7 Regeling van werkzaamheden (stemmingen)

De voorzitter:

Voor de stemmingen geef ik het woord aan de heer Nijboer van de PvdA.

De heer Nijboer (PvdA):

Voorzitter. Het voorgenomen uitstel van het besluit van Unilever over de vestigingsplaats van Unilever heeft ertoe geleid dat de premier het voorstel om de dividendbelasting af te schaffen wil heroverwegen. Daar heeft de Kamer nog geen brief over gehad van de premier. We stonden hier wel afgelopen donderdag tot vijf voor tien te debatteren met de minister van Financiën en de staatssecretaris, die het toen nog verdedigden. Ik wil voorstellen aan de Kamer om de stemmingen over de moties ingediend bij de Algemene Financiële Beschouwingen uit te stellen en om een derde termijn te houden van de Algemene Financiële Beschouwingen. Er komt nu immers 2 miljard, 1,9 miljard, meer beschikbaar dan wat er wordt uitgetrokken door dit kabinet om uit te geven aan onderwijs. Daardoor is de eerste begroting van het kabinet-Rutte III op losse schroeven komen te staan. Ik vind dat daar in het parlement eerst over gesproken moet worden.

De voorzitter:

Dus u wilt uitstel van de stemmingen.

De heer Nijboer (PvdA):

Zo is het, voorzitter.

De heer Azarkan (DENK):

Voorzitter. Dat klinkt als een heel redelijk en verstandig voorstel. Steun.

Mevrouw Leijten (SP):

Voorzitter. Ook steun daarvoor. De behandeling van het Belastingplan zullen we in de procedurevergadering nog proberen op te schorten.

De heer Van Raan (PvdD):

Voorzitter. Het kabinet is toe aan een heroverweging. Wij dus ook. Steun voor het verzoek.

De heer Snels (GroenLinks):

Ja, voorzitter, steun voor het verzoek, maar mijn fractie hecht er wel aan dat we eerst een debat kunnen hebben met de premier, en na ommekomst van de heroverweging kan er een heropening komen van de Algemene Financiële Beschouwingen.

De heer Edgar Mulder (PVV):

Voorzitter. Daar sluiten wij ons bij aan, maar nog iets duidelijker: we kunnen dit alleen steunen op voorwaarde dat het plaatsvindt na een debat met de premier.

De heer Nijboer (PvdA):

Dat vind ik een goed voorstel, voorzitter. Dat neem ik over.

De heer Van Rooijen (50PLUS):

Voorzitter, eerst de premier en daarna de derde termijn.

De heer Stoffer (SGP):

Ik zou graag eerst een brief hebben van het kabinet en dan die derde termijn.

De heer Baudet (FvD):

Steun voor het voorstel.

De heer Sneller (D66):

Vanuit D66 is er geen behoefte aan een derde termijn, maar als er behoefte is aan uitstel van de stemmingen: akkoord.

Mevrouw Aukje de Vries (VVD):

Ik sluit mij aan bij D66.

De heer Slootweg (CDA):

Geen behoefte aan een derde termijn, wel steun voor uitstel van de stemmingen.

De heer Bruins (ChristenUnie):

Geen steun.

De heer Nijboer (PvdA):

Voorzitter, ik heb dit nog nooit meegemaakt!

De voorzitter:

Wacht heel even. Er is wel een meerderheid voor uitstel van de stemmingen, maar er is geen meerderheid voor het heropenen van het debat over de Algemene Financiële Beschouwingen.

De heer Nijboer (PvdA):

Voorzitter, ik heb dit nog nooit meegemaakt! Ik heb het nog nooit meegemaakt dat een serieus verzoek van een partij om over wetgeving ...

De voorzitter:

Nee, nee, nee.

De heer Nijboer (PvdA):

... 2 miljard in de begroting, wordt geweigerd. Het gaat gewoon om 2 miljard publiek geld!

De voorzitter:

Nee, nee, meneer Nijboer.

De heer Nijboer (PvdA):

Dat dat debat wordt geweigerd door de coalitie is echt een gotspe, voorzitter!

