15 Stemmingen moties begrotingsonderzoek OCW 2016

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het begrotingsonderzoek OCW 2016,

te weten:

  • -de motie-Jasper van Dijk over een overzicht per schoolbestuur van het aantal banen dat er is bijgekomen (34300-VIII, nr. 10);

  • -de motie-Straus over de tevredenheid van werkgevers over de aansluiting van opleidingen op de arbeidsmarkt (34300-VIII, nr. 11).

(Zie wetgevingsoverleg van 14 oktober 2015.)

De voorzitter:

De motie-Jasper van Dijk (34300-VIII, nr. 10) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Jasper van Dijk en Ypma, en luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat onduidelijk is of de 150 miljoen extra investering van het nationale onderwijsakkoord de beloofde 3.000 banen voor jonge leraren heeft opgeleverd;

overwegende dat schoolbesturen geacht worden te verantwoorden hoe ze rijksfinanciën inzetten en dat de vo-sector hiertoe reeds een aanzet heeft gedaan, maar de po-sector nog niet;

verzoekt de regering, een overzicht per schoolbestuur te verschaffen waarin wordt aangegeven hoeveel banen er het afgelopen jaar zijn bijgekomen, hoe zich dat verhoudt tot het aantal leerlingen (de leerling-leraarratio) en om hoeveel banen voor jonge leraren het gaat,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 17, was nr. 10 (34300-VIII).

In stemming komt de gewijzigde motie-Jasper van Dijk/Ypma (34300-VIII, nr. 17, was nr. 10).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Straus (34300-VIII, nr. 11).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de VVD, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Van Vliet, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven