Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het onderdeel Visserij van de begroting van LNV (XIV) voor het jaar 2009, te weten:

- de motie-Polderman/Snijder-Hazelhoff over een second opinion over de aannames van IMARES waarop het herstelplan aal is gebaseerd (31700 XIV, nr. 21);

- de motie-Koppejan c.s. over het naar de Europese Commissie sturen van een nationaal aalbeheerplan (31700 XIV, nr. 22);

- de motie-Koppejan c.s. over een regeling ondersteuning certificering (31700 XIV, nr. 23);

- de motie Snijder-Hazelhoff c.s. over het niet meer vangen van glasaal ten behoeve van de export (31700 XIV, nr. 24);

- de motie-Jacobi/Koppejan over een evaluatie van het functioneren van het VIP (31700 XIV, nr. 25);

- de motie-Jacobi over geïntegreerde visserijvergunningen voor de kleinschalige visserij (31700 XIV, nr. 26);

- de motie-Jacobi/Koppejan over een onafhankelijke instelling voor certificering en controle (31700 XIV, nr. 27);

- de motie-Graus over het voorkomen van sanering in de mosselsector (31700 XIV, nr. 28);

- de motie-Graus over de economische, financiële en sociale gevolgen van een verlaging van de vangstquota (31700 XIV, nr. 29);

- de motie-Graus over een reddingsplan voor de aalvisserij (31700 XIV, nr. 30);

- de motie-Cramer over het ondersteunen van bedrijven die varen onder buitenlandse vlag, maar in Nederland belasting betalen, in het proces van verduurzaming (31700 XIV, nr. 31);

- de motie-Cramer/Jacobi over een beloning voor vissers voor het verminderen van bijvangsten (31700 XIV, nr. 32);

- de motie-Cramer c.s. over het bepleiten van het visurensysteem binnen de Europese Unie (31700 XIV, nr. 33);

- de motie-Van Gent/Ouwehand over een integraal onderzoek naar de bodemgesteldheid in de Noordzee (31700 XIV, nr. 34);

- de motie-Ouwehand over het in de onderzoeksopdracht opnemen van de natuurlijke basisbehoefte van de verschillende vissoorten (31700 XIV, nr. 35);

- de motie-Ouwehand over het niet toestaan van nieuwe viskwekerijen totdat onderzoek is afgerond (31700 XIV, nr. 36);

- de motie-Ouwehand over het vastleggen van het beoogde nalevingsniveau voor de visserijsector (31700 XIV, nr. 37).

(Zie wetgevingsoverleg van 24 november 2008.)

De voorzitter:

De motie-Koppejan c.s. (31700-XIV, nr. 22) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het niet goed gaat met het Europese aalbestand;

constaterende dat de EU-lidstaten hun nationale aalbeheerplan voor goedkeuring dienen in te dienen bij de Europese Commissie;

overwegende dat noodzakelijke maatregelen die het herstel van het aalbestand beogen, pijnlijke gevolgen zullen hebben voor beroepsvissers die bij hun broodwinning in belangrijke mate afhankelijk zijn van de aalvangst;

overwegende dat de direct betrokkenen vanuit de binnenvisserij vertegenwoordigd door de Combinatie van Beroepsvissers, de PO-IJsselmeer en het Productschap Vis tot op heden onvoldoende inspraak hebben gehad op het voor hen zo belangrijke aalbeheerplan;

overwegende dat de uitvoering van een aalbeheerplan meer kans heeft op succes naarmate er vooraf meer inspanningen zijn verricht om alle partijen te betrekken bij de opstelling en wijze van uitvoering van de planner;

verzoekt de regering:

  • - voor 31 december 2008 een nationaal aalbeheerplan naar de Europese Commissie te sturen waarin nog alle ruimte wordt gelaten voor een nadere invulling en het maken van definitieve keuzes ten aanzien van de te nemen maatregelen;

  • - op korte termijn alle direct betrokkenen middels hun vertegenwoordigers opnieuw inspraak te geven bij de definitieve invulling van het aalbeheerplan en de Tweede Kamer hier voor 1 april 2009 over te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 40 (31700-XIV).

De motie-Jacobi/Koppejan (31700-XIV, nr. 25) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat het Visserij Innovatie Platform (VIP) bij uitstek het middel is om ondernemers uit de gehele visserijketen die willen innoveren en daarbij oog hebben voor economische, ecologische en maatschappelijke aspecten, te stimuleren en ondersteunen;

overwegende dat vissers die in het gebied van de Waddenzee vissen ook baat kunnen hebben bij ondersteuning door het VIP;

overwegende dat duurzame innovatie nog niet volledig geborgd is in de visserijsector zelf en dat het VIP opgericht is in 2006 voor een periode van drie jaar;

verzoekt de regering, te komen met een evaluatie van het functioneren van het VIP tot nu toe en met een voorstel hoe het VIP of de taken van het VIP in de toekomst een plaats kunnen krijgen voor zowel de Noordzee als ook de Waddenzee, en met deze evaluatie te komen voor september 2009,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 41 (31700-XIV).

Ik stel vast dat wij hierover nu kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Polderman/Snijder-Hazelhoff (31700-XIV, nr. 21).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, D66, de VVD, de SGP, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Koppejan c.s. (31700, nr. 40).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Koppejan c.s. (31700-XIV, nr. 23).

De voorzitter:

Ik constateer dat het aanwezige lid van de fractie van de PvdD tegen deze motie heeft gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Snijder-Hazelhoff c.s. (31700-XIV, nr. 24).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Jacobi/Koppejan (31700-XIV, nr. 41).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Jacobi (31700-XIV, nr. 26).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de VVD, de ChristenUnie, de SGP en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Jacobi/Koppejan (31700-XIV, nr. 27).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Graus (31700-XIV, nr. 28).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Graus (31700-XIV, nr. 29).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Graus (31700-XIV, nr. 30).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Cramer (31700-XIV, nr. 31).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Cramer/Jacobi (31700-XIV, nr. 32).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de VVD, de ChristenUnie, de SGP en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Cramer c.s. (31700-XIV, nr. 33).

De voorzitter:

Ik constateer dat het aanwezige lid van de fractie van de PvdD tegen deze motie heeft gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Gent/Ouwehand (31700-XIV, nr. 34).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ouwehand (31700-XIV, nr. 35).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ouwehand (31700-XIV, nr. 36).

De voorzitter:

Ik constateer dat het aanwezige lid van de fractie van de PvdD voor deze motie heeft gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ouwehand (31700-XIV, nr. 37).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven