Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het onderdeel Binnenlands bestuur van de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2009, de begroting voor het jaar 2009 van de fondsen B en C en de Trendnota overheid, te weten:

- de motie-Van Raak over het verminderen van de inhuur van externen (31701, nr. 6);

- de motie-Van Raak over een onderzoek naar het overtreden van regels bij inhuren (31701, nr. 7);

- de motie-Heijnen c.s. over de gevolgen van een krimpende bevolking voor gemeenten (31700 B, nr. 6).

(Zie wetgevingsoverleg van 10 november 2008.)

In stemming komt de motie-Van Raak (31701, nr. 6).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Raak (31701, nr. 7).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Heijnen c.s. (31700-B, nr. 6).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven