Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-2017nr. 43, item 36

36 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

Koninklijke boodschappen:

Wijziging van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen en de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 houdende aanvullende regels in verband met de automatische uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot landenrapporten (Wet aanvullende regels uitwisseling landenrapporten) - 34651 

staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 16 januari 2017 

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd. 

Wijziging van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector naar aanleiding van de wetsevaluatie (Evaluatiewet WNT) - 34654 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 16 januari 2017 

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd. 

Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet medezeggenschap op scholen en de Wet primair onderwijs BES in verband met maatregelen voor een toekomstbestendig onderwijsaanbod in het basisonderwijs - 34656 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 17 januari 2017 

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd. 

Wijziging van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen - 34662 

staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 23 januari 2017 

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd. 

Brieven regering:

Resultaat van het onderzoek naar de registratie van het totale aantal afwijzingen op grond van de Regeling langdurig verblijvende kinderen (DRLVK) - 19637-2274 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 19 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Geannoteerde agenda informele Raad Algemene Zaken van 23 en 24 januari 2017 - 21501-02-1712 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 13 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad van 12 en 13 december 2016 - 21501-32-961 

staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 02 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Inbreng Nederland in publieke consultatie evaluatie REACH-verordening - 22112-2284 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 19 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoord van het kabinet op de consultatie van de Commissie inzake verkenning regelgeving invoer cultuurgoederen - 22112-2285 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 20 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Loterijstelsel - 24557-144 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 20 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Rapport van het Europees Comité inzake de voorkoming van folteringen en onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen (CPT) naar aanleiding van het zesde reguliere bezoek aan Nederland (2-13 mei 2016) - 24587-671 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 19 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanpak van belastingontduiking - 25087-138 

staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 17 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Onderzoek naar de Treeknormen ggz - 25424-339 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 18 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van het lid Voortman, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 17 januari 2017, over het bericht "Zorg bereikt veel psychiatrische patiënten niet" - 25424-340 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 20 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoord op aanvullende vragen herindeling oWajong - 26448-585 

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 20 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op uitspraak van de CEO van Lockheed Martin over de stukprijs van de F-35 - 26488-426 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 18 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Eerste evaluatie Toezichtsraad Bureau ICT Toetsing (BIT) - 26643-440 

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 20 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitkomsten tweede fase CBS-onderzoek Herziening gewichtenregeling primair onderwijs-Fase II - 27020-69 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 23 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Strategische Agenda Onderzoeksfaciliteiten TO2-instellingen - 27406-225 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 17 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voortgang van de nationale e-healthweek die op 21 januari 2017 start en informatie over de Versnellingsroute (Fast track) e-health - 27529-144 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 18 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Rapport "De kwaliteit van het drinkwater in Nederland in 2015" - 27625-382 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 20 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Rapport "Prestatievergelijking drinkwaterbedrijven 2015" - 27625-383 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 20 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beantwoording op vragen commissie over de eerste integrale rapportage transporthelikopters - 27830-196 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 16 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek commissie op de vraag of alle scholen in het primaire onderwijs vanaf 1 januari 2017 kunnen werken met de bepaling zoals opgenomen in de brief van 21 december 2016 zonder dat daar aanvullende voorwaarden aan verbonden zijn - 27923-235 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 22 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Wob-verzoek inzake integriteit inkoopfunctie van de politie - 28844-114 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 18 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Wob-verzoek inzake het onderzoek naar het lekken uit de Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CIVD) - 28844-115 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 18 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Subsidieregeling overgang integrale tarieven medisch specialistische zorg 2017-2019 - 29248-302 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 18 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Evaluatie verhoging competentiegrens kantonrechter 2011 - 29279-369 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 18 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beleidsreactie rapport Klachtbehandeling van de Raad voor de Rechtshandhaving BES - 29279-370 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 23 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Ontwikkelingen in de zorg voor en ondersteuning aan mensen met psychische aandoeningen - 29325-88 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 18 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Nulmeting portfolioanalyse instituten NWO en KNAW - 29338-154 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 20 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op motie van het lid Karabulut c.s. over handhaven van het verbod op doorbrengen van de weekendrust in de vrachtwagen (Kamerstuk 34550-XV, nr. 27) - 29398-547 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 19 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitstel reactie op rapport "Informatiebeveiliging woningcorporaties 2016: code oranje corporaties, maak werk van informatiebeveiliging" van BDO Audit & Assurance BV - 29453-436 

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 20 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Nederlandse kandidatuur Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) - 29477-410 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 16 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Zorg voor nabestaanden van het ongeluk met de Nederlandse Apachehelikopter in 2015 in Mali - 29521-338 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 17 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Loondoorbetaling bij ziekte - 29544-765 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 22 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Kolencentrales - 30196-505 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 19 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Wijziging van Aanhangsel II bij Bijlage A van de Overeenkomst inzake tijdelijke invoer; Brussel, 11 november 2016 - 30952-259 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 18 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Wijzigingen van de Voorschriften bij het Europees Verdrag inzake het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren (ADN); Genève, 1 december 2016 - 30952-260 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 18 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanvullend protocol bij de Kaderovereenkomst inzake een partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Mongolië, anderzijds om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie; Brussel, 31 oktober 2016 - 30952-261 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 18 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Wijzigingen van de in de Bijlagen bij het Verdrag opgenomen Voorschriften bij het Europees Verdrag inzake het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren (ADN); Genève, 1 december 2014 en 1 oktober 2016 - 30952-262 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 18 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitstel toezending beleidsdoorlichting over artikel 13 van de begroting van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Integratie en maatschappelijke samenhang) - 30982-30 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 22 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van het lid Van Weyenberg, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 18 januari 2017, over het Besluit van 14 december 2016 tot instelling en bezoldiging van een Commissie onderzoek besturing Belastingdienst - 31066-327 

staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 19 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Invulling moties inzake alternatieven voor windenergie op land - 31239-253 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 19 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het verzoek van het lid Geurts, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 15 december 2016, over het bericht 'Extra geld nodig onderhoud dammen en stuwen' - 27625-384 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 20 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Stelselrapportage 2016 van de Reviewcommissie Hoger Onderwijs en Onderzoek - 31288-570 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 20 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek commissie over het tussenbericht van de Inspectie van het Onderwijs: selectie van voltijd masteropleidingen in het wetenschappelijk onderwijs en studentenstromen - 31288-571 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 20 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Numerus fixus bij technische universiteiten - 31288-572 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 20 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitvoering van de motie van het lid Rog over een onderzoek naar studiekeuzechecks en matchingsprocedures - 31288-573 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 20 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Wetenschap met impact - 31288-574 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 19 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voortgang open science - 31288-575 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 19 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Toezeggingen tijdens algemeen overleg van 21 december 2016 over drugssmokkel bij douane in Rotterdam - 31934-13 

staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 19 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Geannoteerde agenda informele JBZ-Raad op 26 en 27 januari 2017 en geactualiseerd voortgangsoverzicht JBZ-dossiers 4e kwartaal 2016 - 32317-457 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 19 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Toezegging tijdpad implementatie initiatiefwetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren - 32550-60 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 20 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

WASH strategie 2016-2030 - 32605-193 

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 19 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek commissie om een reactie op het Volkskrant artikel "Arts kiest vaker pillen gesponsorde farmaceut" - 32620-186 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 18 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Startbeslissing "Integrale verkenning Ravenstein-Lith" - 32698-31 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 19 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Samenhang woningmarktregio's en woonruimteverdeelsystemen - 32847-291 

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 19 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet, onteigening - 33118-84 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 20 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beantwoording op vragen commissie over de Ontwerp Structuurvisie Ondergrond - 33136-15 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 20 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op intentieverklaring met België over de samenwerking op het gebied van vervangende capaciteit M-fregatten en mijnenbestrijding - 33279-21 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 18 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Ontvangst verkoopopbrengst ASR Nederland N.V. en adviezen NLFI - 33532-67 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 17 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitslag van de tweede tender windenergie op zee voor kavels III en IV van het windenergiegebied Borssele - 33561-38 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 12 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Rapporten Nederlandse handel in agrarische producten (Wageningen Economic Research) en Richting een toekomstbestendige agribusiness (CBS) - 33625-241 

staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 20 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Derde Protocol tot verlenging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Australië inzake de aanwezigheid van Australisch overheidspersoneel in Nederland ten behoeve van de reactie op het neerhalen van vlucht MH17 van Malaysia Airlines - 33997-90 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 18 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Vondst journalist van voorwerpen afkomstig van vlucht MH17 - 33997-91 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 20 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Oplevering onderzoek realisatiecijfers sociaal domein - 34477-15 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 19 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau "Grenzen aan de eenheid" - 34550-X-64 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 13 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag van de zesjaarlijkse OESO Health Ministerial in Parijs en van de jaarlijkse bijeenkomst van het World Economic Forum in Davos (WEF) - 34550-XVI-130 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 20 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Stand van de rechtsstaat en mensenrechten in de Europese Unie en de rol van de Raad van Europa - 34648-2 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 16 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

De volgende brieven; 

Reactie op verzoek commissie inzake toestemming deelname voorzitter college procureurs-generaal aan gesprek inzake vervolg rapport commissie-Hoekstra - 2017Z00517 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 17 januari 2017 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Uitnodiging voor de feestelijke ondertekening van het Grondstoffenakkoord op 24 januari 2017 - 2017Z00521 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 17 januari 2017 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Reactie op verzoek commissie over de brief van de Staten van Aruba d.d. 24 november 2016, met betrekking tot de (aangenomen) motie inzake de rechtsgang in de zaak Mitch Henriquez (nr. 42) d.d. 17 november 2016 - 2017Z00529 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 17 januari 2017 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Afschrift brief aan de Eerste Kamer der Staten-Generaal over het wetsvoorstel Aanpassingswet studiefinanciering BES (Kamerstuk 34331) - 2017Z00645 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 19 januari 2017 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Rapport/brief Algemene Rekenkamer:

Rapport Inburgering; Eerste resultaten van de Wet inburgering 2013 - 2017Z00945 

president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 24 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Rapport: "Producten op de Europese markt: CE-markering ontrafeld" - 27879-56 

president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 19 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Brief van lid/fractie/commissie:

Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake de subsidiariteitstoets bij het EU-voorstel: herziening richtlijn energieprestaties gebouwen COM (2016) 765 - 34636-2 

voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, M. Azmani (VVD) - 18 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

De Voorzitter, de Eerste ondervoorzitter en de Tweede ondervoorzitter stellen voor, te stellen in handen van:

a. de vaste commissie voor Financiën: 

- Wijziging van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen en de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 houdende aanvullende regels in verband met de automatische uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot landenrapporten (Wet aanvullende regels uitwisseling landenrapporten) (34651); 

b.de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken: 

- Wijziging van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector naar aanleiding van de wetsevaluatie (Evaluatiewet WNT) (34654); 

c. de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap: 

- Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet medezeggenschap op scholen en de Wet primair onderwijs BES in verband met maatregelen voor een toekomstbestendig onderwijsaanbod in het basisonderwijs (34656); 

d. de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid: 

- Wijziging van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen (34662).