Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-2014nr. 43, item 25

25 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

Koninklijke boodschappen

Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met een aantal redactionele verbeteringen en technische wijzigingen alsmede tot wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 in verband met enkele samenhangende technische aanpassingen (technische verbeteringen WHW) - 33840

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 13 januari 2014

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015) - 33841

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 13 januari 2014

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging terbeschikkinggestelden en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en enkele andere wetten in verband met het vervoer, het medisch klachtrecht en enkele andere onderwerpen - 33844

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 15 januari 2014

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Vaststelling van een geactualiseerd stelsel van openbare bibliotheekvoorzieningen (Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen) - 33846

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 17 januari 2014

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Wijziging van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en het Belastingplan 2014 - 33847

staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 20 januari 2014

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Brieven regering

Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt over het aantal alleenstaanden dat een toeslag ontvangt - 17050-459

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 15 januari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Terugvordering zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebondenbudget - 17050-460

staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 15 januari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Gesprekken met Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en het instituut voor Medisch Onderzoek en Mensenrechten (iMMO) inzake beoordeling van asielaanvragen - 19637-1768

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 16 januari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake het Europabeleid van de nieuwe Duitse regering - 21501-20-836

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 13 januari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitstel BNC-fiche inzake invoering van de aanlandplicht - 22112-1767

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 16 januari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding WODC onderzoeksrapport Gevangen in de EBI - 24587-571

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 15 januari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Gebundelde beleidsreactie IVenJ-rapporten over de sanctietoepassing - 24587-572

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 15 januari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Nieuwe cijfers over terugdringen voortijdig schoolverlaten - 26695-92

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 15 januari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Opdrachtverlening ten behoeve van plan MER schaliegas - 28982-136

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 13 januari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding van het rapport Duurzaam duurt het langst en beleidsreactie ter zake - 29362-226

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 15 januari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanpak snorfietsoverlast in de G4 - 29398-392

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 14 januari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Onderzoek beïnvloeding van leden van het College ter beoordeling van geneesmiddelen (CBG) door farmaceutische bedrijven - 29477-266

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 14 januari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aansprakelijkheid van de Staat tijdens inzet in VN-operaties - 29521-224

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 15 januari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het onderzoek van het UWV "Na de WW aan het werk. Rapportage over 2012" - 29544-501

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 15 januari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitkomst Europese aanbesteding bemiddeling vertaaldiensten gesubsidieerde rechtsbijstand - 29936-37

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 14 januari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding Vervoerplan 2014 van NS en het Beheerplan 2014 van ProRail - 29984-444

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 16 januari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het initiatiefvoorstel van wet tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht met betrekking tot rechtsmacht en strafmaat ter zake van internationale kinderontvoering (Kamerstuk 30491, nr. 2) - 30072-31

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 14 januari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Overzicht van de stand van zaken betreffende de uitvoering van de motie-Yücel (Kamerstuk 30420, nr. 181) - 30420-206

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 15 januari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Herstelde versie van het "Adviesrapport Cybriden" - 30486-8

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 14 januari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat 15.000 ouderen plots te gezond zijn voor het tehuis (Trosradar.nl 7 januari 2014). - 30597-394

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 16 januari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

ADL-assistentie-concept van het FOKUS-wonen - 30597-407

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 14 januari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Definitieve ecotopenkaarten Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe en natuurdoelen Hedwigepolder - 30862-95

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 16 januari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Opvolger Nationaal Waterplan - 31710-30

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 15 januari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Rapporten van de Inspectie Jeugdzorg over het behandeltraject voor jongeren bij drie instellingen voor jeugdzorgplus: De Hoenderloo Groep (locatie Kop van Deelen), LSG Rentray (locatie Eefde) en Almata Ossendrecht - 31839-338

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 14 januari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Zelfstandigen en pensioen - 32043-195

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 15 januari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van het lid Kooiman om openbaarmaking van twee rapporten aangaande het Justitieel Medisch Centrum in Scheveningen - 32299-22

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 16 januari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding van de geannoteerde agenda van de informele bijeenkomst van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van 23 en 24 januari 2014 in Athene - 32317-205

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 15 januari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op de publicatie 'Di Prisco, Cavaliere, Annoscia, Vaaricchio, Caprio, Nazzi, Gargiulo & Pennacchio. Neonicotinoid clothianidin adversely affects insect immunity and promotes replication of a viral pathogen in honey bees' - 32372-98

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 14 januari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Geïntegreerde aanpak van de crisissituatie in Syrië en de regio - 32623-123

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 13 januari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Toezeggingen tijdens het algemeen overleg Ondernemen, Regeldruk en MVO en de begrotingsbehandeling van EZ - 32637-103

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 16 januari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Nadere reactie op de motie van het lid Van Veldhoven inzake check geluid en lucht op ringwegen - 32646-41

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 14 januari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding interviewbundel 15 X Nu al Eenvoudig Beter, vernieuwers in de leefomgeving - 33118-11

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 15 januari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verzoek tot uitstel van de plenaire behandeling van het wetsvoorstel in verband met toezending van een nota van wijziging - 33168-15

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 15 januari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het amendement van het lid Van der Linde (Kamerstuk 33440-(R1990), nr. 10) over het opnemen van gegevens van diegene die het gezag uitoefent in het reisdocument van de minderjarige - 33440-(R1990)-13

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 14 januari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Bezoek van het Koninklijk Paar en leden van het kabinet in de periode van 4 tot en met 9 november aan de Russische Federatie - 33750-V-52

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 12 november 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Ontwikkelingen Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) - 33750-VI-99

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 15 januari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Evaluatie van een drietal versnellingsinstrumenten uit de Awb - 33750-VI-100

