34 300 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2016

Nr. 39 MOTIE VAN DE LEDEN PIETER HEERMA EN SCHOUTEN

Voorgesteld 2 december 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het aantal mensen in beschermingsbewind fors toeneemt, de uitstroom laag blijft en gemeenten daardoor via de bijzondere bijstand de rekening betalen;

overwegende dat het lokale armoedebeleid en de gemeentelijke schuldhulpverlening in het gedrang komen door een steeds groter beslag op het armoedebudget vanuit de kosten voor beschermingsbewind;

verzoekt de regering om, met gemeenten en rechtspraak in overleg te treden om:

  • te komen tot aanpassing van de Wet Wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap, om te realiseren dat de rechter bij een verzoek tot beschermingsbewind het advies van gemeenten vraagt of een minder vergaande voorziening mogelijk is;

  • te onderzoeken of meer tijdelijke vormen van beschermingsbewind bij problematische schulden mogelijk zijn;

  • en te bezien in hoeverre de gemeenten in staat zijn om de kosten voor beschermingsbewind op te vangen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Pieter Heerma

Schouten

Naar boven