Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-2009nr. 31, pagina 2635-2637

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van de wetsvoorstellen Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2009 (31700 VII), Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2009 (31700 B) en Vaststelling van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2009 (31700 C), te weten:

- de motie-Van Raak over het niet verhogen van de inkomens van ministers (31700 VII, nr. 21);

- de motie-Bilder c.s. over differentiatie tussen gemeenten naar takenpakket (31700 VII, nr. 22);

- de motie-Çörüz c.s. over het terugbrengen van de overhead bij de politiekorpsen (31700 VII, nr. 23);

- de motie-Çörüz c.s. over de effectiviteit van het instrumentarium voor bestrijding van overlast (31700 VII, nr. 24);

- de motie-Van der Burg c.s. over maximaal twee bestuurlijke niveaus die zich met bepaalde beleidsterreinen bezighouden (31700 VII, nr. 25);

- de motie-Van der Burg/Pechtold over minder tussenlagen in het binnenlands bestuur (31700 VII, nr. 26);

- de motie-Van der Burg over minder volksvertegenwoordigers (31700 VII, nr. 27);

- de motie-Van der Burg over adviesraden op ad-hocbasis (31700 VII, nr. 28);

- de motie-Heijnen over aanvullende maatregelen om meer allochtonen in dienst te nemen (31700 VII, nr. 29);

- de motie-Brinkman over onderzoek naar homogeweld door allochtonen (31700 VII, nr. 31);

- de motie-Brinkman over het opheffen van alle waterschappen (31700 VII, nr. 32);

- de motie-Brinkman over een verbod op het dragen van hoofddoekjes ook binnen een politiebureau (31700 VII, nr. 33);

- de motie-Brinkman over de aanpak van Marokkaans straattuig door de politie (31700 VII, nr. 34);

- de motie-Van der Staaij c.s. over onderzoek naar de feitelijke beschikbaarheid van politieagenten (31700 VII, nr. 35);

- de motie-Van der Staaij c.s. over het niet ontmoedigen van het gebruik van mosquito's (31700 VII, nr. 36);

- de motie-Anker c.s. over de inzet van convenantgelden voor regionalisering (31700 VII, nr. 37);

- de motie-Van der Ham over een plan van aanpak voor de bestrijding van homofoob geweld (31700 VII, nr. 38);

- de motie-Van der Ham/Heijnen over early voting (31700 VII, nr. 39).

(Zie vergadering van 27 november 2008.)

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Van der Burg stel ik voor, haar motie (31700-VII, nr. 28) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

De motie-Van der Burg/Pechtold (31700-VII, nr. 26) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het binnenlands bestuur wordt gekenmerkt door "bestuurlijke drukte", waardoor de effectiviteit van het bestuur wordt beperkt;

verzoekt de regering, initiatieven te ontwikkelen teneinde het binnenlands bestuur in te richten met minder bestuurders,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 45 (31700-VII).

De motie-Van der Ham (31700-VII, nr. 38) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat homofoob geweld toeneemt, en registratie van daders en andere omstandigheden van belang zijn en inzicht geven voor bestrijding van geweld;

overwegende dat de uitkomsten van het onderzoek van de Universiteit van Amsterdam hieromtrent nieuwe inzichten hebben verschaft;

verzoekt de regering, zo spoedig mogelijk te reageren op het rapport van de UVA, en met een plan van aanpak te komen met een passende intensivering van bestrijding van homofoob geweld,

en gaat over tot de orde van de dag.

Deze gewijzigde motie is ondertekend door de leden Van der Ham en Kuiken. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 46 (31700-VII).

Ik stel vast dat wij hierover nu kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Van Raak (31700-VII, nr. 21).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Bilder c.s. (31700-VII, nr. 22).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Çörüz c.s. (31700-VII, nr. 23).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Çörüz c.s. (31700-VII, nr. 24).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van der Burg c.s. (31700-VII, nr. 25).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van der Burg/Pechtold (31700-VII, nr. 45).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van der Burg (31700-VII, nr. 27).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Heijnen (31700-VII, nr. 29).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Brinkman (31700-VII, nr. 31).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Brinkman (31700-VII, nr. 32).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Brinkman (31700-VII, nr. 33).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Brinkman (31700-VII, nr. 34).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van der Staaij c.s. (31700-VII, nr. 35).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PvdD en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van der Staaij c.s. (31700-VII, nr. 36).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Anker c.s. (31700-VII, nr. 37).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van der Ham/Kuiken (31700-VII, nr. 46).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de SGP tegen deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van der Ham/Heijnen (31700-VII, nr. 39).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66 en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Mevrouw Van der Burg (VVD):

Voorzitter. Nu de motie op stuk nr. 45 van de heer Pechtold en mijzelf is aangenomen, verzoeken wij het kabinet om een reactie. Hoe gaan de bewindslieden deze motie uitvoeren?

De voorzitter:

Wij zullen het stenogram doorgeleiden naar het kabinet.

De heer Van der Ham (D66):

Voorzitter. In januari voert de Kamer een debat met minister Plasterk over emancipatie. Het lijkt mij interessant om voor die tijd van het kabinet te horen hoe het de motie op stuk nr. 46 gaat uitvoeren.

De voorzitter:

Wij zullen het stenogram van dit gedeelte van de vergadering doorgeleiden naar het kabinet.