discussie staat.

De voorzitter:

U wilt een debat.

Mevrouw Buitenweg (GroenLinks):

Kortom, ik wil een brief over de situatie met betrekking tot de leiding van Interpol en ik wil dat laten volgen door een breder debat over het functioneren van en de situatie bij Interpol.

De heer Van Dam (CDA):

Steun voor een brief, geen steun voor een debat.

Mevrouw Den Boer (D66):

Voorzitter. Het is uiteraard een zorgelijke situatie. Ik zou zeggen: laten we dit mysterie eerst eens even laten uitzoeken en daarover een brief krijgen. Geen steun voor een debat.

De heer Bruins (ChristenUnie):

Geen steun.

Mevrouw Laan-Geselschap (VVD):

Geen steun voor dit debat.

De heer Van Nispen (SP):

Zeker steun voor een brief. En natuurlijk gaan we het er dan een keer over hebben, maar dat zou ook in een algemeen overleg kunnen zijn.

De heer Bisschop (SGP):

Voorzitter, steun voor een brief. En of erover gedebatteerd of overlegd moet worden, zien we daarna.

De heer Öztürk (DENK):

Steun voor een brief en een debat.

De voorzitter:

Mevrouw Buitenweg, ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. Dank u wel.

De heer Alkaya namens de SP.

En voordat u begint, vanwege het rumoer even ...

De heer Alkaya (SP):

Kan-ie?

De voorzitter:

Ja. Dat hoop ik.

De heer Alkaya (SP):

Voorzitter. Al een paar weken geleden heb ik een debat aangevraagd over de schikking die ING heeft getroffen met het Openbaar Ministerie omdat ING heeft meegewerkt aan witwaspraktijken. Nu blijkt uit een brief van het kabinet dat de minister voor Rechtsbescherming die schikking heeft goedgekeurd, niet de minister van Justitie en Veiligheid. Dat is bevestigd in die brief. Daarom lijkt het me niet meer dan logisch om ook de minister voor Rechtsbescherming bij dat debat uit te nodigen.

De heer Bruins (ChristenUnie):

Het klinkt ook mij logisch in de oren. Maar formeel gaat het kabinet over zijn eigen afvaardiging. Maar het klinkt logisch.

De heer Alkaya (SP):

Dus kunnen we hem wel uitnodigen.

De heer Sneller (D66):

Ik sluit me aan bij de heer Bruins.

De heer Nijboer (PvdA):

Prima voorstel.

De heer Van der Linde (VVD):

Het kabinet moet er zelf over gaan, maar ik vind het niet onlogisch.

De heer Ronnes (CDA):

Voorzitter, het kabinet moet er zelf over gaan.

De heer Azarkan (DENK):

Voorzitter. Het is een logisch voorstel van de heer Alkaya. Steun.

De heer Bisschop (SGP):

Het is correct dat het kabinet er zelf over gaat, maar ik steun dit verzoek wel.

De heer Markuszower (PVV):

Het lijkt mij dat de Kamer erover moet gaan, dus steun voor het verzoek.

De heer Snels (GroenLinks):

Steun.

De voorzitter:

Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

De heer Nijboer.

De heer Nijboer (PvdA):

Dank u wel, voorzitter. Beleggers nemen onze steden over en het kabinet doet er niks aan. Daar wil ik graag een debat over. Nou begreep ik van de Griffie dat er al een dertigledendebat van collega Beckerman hierover op nummer 13 staat.

De voorzitter:

Ja.

De heer Nijboer (PvdA):

Als ik hier dus steun voor krijg, heb ik graag dat dat debat wordt opgewaardeerd tot een volwaardig debat, voorzitter.

De voorzitter:

Alle debatten zijn volwaardig. Mevrouw Beckerman.

De heer Nijboer (PvdA):

Maar ... Ja, daar heeft de voorzitter gelijk in. U heeft helemaal gelijk, voorzitter! Ik moet heel precies zijn in mijn woorden.

De voorzitter:

Mevrouw Beckerman.

Mevrouw Beckerman (SP):

Ja, het aanpakken van beleggers op de woningmarkt, die de kansen voor starters steeds kleiner maken, is inderdaad een belangrijk punt. En inderdaad staat er een debat van mij op nummer 13. Dat is een belangrijk debat en het zou mooi zijn als dat nog veel groter wordt en snel wordt ingepland. Dank u wel.

Mevrouw Van Eijs (D66):

Voorzitter, ik zou graag een brief krijgen, maar die zou ik graag willen betrekken bij een ander overleg dat al gepland staat, bijvoorbeeld het WGO Wonen.

De voorzitter:

Dus geen steun. Mevrouw Dik-Faber.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Voorzitter, idem. Ik vind het wel een belangrijk onderwerp, dus een kabinetsbrief is van harte welkom, en die dan agenderen voor het WGO.

De heer Ronnes (CDA):

Voorzitter, dit is een belangrijk onderwerp. Ik denk dat het goed is dat we dit betrekken bij het WGO. Als het even kan, ontvang ik ook graag een brief van het kabinet over dit onderwerp.

