25 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

Koninklijke boodschappen:

Wijziging van de Wet houdende wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet in verband met verbetering van de maatregelen bij niet-betalen van de premie en de bestuursrechtelijke premie en enkele andere wijzigingen (verbetering wanbetalersmaatregelen) in verband met behoud van voormalige wettelijke reserves Zfw - 34319 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 14 oktober 2015 

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd. 

Wijziging van de Wet algemeen pensioenfonds - 34320 

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 19 oktober 2015 

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd. 

Wijziging van de Wet privatisering ABP in verband met enkele technische wijzigingen, een mogelijkheid om voor het nettopensioen af te wijken van de verplichte deelneming in de Stichting Pensioenfonds ABP en een keuzeoptie voor sociale partners ten aanzien van de indexatiewijze voor ingegane pensioenen en bestaande uitzichten op pensioen - 34321 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 19 oktober 2015 

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd. 

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht ter implementatie van richtlijn nr. 2014/91/EU van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 tot wijziging van de richtlijn 2009/65/EG tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe's) wat bewaartaken, beloningsbeleid en sancties betreft (PbEU 2014, L 257) (Implementatiewet wijziging richtlijn icbe's) - 34322 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 15 oktober 2015 

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd. 

Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enige andere wetten in verband met enkele aanpassingen inzake de fiscale eenheid (Wet aanpassing fiscale eenheid) - 34323 

staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 19 oktober 2015 

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd. 

Initiatiefnota: 

Initiatiefnota van het lid Jasper van Dijk: Op naar de nieuwe universiteit: voorstellen voor hoogwaardig en democratisch onderwijs en onderzoek - 34326 

Tweede Kamerlid, J.J. (Jasper) van Dijk (SP) - 21 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Initiatiefnota van de leden Van Laar en Kerstens: "Eerlijk werk wereldwijd" - 34311 

Tweede Kamerlid, R.P. van Laar (PvdA) - 07 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Initiatiefnota van de leden Ziengs en Verhoeven over de Wet Markt en Overheid - 34316 

Tweede Kamerlid, E. Ziengs (VVD) - 14 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Brieven regering:

Reactie op verzoek van het lid Klaver, gedaan tijdens de regeling van Werkzaamheden van 7 en 13 oktober 2015 over de situatie van vluchtelingenopvang in Nederland - 19637-2070 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 13 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van de commissie over hoe de omgang met asielzoekers door Hongarije zich verhoudt tot het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM), met name waar het gaat om het scheiden van kinderen en ouders - 19637-2071 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 16 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding van de impactanalyse van de SVB op het voorstel van het Indisch Platform - 20454-114 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 14 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het rapport van het Europees Parlement inzake de hervorming van de Kieswet van de Europese Unie (herziening Europese Verkiezingsakte) - 21501-02-1532 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 14 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding verslag Raad Buitenlandse Zaken van 12 oktober 2015 - 21501-02-1533 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 19 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag Raad Algemene Zaken van 13 oktober 2015 - 21501-02-1534 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 22 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Zevende aanvullende EU-begroting voor 2015 - 21501-03-89 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 07 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Wijzigingsvoorstel EU-begroting 2016 - 21501-03-90 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 16 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag van de Eurogroep en Ecofin-Raad van 5 en 6 oktober te Luxemburg - 21501-07-1316 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 16 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag Europese Raad van 15 oktober 2015 - 21501-20-1026 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 20 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding verslag van de Raad voor Concurrentievermogen van 1 oktober 2015 in Luxemburg - 21501-30-357 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 23 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding verslag Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid 5 oktober 2015 te Luxemburg - 21501-31-385 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 16 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Stand van zaken inzake EU-visserijbeleid - 21501-32-880 

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 13 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Toezegging over de stand van zaken met betrekking tot de vereenvoudiging van pluimveeregistraties ten aanzien van Identificatie en Registratie (I&R) en voetzoollaesies in het kader van de uitvoering van het Vleeskuikenbesluit - 21501-32-881 

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 19 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op de motie van het lid Smaling over sturen op een omslag van kwantiteit naar kwaliteit van de productie (Kamerstuk 21 501-32, nr. 855) - 21501-32-882 

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 19 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitstel rapport van feitelijke bevindingen bij 37ste Voortgangsrapportage HSL-Zuid - 22026-484 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 15 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op drie consultaties van de Europese Commissie inzake circulaire economie - 22112-2009 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 14 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Fiche: Verordening voor de terbeschikkingstelling van de eigen middelen - 22112-2010 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 16 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Nederlandse reactie op internetconsultatie over de toekomst van de richtlijn audiovisuele mediadiensten - 22112-2011 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 16 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op raadpleging van de Europese Commissie inzake EU-burgerschap - 22112-2012 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 16 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Evaluatie Nota Frequentiebeleid 2005 - 24095-392 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 16 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voornemen tot verlenging van het verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Burundi betreffende de status van het burgerlijke en militaire personeel van de Nederlandse en de Burundese ministeries van Defensie - 24493-R1557-65 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 15 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op twee verzoeken van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie inzake kansspelonderwerpen - 24557-136 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 19 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

C2000 aangelegenheden - 25124-77 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 16 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding rapport fase 2 schadebepaling Erasmus MC - 25268-126 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 16 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beantwoording vragen commissie over Aanbieding rapport "Evaluatie toezicht zbo's Ministerie Infrastructuur en Milieu" - 25268-127 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 21 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding uitkomsten NZa-onderzoek bekostiging gespecialiseerde ggz voor doven en slechthorenden - 25424-287 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 13 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van de commissie inzake de verhouding van het persoonsgebonden budget in de Zorgverzekeringswet (Zvw-pgb) tot de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) - 25657-217 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 20 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van het lid Agema, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 7 oktober 2015, over het bericht "Schadevergoeding voor pgb-zorgverlener in rook op" - 25657-218 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 21 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van het lid Wolbert, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 16 september 2015 over werkomstandigheden in onveilige brandweerkazernes - 25883-263 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 14 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken inzake een reactie op het intrekken van de resolutie in de VN Mensenrechtenraad inzake Jemen - 26150-145 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 20 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op de tussentijdse evaluatie van de EU 2020 Biodiversiteitsstrategie - 26407-100 

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 19 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Evaluatie pilotperiode Bureau ICT toetsing (BIT) - 26643-370 

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 16 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding van het RIVM-rapport "Het effect van een waarschuwingsetiket op de verpakking van kippenvlees" - 26991-474 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 15 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het onderzoek van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP naar sluitingstijden in de horeca - 27565-136 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 20 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding onderzoek "Aankooppogingen alcohol door jongeren" en toezegging inzake inzet minderjarige testkopers - 27565-137 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 22 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van het lid Bontes, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden op 30 september 2015 over munitietekorten van Nederlandse F-16's in de strijd tegen ISIS - 27830-160 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 14 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

A-brief over C-RAM en Class 1 UAV-detectiecapaciteit - 27830-161 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 21 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Relatie toelatingsbeleid gewasbeschermingsmiddelen/Nitraatrichtlijn en Kaderrichtlijn Water en uitvoering diverse moties gewasbeschermingsmiddelen - 27858-326 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 15 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het rapport van de Europese Rekenkamer "De politiemissie van de EU in Afghanistan: gemengde resultaten" - 27925-564 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 12 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding Jaarverslag Wet op de huurtoeslag - 27926-249 

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 15 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2014 - 28165-227 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 15 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Zoönose brief - 28286-844 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 13 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op de motie van de leden Ouwehand en Thieme over niet instemmen met nieuwe leningen voor megastallen in het buitenland (Kamerstuk 28286, nr. 821) - 28286-845 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 21 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitstel uiterste inzaaidatum vanggewassen vergroening - 28625-229 

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 02 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voorschot Directe Betalingen GLB - 28625-230 

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 20 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag van de bijeenkomst van de NAVO-ministers van Defensie op 8 oktober 2015 te Brussel - 28676-231 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 22 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het KNAW-advies "Bouwen aan Biosecurity; beoordelen van dual-use-onderzoek" - 28807-192 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 19 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Bereikbaarheid huisartsen - 29247-214 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 13 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Subsidieregeling integrale tarieven - 29248-288 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 13 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voortgang van het programma Kwaliteit en Innovatie rechtspraak (KEI) - 29279-281 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 16 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Ontwerpbesluit zelfstandige bevoegdheid bachelor medisch hulpverlener - 29282-233 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 14 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Rapport goodwill bij huisartsen - 29282-234 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 14 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het verzoek van het lid Agnes Mulder, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 13 oktober 2015, over openbaar maken advies Raad van State en wijziging Activiteitenbesluit Milieubeheer (rendementseisen kolencentrales) - 29383-246 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 14 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van het lid Van Gerven, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 22 september 2015, over de betrokkenheid van een hoogleraar van het AMC bij de verkoop van een biotechbedrijfje dat met innovatiekrediet van de overheid een veelbelovend medicijn ontwikkelt - 29477-350 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 13 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding rapport HHM Evaluatie Regeling PTZ en beantwoording vragen over palliatieve zorg gesteld in het Algemeen Overleg Decentralisatie Wmo/Wlz van 9 september 2015 - 29509-51 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 19 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van het lid Van Nispen, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 6 oktober 2015, over de taakstelling bij het NFI en over de vertrouwensbreuk die is ontstaan tussen de algemeen directeur van het NFI en de Ondernemingsraad (OR) - 29628-584 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 13 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Flyshootvisserij in de Natura 2000-gebieden op de Noordzee - 29664-134 

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 15 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Onderzoeksprogramma risicoverevening 2015-2016 - 29689-661 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 13 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het rapport van de commissie voor Ethiek en Gezondheid inzake wensgeneeskunde - 29689-662 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 14 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding Jaarverslag 2014 College van Toezicht collectieve beheersorganisaties Auteurs- en naburige rechten - 29838-82 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 15 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Kabinetsreactie op onderzoeksrapport Extended Collective Licensing: panacee voor massadigitalisering?'" - 29838-83 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 12 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Opvolging onderzoek naar de havenaanloop en doorvoerkosten in Noordwest Europese zee- en luchthavens (hoogste inspectietarieven) - 29862-29 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 16 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Stand van zaken over het vraagstuk ondermijning van het lokaal bestuur - 29911-119 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 19 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Toezegging stand van zaken grote stationsprojecten bij ProRail - 29984-624 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 15 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Informatie n.a.v. het debat ProRail op 29 september 2015 - 29984-625 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 15 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Toezegging instelling investeringscommissie OV en Spoor - 29984-626 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 15 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beantwoording vragen commissie over het rapport "Doorlichting financiële meerjarenreeksen van ProRail voor beheer, onderhoud en vervanging van het spoor" - 29984-627 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 15 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitstel beantwoording vragen commissie over ProRail - 29984-628 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 22 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Herijking van de spoorbudgetten en de gevolgen hiervan voor de regio's en voor PHS - 29984-629 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 15 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding onderzoeksrapport 'Evaluatie besluitvorming, informatie-uitwisseling en projectbeheersing OV SAAL KT cluster c en Doorstroomstation Utrecht' - 29984-630 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 23 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Toezegging, gedaan tijdens het algemeen overleg van 10 september 2015 over ProRail, inzake informatievoorziening over grote spoorprojecten in de toekomst - 29984-631 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 23 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding van de zesentwintigste voortgangsrapportage aan over het programma Ruimte voor de Rivier - 30080-77 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 16 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Evaluatie van het veteranenbeleid - 30139-151 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 15 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op RIVM-rapport over het onderzoek naar zelfdoding onder Nederlandse veteranen - 30139-152 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 19 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Adviesvraag aan TPAC in verband met de toetsing van het keurmerk MTCS - 30196-366 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 21 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Plan van aanpak retourpremie-/beloningssystematiek kleine PET-flesjes en blikjes - 30872-200 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 14 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Gastlandverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Internationale Commissie voor Vermiste Personen; 's-Gravenhage, 5 oktober 2015 - 30952-218 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 23 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van het lid Van Raak, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 29 september 2015, over het afluisteren van Nederlanders door de Engelse geheime dienst - 30977-133 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 19 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beantwoording vragen commissie over de kabinetsreactie op het Interdepartementaal Beleidsonderzoek Agro-, Visserij-, en Voedselketens - 30991-27 

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 19 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Toezending documenten EU over belastingen - 31066-253 

staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 20 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voortgang prioritaire sourcingprojecten - 31125-62 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 15 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding advies over de Strategische Agenda Hoger Onderwijs en Onderzoek 2015-2025 van de Onderwijsraad - 31288-492 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 23 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Toezichtkader voortgezet onderwijs 2013 - 31289-265 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 12 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag van een schriftelijk overleg over bekostiging onderwijs aan vluchtelingenkinderen - 31293-271 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 20 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voortgangsrapportage sectorakkoorden funderend onderwijs - 31293-272 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 16 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding KIM-publicatie 'Mobiliteitsbeeld 2015' - 31305-213 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 23 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Vervolg beleid rekenen naar aanleiding van aangenomen moties - 31332-70 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 22 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Diverse toezeggingen met het oog op algemeen overleg Scheepvaart - 31409-92 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 16 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitspraak voorzieningenrechter inzake aanbesteding gerechtsdeurwaardersdiensten Clustering Rijksincasso - 31490-191 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 16 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Moment van aanbieding achtste voortgangsrapportage passend onderwijs - 31497-178 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 16 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van het lid Siderius om rappel op een aantal toezeggingen/rondvraagpunten over het praktijkonderwijs en het passend onderwijs - 31497-179 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 16 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beantwoording vragen commissie over de Beleidsdoorlichting Flexibel Personeelssysteem Defensie - 31516-12 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 14 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Invoeringstraject software update BCT (Boordcomputer Taxi) - 31521-95 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 20 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap omtrent de brief over de gemeenschap van mbo-colleges - 31524-253 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 13 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag van een schriftelijk overleg over het Inspectierapport "continuïteit van zorg voor kwetsbare ouderen vanuit het ziekenhuis naar verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg en huisartsen niet gewaarborgd" - 31765-167 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 22 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op motie van het lid Dik Faber (Kamerstuk 32793, nr. 175) en op motie van het lid Wolbert (Kamerstuk 32793, nr. 183) - 31899-26 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 21 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Stand van zaken inzake pensioenknip - 32043-286 

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 14 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Inzagerecht raad van toezicht en verantwoordingsorgaan - 32043-287 

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 14 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitkomsten verkenning mogelijkheid inzetten pensioen voor aflossing woningschuld - 32043-288 

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 21 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Mededeling inzake een vertrouwelijke brief over businessmodel NMo - 32156-62 

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 15 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Toezeggingen tijdens het algemeen overleg over "Vervreemding en transformatie rijksmonumenten" van 1 oktober 2015 - 32156-63 

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 15 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Toezegging, gedaan tijdens het AO JBZ-Raad 7 oktober 2015, onderdeel Europees aanhoudingsbevel - 32317-351 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 13 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Cultuurtraject Defensie Materieel Organisatie - 32678-31 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 22 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voortgang voorgenomen verhuizing Defensie Materieel Organisatie - 32678-32 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 23 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aantallen WGA-gerechtigden in het buitenland - 32716-22 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 15 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen van de commissie over de aanbieding van het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 betreffende de implementatie van de herziene richtlijn energieprestatie gebouwen - 32757-116 

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 15 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van het lid Ouwehand, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 10 september 2015, over het artikel in One World Food over dat de chemische industrie met opzet twijfel probeert te zaaien over de wetenschappelijk vastgestelde risico's van hormoonverstorende stoffen - 32793-200 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 14 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Opzet beleidsdoorlichting beleidsartikel 18: Scheepvaart en havens - 32861-15 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 20 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voortgang inzake fraudemaatregelen meststoffenwet - 33037-160 

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 13 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Internationale review ammoniak - 33037-161 

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 08 september 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Boerenforum - 33037-162 

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 13 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

