25 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

Koninklijke boodschap:

Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten met het oog op de beheersing van geluid afkomstig van wegen, spoorwegen en industrieterreinen (Aanvullingswet geluid Omgevingswet) - 35054

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 05 oktober 2018

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Brieven regering:

Beantwoording vragen commissie over "Uitkeringsfraude door Poolse arbeidsmigranten" - 17050-546

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 01 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Geannoteerde agenda Milieuraad van 9 oktober 2018 - 21501-08-740

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 25 september 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 25 september 2018, over de uitkomsten van de Europese top in Salzburg inzake de brexit - 21501-20-1366

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 28 september 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad van 15 oktober 2018 - 21501-32-1126

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 04 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag van de informele Energieraad van 18 september 2018 - 21501-33-723

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 03 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verdragen in voorbereiding met als peildatum 30 september 2018 - 23530-120

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 05 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Onderhandelingen uittreding Verenigd Koninkrijk - 23987-268

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 04 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie inzake verslag van Coreper-vergadering en kabinetsappreciatie inzake briefing door de Europese Commissie over no dealscenario voor de brexit - 23987-269

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 01 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie inzake stand van zaken openstelling netwerk Vodafone voor andere aanbieders - 24095-448

staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 02 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het advies van SEO Economisch Onderzoek inzake de evaluatie van het Bureau Financieel Toezicht (BFT) - 25268-169

minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 03 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Rapport "Radon, thoron en gammastraling op werkplekken en in publiek toegankelijke gebouwen in Nederland" - 25422-237

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark - 04 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken over de toegankelijkheid van websites en mobiele apps van overheidsinstanties - 26643-569

staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 04 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Consumentenagenda: houvast bij voortdurende verandering - 27879-64

staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 08 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Investeringsagenda TenneT - 28165-289

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 05 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beleidsbrief dierenwelzijn - 28286-991

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 04 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie om inzage in het rapport over de melding van een aantal ontwikkelingen binnen de organisatie van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) - 28844-155

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 04 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

NZa advies doorontwikkeling bekostiging msz en monitor integrale bekostiging msz 2018 - 29248-314

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 04 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgang actieprogramma Werken in de Zorg - 29282-315

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 04 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer in verband met de informatieplicht voor energiebesparende maatregelen - 29383-305

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 03 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Ontwerpbesluit tot wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, het Besluit OM-afdoening en het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens in verband met onder meer de jaarlijkse indexering van de tarieven - 29398-614

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 04 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag van de 107e Internationale Arbeidsconferentie en G20 Labour and Employment Ministeriële bijeenkomst - 29427-116

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 04 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Actualiteitenbrief bloedvoorziening 2018 - 29447-44

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 04 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Sluiskandidaten eerste helft 2019 - 29477-521

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 04 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het rapport "Waar een klein land groot in kan zijn" over synthetische drugs - 29911-209

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 03 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van het lid Diks, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 28 maart 2018, over het inzetten van duurzame keurmerken voor hout - 30196-611

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 03 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Status van de embargoregeling - 30539-17

minister-president, M. (Mark) Rutte - 05 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van het lid Laçin, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 13 september 2018, over het bericht dat recyclingbedrijven van kunstgras de milieuregels overtreden - 30872-221

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 04 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording onbeantwoorde vragen uit het algemeen overleg krimp in het onderwijs van 27 juni 2018 - 31293-414

minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 03 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Smart mobility Dutch reality - 31305-264

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 04 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie Rli-advies "Duurzaam en gezond, samen naar een houdbaar voedselsysteem" - 31532-217

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 07 september 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over de Operatie Inzicht in Kwaliteit - 31865-121

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 05 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Proefcasus Eindhoven Airport - 31936-516

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 03 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgangsrapportage implementatie Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB) - 32201-91

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 03 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Geannoteerde agenda voor de JBZ-Raad van 11 en 12 oktober te Luxemburg - 32317-525

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 02 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Amerikaanse CLOUD Act - 32317-526

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 05 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

A-brief inzake het project "Levensduurverlenging MASS radars" - 32678-38

staatssecretaris van Defensie, B. Visser - 05 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Monitor en verdere ontwikkeling van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker - 32793-330

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 04 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Kabinetsappreciatie voorstel voor hoofdlijnen van een Klimaatakkoord - 32813-220

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 05 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Besteding van de klimaatenvelop 2019 - 32813-221

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 05 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Afschrift brief aan de Stichting Professioneel Platform Vastgoed.nl over Integrale visie op de woningmarkt - 32847-431

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 03 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Afronding onderzoek onregelmatigheden Identificatie & Registratie (I&R) - 33037-312

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 03 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Actieplan studentenhuisvesting en Landelijke Studenten Monitor 2018 - 33104-20

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 05 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Afspraken met de regiobestuurders in Groningen over het vervolg versterkingsoperatie - 33529-527

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 05 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Nationaal Programma Groningen - 33529-528

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 05 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verstoring Russische cyberoperatie in Den Haag - 33694-21

minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 04 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Project "Ground based Area Access Denial" - 33763-144

staatssecretaris van Defensie, B. Visser - 05 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Nadere reactie op drie moties ingediend bij het notaoverleg “Een duurzame toekomst voor vis en visser / Leve de Noordzee” op 2 juli 2018 - 34526-18

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 04 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Kabinetsperspectief Nationale Omgevingsvisie (NOVI) - 34682-6

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 05 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgang rond de verordening biometrie op identiteitskaarten - 34966-8

staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 04 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van het lid Snels, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 2 oktober 2018, over de dividendbelastingraming van fiscalist Michiel Spanjers - 35000-47

staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 03 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van het lid Snels, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 2 oktober 2018, over een reactie van het CPB inzake de koopkrachteffecten van de energiebelasting in 2019 - 35000-48

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 04 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 35000-I-4

minister-president, M. (Mark) Rutte - 05 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie inzake regelingen voor zeer extreme noodsituaties waarin politieke ambtsdragers voor onbepaalde tijd niet langer kunnen functioneren - 35000-III-4

minister-president, M. (Mark) Rutte - 05 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 35000-III-5

minister-president, M. (Mark) Rutte - 05 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag van een werkbezoek aan Sint Maarten, Sint Eustatius en Bonaire - 35000-IV-11

staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 04 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 35000-IV-12

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 05 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Libië - 35000-V-6

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 05 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over het Jaarverslag Inspectie Militaire Gezondheidszorg (IMG) 2017 - 35000-X-6

staatssecretaris van Defensie, B. Visser - 05 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden. Nederland als koploper in kringlooplandbouw - 35000-XIV-5

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 07 september 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken moties en toezeggingen voor de begroting 2019 - 35000-XVI-9

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 04 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

De volgende brief:

Afschrift van brief aan de Eerste Kamer over de eerste voortgangsrapportage over de implementatie van de EOM-Verordening - 2018Z17412

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 02 oktober 2018

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Afschrift van de brief aan de voorzitter van het Klassiek Paarden Stamboek - 2018Z17438

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 02 oktober 2018

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Uitstel toezending reactie op verzoek commissie over valorisatie vezelhennep(teelt) Oost Groningen - 2018Z17469

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 03 oktober 2018

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Reactie op verzoek commissie op de brief van Northedge BV naar aanleiding van het advies van SEO Economisch Onderzoek inzake de evaluatie van het Bureau Financieel Toezicht (BFT) - 2018Z17499

minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 03 oktober 2018

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

De volgende initiatief:

Voorstel van wet van de leden Van Raak, Van der Linde, Sneller, Nijboer en Van Toorenburg tot wijziging van de Wet op de parlementaire enquête 2008 in verband met de evaluatie van deze wet - 34683

Tweede Kamerlid, A.A.G.M. van Raak (SP) - 22 februari 2017

Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden.

Rapport/brief Algemene Rekenkamer:

Focusonderwerp verantwoording 2018: De onderbouwing van de ramingen van inkomsten en uitgaven - 31865-120

president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 04 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2019 (hoofdstuk V) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken - 35000-V-5

president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 04 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2019 (hoofdstuk VI) van het Ministerie van JenV - 35000-VI-4

president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 04 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aandachtspunten bij de ontwerpbegrotingen 2019 van het Ministerie van BZK, hoofdstukken Binnenlandse Zaken (VII), gemeentefonds (B) en provinciefonds (C) - 35000-VII-8

president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 04 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2019 (hoofdstuk VIII) van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - 35000-VIII-9

president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 04 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2019 (hoofdstuk X) van het Ministerie van Defensie - 35000-X-5

president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 04 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2019 (hoofdstuk XII) van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat - 35000-XII-5

president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 04 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2019 (hoofdstuk XIII) van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) (Kamerstuk 35000-XIII) - 35000-XIII-5

president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 04 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2019 (hoofdstuk XIV) van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Kamerstuk 35000-XIV) - 35000-XIV-4

president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 04 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2019 (hoofdstuk XV) van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - 35000-XV-6

president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 04 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2019 (hoofdstuk XVI) van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) - 35000-XVI-8

president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 04 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2019 (hoofdstuk XVII) van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (Kamerstuk 35000-XVII) - 35000-XVII-5

president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 04 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Brief van lid/fractie/commissie:

Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken over het plaatsen van een parlementair behandelvoorbehoud bij de EU-voorstellen: Veiligheidsunie 2018 COM (2018) 630 en 640 - 35052-1

voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, F. van Oosten (VVD) - 04 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Overig:

Heroverweging van de dicta onder de adviezen - 2018Z17872

vicepresident van de Raad van State, J.P.H. Donner - 08 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

De Voorzitter, de Eerste ondervoorzitter en de Tweede ondervoorzitter stellen voor, te stellen in handen van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat:

- Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten met het oog op de beheersing van geluid afkomstig van wegen, spoorwegen en industrieterreinen (Aanvullingswet geluid Omgevingswet) (35054).

Naar boven