Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-2014nr. 43, item 12

12 Stemmingen moties VN-klimaattop in Warschau

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de uitkomsten van de VN-klimaattop in Warschau,

te weten:

  • -de motie-De Graaf over stoppen met terugdringen menselijke CO2-uitstoot (31793, nr. 85);

  • -de motie-De Graaf over beëindigen van alle bijdragen aan het IPCC (31793, nr. 86);

  • -de motie-Smaling over het stimuleren van de voortgang in de mondiale klimaatarena (31793, nr. 88);

  • -de motie-Jan Vos over een aparte Europese doelstelling voor duurzame energie en energie-efficiency (31793, nr. 89).

(Zie vergadering van 15 januari 2014.)

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Voorzitter. Europa heeft, of misschien kan ik beter zeggen "had", drie doelen voor het klimaat: CO2-reductie, duurzame energie en energiebesparing. De ChristenUnie hecht aan deze drie doelen want die zijn alle drie van belang. Dat zou ook de Nederlandse inzet in Europa moeten zijn. Een motie van de ChristenUnie-fractie van deze strekking is helaas door de Kamer verworpen. De fractie van de Partij van de Arbeid dient nu een motie in waarin wordt gevraagd om te onderzoeken in hoeverre duurzame energie en energiebesparing ondersteunend kunnen zijn voor CO2-reductie. Maar waarom nog onderzoeken? Waarom accepteren dat klimaatbeleid langs één spoor loopt? Wij weten wat er moet gebeuren en dat is integraal beleid. Deze motie dient niet het doel en is in onze ogen volstrekt nietszeggend. De ChristenUnie-fractie zal daarom tegen deze motie stemmen.

In stemming komt de motie-De Graaf (31793, nr. 85).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV en Bontes voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-De Graaf (31793, nr. 86).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV en Bontes voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Smaling (31793, nr. 88).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Jan Vos (31793, nr. 89).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, de VVD, 50PLUS, de PvdA en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.