11 Stemmingen moties Decentralisatie Jeugdhulp

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Decentralisatie Jeugdhulp, 

te weten: 

  • -de motie-Kooiman c.s. over afschaffing van de ouderbijdrage (31839, nr. 488); 

  • -de motie-Voortman/Bergkamp over het afwijzen van pgb-verzoeken door gemeenten (31839, nr. 489); 

  • -de motie-Voortman over een actieplan voor het beroepsgeheim van jeugdzorgprofessionals (31839, nr. 490); 

  • -de motie-Bergkamp/Koser Kaya over een integraal verbeterplan jongeren (31839, nr. 492). 

(Zie vergadering van 13 oktober 2015.) 

In stemming komt de motie-Kooiman c.s. (31839, nr. 488). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de ChristenUnie, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Voortman/Bergkamp (31839, nr. 489). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Van Vliet, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Voortman (31839, nr. 490). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de ChristenUnie, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Bergkamp/Koser Kaya (31839, nr. 492). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Van Vliet, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

Mevrouw Bergkamp (D66):

Voorzitter. Nu de motie op stuk nr. 492, die ik samen met mevrouw Koser Kaya heb ingediend, is aangenomen, wil ik heel graag een brief van het kabinet waarin het aangeeft hoe deze motie zal worden uitgevoerd. 

De voorzitter:

Ik zal het stenogram van dit deel van de vergadering doorgeleiden naar het kabinet. 

De voorzitter:

Ik zal het stenogram van dit gedeelte van de vergadering doorgeleiden naar het kabinet. 

Naar boven