VWS-Verzekerdenmonitor 2015 - 33077-15 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 14 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van het lid Dik-Faber, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 22 april 2015, over proefboringen naar olie en gas in Woerden - 33529-203 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 21 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voornemen verkoop Propertize - 33532-49 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 16 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beantwoording vragen commissie over de Verkoop en Ontwikkeling Antonie van Leeuwenhoek terrein in Bilthoven en uitwerking voornemen verzelfstandiging Intravacc - 33567-6 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 14 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beantwoording vragen commissie over de lijst van vragen en antwoorden inzake informatie over ontwikkeling Sproncklaboratorium - 33567-7 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 14 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding rapport "Contracteerproces eerstelijnszorg" van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) - 33578-19 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 15 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Bijstelling kaders vanwege substitutie - 33654-17 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 14 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voortgangsrapportage maatregelen beleidsbrief 2011 en nota In het belang van Nederland - 33763-86 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 15 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voortgang van het overleg tussen LTO-Nederland, FNV en CNV over een cao-regeling voor seizoensarbeid - 33818-79 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 16 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Tussenbericht Deskundigengroep Elektronisch stemmen en tellen in het stemlokaal - 33829-13 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 16 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Toezichtkader NVWA 2015 - 33835-15 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 16 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Herinrichting Keuring en Toezicht - 33835-16 

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 16 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

3e voortgangsrapportage Plan van Aanpak NVWA - 33835-17 

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 16 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag van een schriftelijk overleg over de aanbieding conceptbeleidsregel macrodoelmatigheid beroepsonderwijs - 33948-16 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 22 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitstel reactie op de motie-Veldman c.s. (Kamerstuk 33962 nr. 115) over rioolheffing via het ingezetenschap - 33962-180 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 15 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Plan van aanpak buurtalen in het basisonderwijs - 34031-17 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 15 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitbreiden en verlengen tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW - 34083-17 

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 13 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitstel toezending van de nota naar aanleiding van het verslag - 34241-5 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 22 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beantwoording vragen commissie over aanbieding twee onderzoeksrapporten over groen onderwijs - 34284-3 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 13 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding 2de Publieksrapportage Rijkswegennet 2015 - 34300-A-7 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 23 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verschillende brieven van gemeenten in reactie op de meicirculaire 2015 - 34300-B-5 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 15 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op de resolutie van het parlement van Oekraïne inzake de stukken die deel uitmaakten van de Krimtentoonstelling te Amsterdam - 34300-V-7 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 12 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Evaluatie FOL-verdrag over de periode oktober 2013 tot en met september 2014 - 34300-V-8 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 12 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Financiering Loonruimteovereenkomst publieke sector 2015-2016 - 34300-VII-9 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 16 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding Jaarwerkplan 2016 van de Inspectie van het Onderwijs - 34300-VIII-12 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 12 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op de motie van het lid Rog over bevoegdheidseisen voor docenten burgerschapsvorming in het mbo (Kamerstuk 34 000-VIII, nr. 101) - 34300-VIII-13 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 19 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding onderwijsmonitor: dashboard onderwijskwaliteit - 34300-VIII-14 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 26 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Toezending brieven ten behoeve van wetgevingsoverleggen over personeel en materieel Defensie - 34300-X-13 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 06 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voortgang brieven ten behoeve van wetgevingsoverleggen over personeel en materieel Defensie - 34300-X-14 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 15 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Nadere informatie over brieven ten behoeve van wetgevingsoverleggen en begrotingsbehandeling Defensie - 34300-X-15 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 22 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Stand van zaken arbeidsvoorwaarden Defensie - 34300-X-16 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 22 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding Personeelsrapportage over de eerste helft 2015 - 34300-X-17 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 22 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit houdende wijziging van het besluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag in verband met gewijzigde percentages met ingang van berekeningsjaar 2016 - 34300-XVI-9 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 13 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag reis Korea en China - 34300-XVI-10 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 14 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Stand van zaken moties en toezeggingen - 34300-XVI-11 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 20 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op de motie van het lid Schouten (Kamerstuk 34300-XVIII, nr. 27) over het niet meenemen in de WOZ-waardering van tijdelijke mantelzorgwoningen - 34300-XVIII-39 

staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 12 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op de motie van de leden Grashoff en Merkies over de effecten van een stapsgewijze verhoging van de energiebelasting voor grootverbruikers (Kamerstuk 34 300, nr. 58) - 34302-13 

staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 19 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voortgang behandeling wetsvoorstel verbetering wanbetalersmaatregelen en novelle - 34319-5 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 16 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding evaluatierapport Wet openbare manifestaties - 34324-1 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 16 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit onderstand BES in verband met de bijzondere onderstand en de middelentoets en een technische wijziging in het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen BES - 34327-1 