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 15 januari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het NRC-artikel met betrekking tot de Islamitische Universiteit Rotterdam - 33750-VIII-83

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 15 januari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het onderzoek Monitor kwaliteit onderwijshuisvesting po en vo (Oberon-rapportage). - 33750-VIII-84

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 15 januari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op artikel telegraaf "Ombudsman hekelt Defensiebenoeming; Burger baas van marechaussee" - 33750-X-38

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 15 januari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op de motie van het lid Jasper Van Dijk over geen nucleaire taak voor de vervanger van de F-16 - 33783-5

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 14 januari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Schriftelijke antwoorden eerste termijn begrotingsbehandeling Buitenlandse Zaken 2014 - 2013Z23325

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 27 november 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Schriftelijke antwoorden eerste termijn begrotingsbehandeling Binnenlandse Zaken - 2013Z23436

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 28 november 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Schriftelijke antwoorden eerste termijn begrotingsbehandeling Koninkrijksrelaties - 2013Z23437

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 28 november 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding van een vertrouwelijke brief over aandacht voor de rechten van het slachtoffer bij het niet naleven van de wet door het openbaar ministerie en het ministerie van Justitie - 2013Z23496

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 28 november 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Schriftelijke antwoorden eerste termijn begrotingsbehandeling SZW 2014 - 2013Z23890

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 04 december 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitstel toezending BNC-fiches betreffende voorstellen over gekloonde dieren, levensmiddelen afkomstig van gekloonde dieren en nieuwe voedingsmiddelen - 22112-1768

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 16 januari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Samenwerkingsforum met Israël d.d. 8-9 december 2013 - 23432-358

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 16 januari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verlenging van de kwalificatieplicht - 26695-93

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 16 januari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Nadere informatie over de aanpak van recidive, pakkans en strafhoogte - 29279-185

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 17 januari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op de brief van het Transgender Netwerk Nederland (TNN) over de beschikbaarheid van hormoonmedicatie bij geslachtsaanpassende behandeling - 29477-267

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 16 januari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken integriteitsonderzoek politie - 29628-430

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 17 januari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het onderzoek van Helios naar het gebruik van de Buitenveldertbaan - 29665-194

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 15 januari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitstel beantwoording vragen van het verslag schriftelijk overleg inzake de strategie van de Nederlandse Spoorwegen (NS) inzake commerciële activiteiten op en rond stations - 29984-445

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 16 januari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Resultaten van de gesprekken over ronde tafels Antisemitisme onder jongeren - 30950-67

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 16 januari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Wijzigingen van de Bijlage van Aanhangsel C bij het Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer (COTIF), Bern, 9 mei 1980 - 30952-134

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 15 januari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

De lessen van de Islamitische scholengemeenschap Ibn Ghaldoun - 31289-182

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 16 januari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Jaarwerkprogramma 2014 Inspectie Jeugdzorg - 31839-339

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 16 januari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Nalevings- en handhavingscijfers rookverbod horeca - 32011-28

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 16 januari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Informatie over de verdere planning van het wetsvoorstel financieel toetsingskader (ftk) - 32043-196

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 17 januari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgang fusie Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en Integraal Kankercentrum Zuid (IKZ) - 32620-107

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 15 januari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Bijdrage van 6 miljoen euro als humanitaire hulp voor slachtoffers van de Syrische crisis - 32623-124

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 16 januari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het ANP-artikel Militair vast voor diefstal 3000 goederen uit kazerne - 32678-26

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 16 januari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Rapport Veiligheidsbeeld BES-eilanden 2013 - 33750-IV-24

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 16 januari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

De volgenden brieven:

Reactie op verzoek van de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking om een technische briefing over het verloop van de onderhandelingen en de uitkomsten van de 9e Ministeriële Conferentie van de WTO te Bali (3-6 december 2013) - 2014Z00467

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 15 januari 2014

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Rapport/brief Algemene Rekenkamer

Programma SPEER van het Ministerie van Defensie - 31460-39

president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 16 januari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Start onderzoek Algemene Rekenkamer inzake HSL-Zuid - 33678-5

president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 17 januari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Brief van lid/fractie/commissie

Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake het plaatsen van een parlementair behandelvoorbehoud bij het EU-voorstel: Richtlijn vermoeden van onschuld en aanwezigheid bij strafproces COM (2013) 821 - 33832-1

voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, R.W. Knops (CDA) - 20 december 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake het plaatsen van een parlementair behandelvoorbehoud bij het EU-voorstel: Richtlijn rechtsbijstand bij vrijheidsbeneming en bij procedures inzake Europees aanhoudingsbevel COM (2013) 824 - 33833-1

voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, R.W. Knops (CDA) - 20 december 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Overig:

Afsprakenlijst van het Interparlementair Koninkrijksoverleg 2013 - 33845-1

voorzitter van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties, J. Recourt (PvdA) - 16 januari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

De Voorzitter, de Eerste ondervoorzitter en de Tweede ondervoorzitter stellen voor, te stellen in handen van

a. de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap:

- Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met een aantal redactionele verbeteringen en technische wijzigingen alsmede tot wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 in verband met enkele samenhangende technische aanpassingen (technische verbeteringen WHW) (33840);

- Vaststelling van een geactualiseerd stelsel van openbare bibliotheekvoorzieningen (Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen) (33846);

b. de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport:

- Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015) (33841);

c. de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie:

- Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging terbeschikkinggestelden en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en enkele andere wetten in verband met het vervoer, het medisch klachtrecht en enkele andere onderwerpen (33844);

d. de vaste commissie voor Financiën:

- Wijziging van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en het Belastingplan 2014 (33847).