34 300 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2016

Nr. 44 MOTIE VAN DE LEDEN KERSTENS EN VAN WEYENBERG

Voorgesteld 2 december 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het voor een fatsoenlijke arbeidsmarkt van groot belang is dat de in het kader daarvan tot stand gekomen wetgeving, bijvoorbeeld de Wet aanpak schijnconstructies, effectief wordt gehandhaafd;

verzoekt de regering, de in het kader van het sociaal akkoord overeengekomen tijdelijke uitbreiding van de Inspectie SZW te verlengen;

verzoekt de regering, hiervoor in de periode 2016–2018 in totaal 5 miljoen euro beschikbaar te stellen en dit te financieren uit het beleidsbudget voor handhaving (artikel 98),

en gaat over tot de orde van de dag.

Kerstens

Van Weyenberg

Naar boven