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 21 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

De volgende brieven: 

Reactie op het rapport Autismediagnostiek i.o.v. werkgroep Vanuit autisme bekeken - 2015Z18842 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 12 oktober 2015 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Afschrift van de brief aan de NVMDL en CCUVN m.b.t. besparing op dure geneesmiddelen door Drug Rediscovery - 2015Z18971 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 13 oktober 2015 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Afschrift van de brief aan LTO m.b.t. BTW-plicht en overeenkomsten agrarisch natuurbeheer - 2015Z19095 

staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 14 oktober 2015 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Afschrift van de brief aan de gemeente Eindhoven inzake politiecapaciteit - 2015Z19147 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 14 oktober 2015 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Toestemming deelname aan bijzondere procedure "update verkenningen" op 5 november 2015 - 2015Z19594 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 21 oktober 2015 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Het volgende initiatief: 

Voorstel van wet van het lid Karabulut tot wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met de invoering van een verdringingstoets (Wet verdringingstoets) - 34325 

Tweede Kamerlid, S. Karabulut (SP) - 20 oktober 2015 

Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden. 

Nota van wijziging: 

Nota van wijziging - 34302-12 

staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 16 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Overig: 

Mededeling over besluit inzake definitief verzoek tot het houden van een raadgevend referendum over de Wet tot goedkeuring van de op 27 juni 2014 te Brussel tot stand gekomen Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en haar lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds (Trb. 2014, 160) - 34270-3 

Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 15 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

De Voorzitter, de Eerste ondervoorzitter en de Tweede ondervoorzitter stellen voor, te stellen in handen van:

a. de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking: 

- Initiatiefnota van de leden Van Laar en Kerstens: "Eerlijk werk wereldwijd" (34311); 

b. de vaste commissie voor Economische Zaken: 

- Initiatiefnota van de leden Ziengs en Verhoeven over de Wet Markt en Overheid (34316). 

c. de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport: 

- Wijziging van de Wet houdende wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet in verband met verbetering van de maatregelen bij niet-betalen van de premie en de bestuursrechtelijke premie en enkele andere wijzigingen (verbetering wanbetalersmaatregelen) in verband met behoud van voormalige wettelijke reserves Zfw (34319); 

d. de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid: 

- Wijziging van de Wet algemeen pensioenfonds (34320); 

e. de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken: 

- Wijziging van de Wet privatisering ABP in verband met enkele technische wijzigingen, een mogelijkheid om voor het nettopensioen af te wijken van de verplichte deelneming in de Stichting Pensioenfonds ABP en een keuzeoptie voor sociale partners ten aanzien van de indexatiewijze voor ingegane pensioenen en bestaande uitzichten op pensioen (34321); 

f. de vaste commissie voor Financiën: 

- Wijziging van de Wet op het financieel toezicht ter implementatie van richtlijn nr. 2014/91/EU van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 tot wijziging van de richtlijn 2009/65/EG tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe's) wat bewaartaken, beloningsbeleid en sancties betreft (PbEU 2014, L 257) (Implementatiewet wijziging richtlijn icbe's) (34322); 

- Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enige andere wetten in verband met enkele aanpassingen inzake de fiscale eenheid (Wet aanpassing fiscale eenheid) (34323); 

g. de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap: 

- Initiatiefnota van het lid Jasper van Dijk: Op naar de nieuwe universiteit: voorstellen voor hoogwaardig en democratisch onderwijs en onderzoek (34326). 

Een brief van de heer A. Koelman getiteld: "Daarom ben ik gewoon Nederlander". 

Deze brief is ter inzage gelegd voor alle leden op de Griffie. 

Een brief van de heer G. Baring Liegnitz getiteld: "Mijn respect voor u persoonlijk (Voorzitter), en de Tweede". Deze brief is ter inzage gelegd voor alle leden op de Griffie. 

Naar boven