32 433 Wijziging van de Monumentenwet 1988 en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in verband met de modernisering van de monumentenzorg

Nr. 11 MOTIE VAN HET LID KLIJNSMA

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 31 januari 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het aanvragen van subsidie voor renovatie en onderhoud van monumenten wordt verstrekt volgens de systematiek «wie het eerst komt het eerst maalt»;

overwegende, dat door deze toewijzingssystematiek een groot aantal monumenten jarenlang van subsidie verstoken blijft;

overwegende, dat deze toewijzingssystematiek tot gevolg heeft dat sommige historische objecten verloederen;

verzoekt de regering om te komen tot een eerlijke en adequate verdelingssystematiek, waarbij aanvragen worden beoordeeld op de inhoud en niet op het willekeurige «wie het eerst komt het eerst maalt»-criterium,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klijnsma

Naar boven