Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-2014nr. 43, item 13

13 Stemmingen moties Hervorming langdurige zorg

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Hervorming langdurige zorg,

te weten:

  • -de motie-Bergkamp/Otwin van Dijk over ondersteuning voor mensen met een zintuiglijke beperking (30597, nr. 395);

  • -de motie-Bergkamp over de persoonlijke verzorging voor jeugdigen (30597, nr. 396);

  • -de motie-Keijzer/Bergkamp over langdurige ggz niet overhevelen naar zorgverzekeraars (30597, nr. 397);

  • -de motie-Keijzer over meer duidelijkheid over de randvoorwaarden van de zorghervorming (30597, nr. 398);

  • -de motie-Keijzer/Voortman over draagkracht en draaglast van mantelzorgers (30597, nr. 399);

  • -de motie-Keijzer over een integrale indicatiestelling (30597, nr. 400);

  • -de motie-Agema over van tafel halen van de bezuinigingen op de langdurige zorg (30597, nr. 401);

  • -de motie-Voortman over uitsluiten van wijkverpleegkundige zorg van het eigen risico (30597, nr. 402);

  • -de motie-Leijten over intrekken van het wetsvoorstel Wmo 2015 (30597, nr. 404);

  • -de motie-Dik-Faber over de vormgeving van dagactiviteiten bij dementie (30597, nr. 406).

(Zie vergadering van 16 januari 2014.)

De voorzitter:

De motie-Voortman (30597, nr. 402) is in die zin gewijzigd en nader gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat wijkverpleging in de Zorgverzekeringswet wordt ondergebracht;

overwegende dat voor zorg uit de Zorgverzekeringswet een verplicht eigen risico geldt;

van mening dat laagdrempelige toegang tot wijkverpleging noodzakelijk is, mede vanwege de signalerende en adviserende functie van wijkverpleegkundigen;

verzoekt de regering, de voor- en nadelen van een verplicht eigen risico voor de wijkverpleegkundige te onderzoeken en de Kamer daarover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 414, was nr. 402 (30597).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Leijten stel ik voor, haar motie (30597, nr. 404) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Bergkamp/Otwin van Dijk (30597, nr. 395).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Bergkamp (30597, nr. 396).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Keijzer/Bergkamp (30597, nr. 397).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

Mevrouw Keijzer (CDA):

Nu de motie van mij en mijn collega Bergkamp is aangenomen, willen wij graag een brief van de staatssecretaris, waarin staat hoe hij deze motie zo snel als mogelijk zal uitvoeren.

De voorzitter:

Ik zal het stenogram van dit gedeelte van de vergadering doorsturen naar het kabinet.

In stemming komt de motie-Keijzer (30597, nr. 398).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, Bontes, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de VVD ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Keijzer/Voortman (30597, nr. 399).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Keijzer (30597, nr. 400).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, 50PLUS en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Agema (30597, nr. 401).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, 50PLUS, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de nader gewijzigde motie-Voortman (30597, nr. 414, was nr. 402).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, Bontes, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze nader gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de VVD ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Dik-Faber (30597, nr. 406).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, Bontes, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de VVD ertegen, zodat zij is aangenomen.