9 Stemmingen moties Fraude met toeslagen

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de fraude met toeslagen,

te weten:

  • -de motie-Neppérus/Nijboer over meer waarborgen tegen fraude in het nieuwe toeslagenstelsel (17050, nr. 451);

  • -de motie-Merkies over invorderingsbijstand van de Bulgaarse autoriteiten (17050, nr. 452);

  • -de motie-Nijboer/Neppérus over vermindering van het aantal terugbetalingen van toeslagen (17050, nr. 454);

  • -de motie-Klever/Tony van Dijck over afreizen naar Bulgarije om alle onterecht uitgekeerde toeslagen terug te halen (17050, nr. 455);

  • -de motie-Koolmees c.s. over maximaal inzetten op het innen van de onterecht uitgekeerde toeslagen (17050, nr. 456);

  • -de motie-Bontes over een rechtsbasis voor het terugvorderen van de huurtoeslag (17050, nr. 457);

  • -de motie-Bontes over fors terugbrengen van de omvang van het toeslagenstelsel (17050, nr. 458).

(Zie vergadering van 15 januari 2014.)

De voorzitter:

De motie-Bontes (17050, nr. 457) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het terugvorderen van huurtoeslag binnen de Europese Unie thans niet valt onder de reikwijdte van Verordening 883/2004;

verzoekt de regering, initiatieven te nemen om een rechtsbasis te zoeken, opdat ook de terugvordering van huurtoeslag wordt geregeld,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 461, was nr. 457 (17050).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Neppérus/Nijboer (17050, nr. 451).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Merkies (17050, nr. 452).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Nijboer/Neppérus (17050, nr. 454).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Klever/Tony van Dijck (17050, nr. 455).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Koolmees c.s. (17050, nr. 456).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Bontes (17050, nr. 461, was nr. 457).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, Bontes, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PvdD en de SP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Bontes (17050, nr. 458).

De voorzitter:

Ik constateer dat Bontes voor deze motie heeft gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven