17 Stemmingen moties Begroting Economische Zaken (Economie en Innovatie)

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel over Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2016 (onderdeel Economie en Innovatie),

te weten:

 • -de motie-Gesthuizen/Kerstens over de Europese Octrooi Organisatie houden aan internationale wet- en regelgeving (34300-XIII, nr. 22);

 • -de motie-Bosman c.s. over de afschaffing van roamingtarieven (34300-XIII, nr. 23);

 • -de motie-Bosman over het leveren van een bijdrage aan projecten van het NBTC (34300-XIII, nr. 24);

 • -de motie-Bosman over informatievoorziening over voortgang en toekenning van EFRO-middelen (34300-XIII, nr. 25);

 • -de motie-Agnes Mulder over de gevolgen van btw voor publiek-private samenwerkingsverbanden (34300-XIII, nr. 26);

 • -de motie-Agnes Mulder/Oosenbrug over versnelde aanleg van snel internet (34300-XIII, nr. 27);

 • -de motie-Agnes Mulder over de stimulering van mkb-start-ups (34300-XIII, nr. 28);

 • -de motie-Agnes Mulder c.s. over compensatie van de verlaging van het budget voor ECN (34300-XIII, nr. 29);

 • -de motie-Agnes Mulder c.s. over het opschorten van frackingswerkzaamheden (34300-XIII, nr. 30);

 • -de motie-Agnes Mulder/Dijkgraaf over doorrekenen van het voorstel voor de geïntegreerde Wbso/RDA (34300-XIII, nr. 31);

 • -de motie-Jan Vos c.s. over een CPB-onderzoek naar aard, omvang en betekenis van het sociaal ondernemerschap (34300-XIII, nr. 32);

 • -de motie-Jan Vos c.s. over het niet winnen van gas bij Terschelling (34300-XIII, nr. 33);

 • -de motie-Jan Vos c.s. over de rol van SEED Capital bij de doorgroei van start-ups (34300-XIII, nr. 34);

 • -de motie-Jan Vos/Van Tongeren over een duurzaam mobiliteitsakkoord (34300-XIII, nr. 36);

 • -de motie-Graus/Klever over vereenvoudigen van aanbestedingsprocedures bij overheidsprojecten (34300-XIII, nr. 39);

 • -de motie-Graus/Klever over recidivisten onder wanbetalende decentrale overheden (34300-XIII, nr. 40);

 • -de motie-Graus/Tony van Dijck over een aandeel van 20% in Air France-KLM (34300-XIII, nr. 41);

 • -de motie-Klever/Graus over afschaffen van alle fiscale innovatiefaciliteiten (34300-XIII, nr. 42);

 • -de motie-Klever/Graus over focussen op verbeteren van het ondernemingsklimaat (34300-XIII, nr. 43);

 • -de gewijzigde motie-Verhoeven over verbeteren van de subsidie-, garantie- en financieringsregelingen (34300-XIII, nr. 59);

 • -de motie-Verhoeven over erkennen van de digitale infrastructuur als derde mainport (34300-XIII, nr. 45);

 • -de motie-Van Veldhoven over terugsluizen van bespaarde middelen naar huishoudens en bedrijfsleven (34300-XIII, nr. 46);

 • -de motie-Van Veldhoven/Agnes Mulder over het aantrekken van een gebiedscoördinator (34300-XIII, nr. 47);

 • -de motie-Van Veldhoven/Dijkgraaf over de besteding van het overgebleven geld van energie-innovatie (34300-XIII, nr. 48);

 • -de motie-Schouten over knelpunten in de financiering van sociale ondernemingen (34300-XIII, nr. 49);

 • -de motie-Van Tongeren/Jan Vos over informatie over sloop, ontruiming en evacuatie in Groningen (34300-XIII, nr. 51);

 • -de motie-Van Tongeren over de gevolgen van klimaatverandering voor de waarde van fossiele investeringen (34300-XIII, nr. 52);

 • -de motie-Van Tongeren over het heroverwegen van investeringen in fossiele energie (34300-XIII, nr. 53);

 • -de motie-Van Tongeren over het sluiten van groene-gemeentendeals (34300-XIII, nr. 54);

 • -de gewijzigde motie-Dijkgraaf/Van Tongeren over het financieel faciliteren van getijdenenergie (34300-XIII, nr. 60);

 • -de motie-Dijkgraaf/Van Veldhoven over het budget voor de Demonstratieregeling energie-innovatieprojecten (34300-XIII, nr. 56);

 • -de motie-Dijkgraaf/Bosman over de voor- en nadelen van thoriumenergie (34300-XIII, nr. 57);

 • -de motie-Öztürk over meer kredieten verlenen door banken aan het mkb (34300-XIII, nr. 58).

(Zie vergadering van 15 oktober 2015.)

De voorzitter:

De motie-Agnes Mulder (34300-XIII, nr. 26) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat zodra bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen met elkaar gaan samenwerken er een organisatie ontstaat die te maken krijgt met verschillende btw-regels, wat in veel gevallen leidt tot een hogere btw-druk dan zonder de samenwerking;

overwegende dat samenwerking tussen bedrijven, overheden of onderwijsinstellingen van belang is vanwege de innovatie-impuls van dergelijke samenwerkingsverbanden;

constaterende dat reeds tien jaar geleden door de toenmalige minister van Financiën in een brief aan de Kamer (28753, nr. 7) werd geschreven dat de gevolgen van btw niet in de weg zouden mogen staan bij een keuze voor publieke investeringen via publiek-private samenwerkingsverbanden (pps);

verzoekt de regering om zich tot het uiterste in te spannen opdat de btw geen kostprijsverhogende en dus belemmerende factor meer is voor publieke investeringen via pps op het gebied van onderwijs en onderzoek en de Kamer over de uitwerking te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 63, was nr. 26 (34300-XIII).

De voorzitter:

De motie-Jan Vos c.s. (34300-XIII, nr. 33) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Jan Vos, Ouwehand, Van Veldhoven, Van Tongeren en Dik-Faber, en luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

gezien de aanvraag voor een winningsvergunning van Tulip Oil d.d. 11 november 2014 op Terschelling;

overwegende de breed gedragen en met de winning van gas conflicterende belangen van milieu, natuur en lokaal draagvlak bij gemeente en provincie, die bij een besluit over de winningsvergunning een rol spelen;

overwegende de beraadslagingen en de argumenten en standpunten die de onderscheiden partijen daarbij naar voren hebben gebracht in diverse debatten in de Kamer;

spreekt uit tegen de winning bij Terschelling te zijn, omdat niet aannemelijk is gemaakt dat dit past binnen de nieuwe kaders van milieu en natuurbescherming, zoals door de Kamer vastgesteld bij de behandeling van de Mijnbouwwet,

en gaat over tot de orde van de dag.

Zij krijgt nr. 64, was nr. 33 (34300-XIII).

De voorzitter:

De gewijzigde motie-Verhoeven (34300-XIII, nr. 59) is in die zin nader gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het belangrijk is voor de Nederlandse economie dat ondernemers voldoende financiering kunnen vinden;

overwegende dat uit onderzoek van de ECB jaar na jaar blijkt dat Nederlandse ondernemers de laagste kans op krediet hebben in de gehele EU;

overwegende dat het huidige stelsel aan garanties, leningen en subsidies door het aantal van circa 70 regelingen voor ondernemers onoverzichtelijk kan zijn;

verzoekt de regering om het stelsel van subsidie-, garantie- en financieringsregelingen te verbeteren door waar mogelijk regelingen slim te koppelen;

verzoekt de regering tevens, ambitie te blijven tonen bij het verbeteren van de kredietverlening aan bedrijven en met banken te blijven spreken over hun maatschappelijke functie en verantwoordelijkheid,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 65, was nr. 59 (34300-XIII).

De voorzitter:

De motie-Verhoeven (34300-XIII, nr. 45) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat Nederland een uitstekende uitgangspositie heeft op het gebied van ICT, dankzij AMS-IX, de snelle internetverbindingen en de snelle omarming van nieuwe internetdiensten;

overwegende dat Nederland moet blijven investeren in de digitale infrastructuur om deze uitgangspositie te behouden;

constaterende dat de rijksoverheid investeert in de economische positie van Mainport Rotterdam en in het vinden van innovatieve oplossingen voor de duurzame ontwikkeling van Mainport Schiphol;

verzoekt de regering om de digitale infrastructuur (AMS-IX, hosters en housing) te erkennen als derde mainport;

verzoekt de regering tevens om samen met relevante belanghebbenden een economische visie te ontwikkelen om de positie van de digitale mainport te versterken en te investeren in de uitvoering van die visie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 66, was nr. 45 (34300-XIII).