De voorzitter:

Nee, nee, meneer Nijboer, u heeft geen meerderheid. Dank u wel. Dan ga ik naar de heer Renkema. Er is geen meerderheid voor het houden van een debat. Wel om de stemmingen uit te stellen.

Mevrouw Leijten (SP):

Voorzitter, ik wil wel de heer Nijboer steunen dat het echt opmerkelijk is dat een verzoek om een heropening van wetgeving wordt geblokkeerd. Dat is niet volgens de tradities in dit huis.

De voorzitter:

Er is geen meerderheid. Nee, ik ga geen rondje houden. Dank u wel, meneer Nijboer. Dan ga ik naar de heer Renkema namens GroenLinks. Meneer Asscher.

De heer Asscher (PvdA):

Voorzitter. Toch wel handig om te weten tot wanneer die stemming wordt uitgesteld. Normaal is die derde termijn het punt waarna je gaat stemmen. Nu zegt de coalitie: stel die stemming maar uit, maar geen debat. Er zal toch voor het einde van het jaar over gestemd moeten worden. Dus mij lijkt het dan wel zo elegant om een korte derde termijn toe te staan, want de stemming is zojuist uitgesteld. Anders weten we niet waar we aan toe zijn.

De voorzitter:

Het spijt me, maar er is gewoon geen meerderheid.

De heer Asscher (PvdA):

Voorzitter, dat kan niet! Dan moeten we gaan stemmen over het uitstellen van de stemming. Er is een meerderheid die zegt: stel het maar uit, maar er is ook een meerderheid die geen debat wil. Dat kan niet.

De voorzitter:

We gaan niet stemmen over uitstel van de stemmingen, omdat ... Tenminste, dat is besloten. Een meerderheid is het eens.

De heer Asscher (PvdA):

Voorzitter, dan moeten we gaan stemmen over het niet toestaan van een derde termijn voor een uitgestelde stemming. Dat is wat u wil.

De heer Wilders (PVV):

Voorzitter. Dat is een legitieme vraag van de heer Asscher als er geen steun is voor heropening van de Algemene Financiële Beschouwingen, maar wel steun voor uitstel van de stemming. Tot wanneer dan? Tot volgend jaar december? Tot wanneer is dat uitstel dan? Mogen we dat dan aan de coalitiepartijen vragen?

De heer Van Rooijen (50PLUS):

Ja voorzitter, eerst het debat en dan kun je pas stemmen.

De voorzitter:

Er is geen meerderheid. We moeten sowieso voor december over alles kunnen stemmen. In die zin volgen wij gewoon de begrotingsafspraken zoals wij die in de Kamer met elkaar hebben gemaakt.

Dan geef ik nu het woord aan de heer Renkema. Er is geen meerderheid, meneer Asscher.

De heer Asscher (PvdA):

Kijk, als we deze stemming uitstellen, moeten we alle begrotingen uitstellen. De stemmingen over de Financiële Beschouwingen bepalen de verdeling tussen de begrotingsposten, zeker wel. Dan is het wel handig als we weten of dat allemaal tot 31 december wordt uitgesteld of niet. Deze chaos wordt niet veroorzaakt door de Partij van de Arbeid of een van de andere oppositiepartijen, maar door de coalitie. Ik wil graag helpen om ervoor te zorgen dat de begrotingen ordentelijk behandeld kunnen worden, maar we weten nu niet wanneer dat kan. Dat lijkt mij een probleem.

De voorzitter:

Ik zie dat er bij de regeling een verzoek om een debat zal worden gedaan. Laten we daar dan een discussie over houden.

Ik wil nu het woord geven aan de heer Renkema, namens GroenLinks. De heer Renkema.

De heer Renkema (GroenLinks):

Voorzitter, dank u wel. Ik heb vorige week steun gekregen van de coalitiepartijen voor uitstel van de stemming over de moties van het VAO Participatiewet. Ook kreeg ik toen hun steun voor een brief van de staatssecretaris. Die brief hebben wij gisterochtend ontvangen. Graag wil ik over deze brief in gesprek met de staatssecretaris. Ik vraag daarom een debat aan over de banenafspraak en uitstel van stemming over de moties die voor vandaag op de agenda staan. Eerst een debat en dan pas een besluit, zo werkt het hier volgens mij.

