32 433 Wijziging van de Monumentenwet 1988 en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in verband met de modernisering van de monumentenzorg

Nr. 13 MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJK

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 31 januari 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat in het Europese verdrag van Granada, artikel 2, 3 en 4, gesteld is dat overheden verplicht zijn tot het toepassen van controle en goedkeuringsprocedures met het oog op de wettelijke bescherming van monumenten;

van mening, dat het beschermen van monumenten door overheden door de nieuwe voorstellen niet meer mogelijk is;

verzoekt de regering de voorliggende AMvB terug te nemen en met deskundigen en gemeenten te komen tot betere voorstellen op het gebied van al dan niet vergunningvrij bouwen en het – mogelijk – terugdringen van regels met als uitgangspunt de monumentale bescherming van monumenten, gebouwen die een architectonische eenheid vormen en landschappen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jasper van Dijk

Naar boven