De heer Azarkan (DENK):

Voorzitter, beleggers spelen echt een cruciale rol. Daardoor zijn heel veel woningen niet verkrijgbaar voor heel veel mensen. Ik denk dat dit echt niet bij het WGO kan worden betrokken. Het dient apart behandeld te worden, vandaar ook steun.

De heer Smeulders (GroenLinks):

Steun voor het verzoek.

De heer Kops (PVV):

Geen steun voor een apart debat. We kunnen dit bespreken in het wetgevingsoverleg Wonen.

De heer Koerhuis (VVD):

Het is jammer, en heel selectief, dat de Partij van de Arbeid woningcorporaties altijd vergeet. Zij zijn tenslotte de grootste belegger. Geen steun.

De heer Bisschop (SGP):

Voorzitter, er zijn mogelijkheden genoeg om dit onderwerp te betrekken bij bestaande afspraken.

De voorzitter:

Meneer Nijboer.

De heer Nijboer (PvdA):

Ja, ik ga niet nog een dertigledendebat toevoegen. Dat van mevrouw Beckerman staat er al, voorzitter. Dank u.

De voorzitter:

Dank u wel. Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

De heer Smeulders namens GroenLinks.

De heer Smeulders (GroenLinks):

Dank u wel, voorzitter. We hebben hier aanstaande donderdag een debat over de WW-fraude, maar gisteravond kwam Nieuwsuur weer met nieuwe onthullingen. Wij zouden heel graag een brief daarover krijgen voor het debat van donderdagochtend. Ook krijgen wij graag wat extra spreektijd, omdat het toch een steeds groter onderwerp wordt.

De voorzitter:

Dan stel ik voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. De spreektijden waren vier minuten. Nou, ik ga over mijn hart strijken: het worden er vijf.

Dan geef ik tot slot de heer Van Gerven namens de SP het woord.

De heer Van Gerven (SP):

Voorzitter. Vandaag kwam er een rapport naar buiten waaruit bleek dat een kwart van de patiënten, als op het recept van de dokter staat dat een bepaald middel medisch noodzakelijk is, dat middel niet krijgt, omdat dat tot voordeel strekt van de apotheker, die er tot wel €40.000 per jaar beter van wordt, of van de zorgverzekeraar, die er ook beter van wordt. Financiële belangen gaan boven het belang van de patiënt ...

De voorzitter:

U heeft straks in het debat niks meer te vertellen als u alles nu zegt!

De heer Van Gerven (SP):

En het is ook nog zo, voorzitter, dat de Kamer in meerderheid heeft gezegd dat dit niet mag. Vandaar dat ik een debat wil met de minister voor Medische Zorg over deze schandalige toestand.

Mevrouw Ploumen (PvdA):

Voorzitter, steun. Ik heb daar zelf schriftelijke vragen over ingediend en ik vraag de minister om die te beantwoorden voor we dat debat hebben; want ik ga ervan uit dat iedereen dat zal steunen. Dank u wel.

Mevrouw Van den Berg (CDA):

Voorzitter, steun voor een brief, maar het kan prima meegenomen worden bij het begrotingsdebat of bij een AO Geneesmiddelen. Dus geen steun voor een apart debat.

De heer Arno Rutte (VVD):

Voorzitter, ik zou een brief willen steunen. Daarin zouden wellicht ook meteen de vragen van mevrouw Ploumen beantwoord kunnen worden. En als dat op korte termijn kan, bespreken wij dit volgende week uitgebreid bij de begroting als mensen dat willen.

Mevrouw Sazias (50PLUS):

Ook 50PLUS heeft hier al vaak aandacht voor gevraagd, dus van harte steun voor dit debat.

De heer Öztürk (DENK):

Steun voor de brief en voor het debat.

De heer Bisschop (SGP):

Steun voor de brief, niet voor het debat.

Mevrouw Pia Dijkstra (D66):

Voorzitter, steun voor een brief maar niet voor het debat, omdat we volgende week de begroting van VWS bespreken, waarbij dit goed aan de orde kan komen.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Ook steun voor de brief, niet voor het debat.

De heer Van Gerven (SP):

Voorzitter, er is voldoende steun voor een dertigledendebat.

De voorzitter:

Precies 30.

De heer Van Gerven (SP):

Kijk eens aan! Dus laten we het in ieder geval maar noteren. Ik zie de brief en het antwoord op de vragen zo snel mogelijk tegemoet.

De voorzitter:

Ik voeg dit debat toe aan de lijst van dertigledendebatten. En ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Daarmee zijn we aan het eind gekomen van de regeling van werkzaamheden. De heer Klaver had tijdens de regeling volgens mij om een hoofdelijke stemming gevraagd over een voorstel. Dan schors ik nu voor vijf minuten en daarna gaan we stemmen.

De vergadering wordt van 16.22 uur tot 16.27 uur geschorst.

Naar boven