De voorzitter:

De motie-Van Tongeren (34300-XIII, nr. 52) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Van Tongeren en Jan Vos, en luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat een aanzienlijk deel van de fossiele voorraden in de grond moet blijven om klimaatverandering tot maximaal 2°C te beperken;

overwegende dat de president van de Nederlandsche Bank waarschuwt voor de gevolgen van klimaatverandering voor de waarde van fossiele investeringen;

verzoekt de regering om inzage te geven in de gevolgen hiervan voor de Nederlandse economie via een relevante publicatie, bijvoorbeeld de begroting van het ministerie van Economische Zaken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 67, was nr. 52 (34300-XIII).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

Op verzoek van mevrouw Van Tongeren stel ik voor, haar gewijzigde motie (34300-XIII, nr. 67, was nr. 52) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Gesthuizen/Kerstens (34300-XIII, nr. 22).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de SGP, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Bosman c.s. (34300-XIII, nr. 23).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Bosman (34300-XIII, nr. 24).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA, de SGP, de VVD, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Van Vliet, 50PLUS, D66, de PvdA en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Bosman (34300-XIII, nr. 25).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Van Vliet, 50PLUS, D66, de PvdA en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Agnes Mulder (34300-XIII, nr. 63, was nr. 26).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Van Vliet, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA en de SP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Agnes Mulder/Oosenbrug (34300-XIII, nr. 27).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Agnes Mulder (34300-XIII, nr. 28).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Van Vliet, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Agnes Mulder c.s. (34300-XIII, nr. 29).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Agnes Mulder c.s. (34300-XIII, nr. 30).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Agnes Mulder/Dijkgraaf (34300-XIII, nr. 31).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Van Vliet, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de PvdA ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Jan Vos c.s. (34300-XIII, nr. 32).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Jan Vos c.s. (34300-XIII, nr. 64, was nr. 33).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Van Vliet, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Jan Vos c.s. (34300-XIII, nr. 34).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Van Vliet, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Jan Vos/Van Tongeren (34300-XIII, nr. 36).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Graus/Klever (34300-XIII, nr. 39).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, Houwers, 50PLUS, D66, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Graus/Klever (34300-XIII, nr. 40).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren en de SGP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Graus/Tony van Dijck (34300-XIII, nr. 41).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Klever/Graus (34300-XIII, nr. 42).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Klever/Graus (34300-XIII, nr. 43).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Voorzitter. Excuus, een correctie met betrekking tot de motie op stuk nr. 25. Het gebeurt niet zo vaak dat de VVD een voorstel doet dat wij steunen. Ik vergat dus mijn hand op te steken, maar deze motie van de heer Bosman krijgt toch onze steun.

De voorzitter:

Dat staat genoteerd in de Handelingen, nadrukkelijk zelfs.

In stemming komt de nader gewijzigde motie-Verhoeven c.s. (34300-XIII, nr. 65, was nr. 59).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze nader gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Verhoeven (34300-XIII, nr. 66, was nr. 45).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze gewijzigde motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Veldhoven (34300-XIII, nr. 46).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, de SGP, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, D66 en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Veldhoven/Agnes Mulder (34300-XIII, nr. 47).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Van Vliet, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Veldhoven/Dijkgraaf (34300-XIII, nr. 48).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, 50PLUS, D66, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Schouten (34300-XIII, nr. 49).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de SGP, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Tongeren/Jan Vos (34300-XIII, nr. 51).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de ChristenUnie, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Tongeren (34300-XIII, nr. 53).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, 50PLUS, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Tongeren (34300-XIII, nr. 54).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de SGP, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Dijkgraaf/Van Tongeren (34300-XIII, nr. 60).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Van Vliet, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Dijkgraaf/Van Veldhoven (34300-XIII, nr. 56).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Van Vliet, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Dijkgraaf/Bosman (34300-XIII, nr. 57).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA, de SGP, de VVD, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Van Vliet, 50PLUS, D66, de PvdA en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Öztürk (34300-XIII, nr. 58).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA, de SGP, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Mevrouw Agnes Mulder (CDA):

Nu de motie op stuk nr. 30 over het opschorten van de frackingswerkzaamheden in Saaksum is aangenomen, willen wij heel graag van het kabinet weten hoe het deze motie gaat uitvoeren. Liefst horen we dat zo snel mogelijk, want haast is geboden.

De voorzitter:

Ik zal het stenogram van dit gedeelte van de vergadering doorgeleiden naar het kabinet.

De voorzitter:

Ik zal het stenogram van dit gedeelte van de vergadering doorgeleiden naar het kabinet.

Naar boven