32 433 Wijziging van de Monumentenwet 1988 en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in verband met de modernisering van de monumentenzorg

Nr. 9 MOTIE VAN DE LEDEN KLIJNSMA EN JASPER VAN DIJK

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 31 januari 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat eigenaren van monumentale panden onder deze wet meer vrijheid krijgen;

overwegende, dat eigenaren ook in die gevallen waarin ze nu niet meer vergunningplichtig zijn, behoefte hebben aan informatie met betrekking tot verbouwingen en renovaties waarvoor onder de huidige wet geen vergunningplicht meer bestaat;

overwegende, dat het van belang is dat gemeenten op de hoogte blijven van de staat van de monumenten binnen de gemeentegrenzen;

verzoekt de regering om gemeenten voor te schrijven een servicemoment met meldingsplicht in te richten, waar de eigenaren van monumenten advies kunnen inwinnen en waar zij moeten melden wat hun bouw- of renovatieplannen zijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klijnsma

Jasper van Dijk

Naar boven