32 433 Wijziging van de Monumentenwet 1988 en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in verband met de modernisering van de monumentenzorg

Nr. 10 MOTIE VAN HET LID KLIJNSMA

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 31 januari 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat corporaties regelmatig monumenten verbouwen tot woningen;

overwegende, dat de hoge kosten die deze verbouwingen met zich brengen het soms noodzakelijk maken dat deze woningen in het hogere segment worden verhuurd;

verzoekt de regering ervoor zorg te dragen dat corporaties voor het omvormen van monumenten tot woningen blijven behoren tot diensten van algemeen economisch belang,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klijnsma

Naar boven