Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de evaluatie van natuurwetgeving, te weten:

- de motie-Ouwehand c.s. over het niet opheffen van het verbod op jacht in natuurgebieden (31536, nr. 3);

- de motie-Ouwehand c.s. over een verbod op het vangen van eenden in een eendenkooi (31536, nr. 4);

- de motie-Jacobi over een evaluatie gericht op de verbetering van natuur en biodiversiteit (31536, nr. 5);

- de motie-Van der Ham c.s. over aanvullend onderzoek naar de ecologische effectiviteit van de natuurwetgeving (31536, nr. 6).

(Zie vergadering van 26 november 2008.)

De voorzitter:

De motie-Jacobi (31536, nr. 5) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat in het eindrapport "Over wetten van de natuur. Evaluatie van de natuurwetgeving: bevindingen en beleidsconclusies" gesteld wordt dat de wettelijke bescherming een belangrijk en succesvol instrument is;

overwegende dat de Natuurbalans 2008 wederom een achteruitgang van de biodiversiteit in Nederland constateert;

constaterende dat uit het eindrapport blijkt dat de evaluatie van de natuurwetgeving vooral een vervolg is op trajecten die in het verleden in gang gezet zijn om de wetgeving en uitvoeringspraktijk van met name het soortenbeleid zo goed mogelijk op orde te brengen en burgers en bedrijven zo goed mogelijk te faciliteren;

van mening dat ook de verbetering van de bescherming van de natuur een uitgangspunt zou moeten zijn;

verzoekt de regering, te komen met een evaluatie gericht op de effecten van de huidige wetgeving op de verbetering van de natuur en biodiversiteit, en deze spoedig aan de Kamer te doen toekomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Deze gewijzigde motie is ondertekend door de leden Jacobi en Jager. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 8 (31536).

Ik stel vast dat wij hierover nu kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Ouwehand c.s. (31536, nr. 3).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ouwehand c.s. (31536, nr. 4).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Jacobi/Jager (31536, nr. 8).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en het lid Verdonk voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van der Ham c.s. (31536, nr. 6).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie, het CDA en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven