Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333131 nr. 12

33 131 Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een constitutionele basis voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het regelen van de betrokkenheid van hun algemeen vertegenwoordigende organen bij de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer

Nr. 12 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN SEGERS EN HACHCHI TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 10

Voorgesteld 23 oktober 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat alternatieven mogelijk zijn waardoor het kiesrecht van niet-Nederlanders voor de eilandraden mogelijk blijft onder uitsluiting van directe, dan wel indirecte invloed op de samenstelling van de Eerste Kamer;

van mening dat het gewenst is dat niet-Nederlanders op de BES-eilanden op gelijke wijze gebruik kunnen blijven maken van hun kiesrecht voor de eilandraden als niet-Nederlanders in Europees Nederland ten aanzien van gemeenteraden;

verzoekt de regering deze mogelijkheden serieus te onderzoeken en de Kamer hierover op korte termijn te informeren, zodat uiterlijk bij de eerstkomende gemeenteraads/eilandenraadsverkiezingen daar duidelijkheid over bestaat.

en gaat over tot de orde van de dag.

Segers

Hachchi