De voorzitter:

Er beginnen zich nu nieuwe vormen voor te doen bij de regeling voor de stemmingen. De regeling van werkzaamheden is voor het aanvragen van een debat. Nu worden dingen in elkaar gevlochten en dat maakt het ingewikkeld. Uw verzoek is om de stemmingen onder agendapunt 5, stemmingen over moties ingediend bij het VAO Participatiewet, uit te stellen. Begrijp ik dat goed?

De heer Renkema (GroenLinks):

Ja.

De voorzitter:

Wie is voor uitstel van deze stemmingen? De heer Raemakers was volgens mij eerst.

De heer Raemakers (D66):

Voorzitter. Vorige keer hebben wij op verzoek van de heer Renkema de stemmingen uitgesteld. We hebben nu een heel goede brief gekregen die volgens mij heel duidelijk is. Wij zien nu geen aanleiding meer om de stemmingen uit te stellen. We kunnen gewoon gaan stemmen vandaag.

De heer Jasper van Dijk (SP):

Steun voor uitstel.

Mevrouw Nijkerken-de Haan (VVD):

Geen steun. De brief is heel duidelijk.

De heer Peters (CDA):

Vandaag stemmen.

De heer Kuzu (DENK):

Voorzitter, steun voor het voorstel. En heropening van het debat?

De voorzitter:

Het is een VAO, meneer Kuzu.

De heer Gijs van Dijk (PvdA):

Voorzitter, sta mij toe er een paar zinnen aan te wijden, niet om te vertragen, maar omdat het een onderdeel is van het sociaal akkoord van 2013. Dat akkoord is gesloten met sociale partners over garantiebanen van de overheid en de markt. Wat deze motie doet, is zonder overleg met en zonder draagvlak bij sociale partners het sociaal akkoord breken om even snel iets te regelen. Ik vind echt dat we hier apart over moeten praten. Ik roep de coalitie op: luister even goed naar de oppositie die hierover wil meedenken en kijk even goed naar het draagvlak bij de sociale partners waar zij zeggen waarde aan te hechten, maar dat zij nu even bij het grofvuil flikkeren.

De heer Van Raan (PvdD):

Steun.

De heer Bruins (ChristenUnie):

Geen behoefte aan uitstel.

De heer Krol (50PLUS):

Steun voor het voorstel.

De heer De Jong (PVV):

Ja voorzitter, de coalitie doet het weer. Ze houden weer iets tegen. Dat zijn de spelletjes van de coalitie.

De voorzitter:

U steunt de heer Renkema?

De heer De Jong (PVV):

Het is een belangrijk voorstel. Ik steun niet alleen het voorstel van de stemmingen, maar ook zijn voorstel voor een debat.

De heer Stoffer (SGP):

Geen behoefte aan uitstel.

De heer Baudet (FvD):

Steun.

De voorzitter:

Meneer Renkema, er is geen meerderheid, voor beide verzoeken niet.

De heer Renkema (GroenLinks):

Wat ik constateer, is dat de coalitie vandaag ...

De voorzitter:

Nee, niet constateren. Dank u wel.

De heer Renkema (GroenLinks):

… zonder debat hier een koerswijziging doorvoert. Ik vind dat onfatsoenlijk richting de oppositie en ook richting mensen met een arbeidsbeperking. Dat wil ik toch gezegd hebben hier.

De voorzitter:

Dank u wel.

Dan geef ik nu het woord aan de heer Van Rooijen namens 50PLUS.

De heer Van Rooijen (50PLUS):

Ik wil graag mijn motie 35000, nr. 63 onder agendapunt 3, stemmingen over moties ingediend bij de Algemene Financiële Beschouwingen, aanhouden.

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Van Rooijen stel ik voor zijn motie (35000, nr. 63) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Dan gaan we nu stemmen.

Naar boven