Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-2017nr. 43, item 12

12 Stemming motie Begroting Defensie, onderdeel Personeel

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het debat over het onderdeel Personeel van de begroting Defensie voor het jaar 2017,

te weten:

  • -de motie-Belhaj over een actieplan voor meer vrouwen bij Defensie (34550-X, nr. 19).

(Zie wetgevingsoverleg van 9 november 2016.)

De voorzitter:

De motie-Belhaj (34550-X, nr. 19) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Belhaj en Eijsink, en luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Rijksoverheid streeft naar 30% vrouwen in topfuncties;

constaterende dat uit de Emancipatiemonitor 2014 van het CBS blijkt dat Defensie rijksbreed het laagste aandeel vrouwen in de top heeft;

constaterende dat uit de Personeelsrapportage 2016 van Defensie blijkt dat van de Nederlandse militairen slechts één op de tien vrouw is, en dat voor de rang van kolonel of hoger geldt dat het aandeel vrouwen slechts 4,7% is, terwijl bij het burgerpersoneel van Defensie het aandeel vrouwen ongeveer een kwart is en het aandeel vrouwen in topfuncties slechts 18,1% is;

constaterende dat onduidelijk is waarom het percentage vrouwen in topfuncties bij Defensie achterblijft en onderzoek hiernaar wenselijk is;

verzoekt de regering, te rapporteren bij de personeelsrapportages Defensie over de mogelijke oorzaken van het achterblijven van vrouwen in topfuncties bij Defensie evenals over de genomen maatregelen en de nog te nemen maatregelen om meer vrouwelijke militairen en vrouwen in topfuncties bij Defensie te bewerkstelligen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 65, was nr. 19 (34550-X).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Belhaj/Eijsink (34550-X, nr. 65, was nr. 19).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Monasch en de ChristenUnie voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.