Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2009 (31700 X), te weten:

- de motie-Poppe/Van Velzen over het contracteren van theatergezelschap Orkater (31700 X, nr. 32);

- de motie-Poppe over de benodigde bezettingsgraad voor uitvoering van het ambitieniveau (31700 X, nr. 33);

- de motie-Poppe over herintroductie van het gevechtsinsigne met terugwerkende kracht tot 27 december 1949 (31700 X, nr. 34);

- de motie-Poppe over nieuwe criteria voor opleiding en leeftijd bij uitzending (31700 X, nr. 35);

- de motie-Poppe/Van Velzen over onderzoek naar de kosten van de Nederlandse missie in Uruzgan (31700 X, nr. 36);

- de motie-Poppe c.s. over onderzoek naar een klachtencommissie voor veteranen (31700 X, nr. 37);

- de motie-Van Velzen over afstand nemen van de uitspraken van kolonel Van Happen (31700 X, nr. 38);

- de motie-Van Velzen over stopzetten van het invoeren van een onveilige defensiepas (31700 X, nr. 39);

- de motie-Van Velzen over extra beveiligingsmaatregelen (31700 X, nr. 40);

- de motie-Knops/Eijsink over een bonus voor actief dienende militairen die driemaal zijn uitgezonden (31700 X, nr. 41);

- de motie-Knops c.s. over vereenvoudiging van regelgeving (31700 X, nr. 42);

- de motie-Knops c.s. over bescherming van de Fennekvoertuigen (31700 X, nr. 43);

- de motie-Knops/Voordewind over de uitwerking van een plan voor een "internaat voor veiligheid en vakmanschap" (31700 X, nr. 44);

- de motie-Boekestijn/Van der Staaij over verruiming van de HGIS-afspraken (31700 X, nr. 45);

- de motie-Boekestijn over reductie van de termijn waarbinnen innovatieve projecten tot wasdom komen (31700 X, nr. 46);

- de motie-Eijsink c.s. over het tegen het licht houden van de functie IGK en andere toezichthoudende organen bij Defensie (31700 X, nr. 47);

- de motie-Eijsink c.s. over rapportage over de voortgang van het SPEER-project (31700 X, nr. 48);

- de motie-Eijsink c.s. over concrete voorstellen voor schadeloosstelling van veteranen (31700 X, nr. 49);

- de motie-Brinkman c.s. over de huisvesting en arbeidsomstandigheden van het personeel van de Koninklijke Marechaussee op Schiphol (31700 X, nr. 50);

- de motie-Brinkman over onderhandelingen gericht op terugtrekking van de Nederlandse troepen uit Uruzgan volgend jaar (31700 X, nr. 51);

- de motie-Voordewind c.s. over eigen UAV-capaciteit ter vervanging van de Sperwer (31700 X, nr. 52);

- de motie-Voordewind c.s. over het Multinationaal Heli Initiative Trustfund (31700 X, nr. 53);

- de motie-Diks over een inventarisatie van de Nederlandse ambities op veiligheidsgebied (31700 X, nr. 54);

- de motie-Van der Staaij/Boekestijn over de budgettaire consequenties van de verkenningen (31700 X, nr. 55).

(Zie vergadering van 27 november 2008.)

De voorzitter:

De motie-Boekestijn/Van der Staaij (31700-X, nr. 45, zoals eerder gewijzigd onder 31700-X, nr. 64) is in die zin nader gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat volgens de thans geldende afspraken binnen de HGIS niet alle additionele kosten die gemoeid zijn met de uitvoering van crisisbeheersingsoperaties vanuit de daarvoor bestemde voorziening op de HGIS-begroting gefinancierd kunnen worden, zoals reservedelen van en slijtage aan voertuigen;

constaterende dat om die reden bij de operatie in Uruzgan voorzien moest worden in financiering van extra kosten vanuit de algemene middelen, door middel van de Van Geel-, Bos- en gereedstellingsgelden;

verzoekt de regering, bij de evaluatie van de missie in Afghanistan ook de vraag mee te nemen of het wenselijk is om de HGIS-afspraken te verruimen ten aanzien van de financiering van de crisisbeheersingsoperaties,

en gaat over tot de orde van de dag.

Deze nader gewijzigde motie is ondertekend door de leden Boekestijn, Van der Staaij en Knops. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 65 (31700-X).

Ik stel vast dat wij hierover nu kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Poppe/Van Velzen (31700-X, nr. 32).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Poppe (31700-X, nr. 33).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Poppe (31700-X, nr. 34).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Poppe (31700-X, nr. 35).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Poppe/Van Velzen (31700-X, nr. 36).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Poppe c.s. (31700-X, nr. 37).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Velzen (31700-X, nr. 38).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Velzen (31700-X, nr. 39).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Velzen (31700-X, nr. 40).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, de VVD, de ChristenUnie, het CDA en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Knops/Eijsink (31700-X, nr. 41).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Knops c.s. (31700-X, nr. 42).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Knops c.s. (31700-X, nr. 43).

De voorzitter:

Ik constateer dat het aanwezige lid van de fractie van de PvdD tegen deze motie heeft gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Knops/Voordewind (31700-X, nr. 44).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, D66, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Mevrouw Thieme (PvdD):

De fractie van de PvdD wordt geacht voor de motie op stuk nr. 43 te hebben gestemd.

De voorzitter:

De fractie van de PvdD heeft gestemd voor de motie op stuk nr. 43. Dat verandert de uitslag niet, want deze motie was al aangenomen.

In stemming komt de nader gewijzigde motie-Boekestijn c.s. (31700-X, nr. 65).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor deze nader gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Boekestijn (31700-X, nr. 46).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Eijsink c.s. (31700-X, nr. 47).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Eijsink c.s. (31700-X, nr. 48).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Eijsink c.s. (31700-X, nr. 49).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Brinkman c.s. (31700-X, nr. 50).

De voorzitter:

Ik constateer dat het aanwezige lid van de fractie van de PvdD tegen deze motie heeft gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Brinkman (31700-X, nr. 51).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Voordewind c.s. (31700-X, nr. 52).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, D66, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Voordewind c.s. (31700-X, nr. 53).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Diks (31700-X, nr. 54).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van der Staaij/Boekestijn (31700-X, nr. 55).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van D66, de VVD, de SGP, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven