Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het verslag van een algemeen overleg met de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over de evaluatie van de Meststoffenwet (28385, nr. 119), te weten:

- de gewijzigde motie-Koopmans/Cramer over een systeem van flexibele gebruiksnormen voor stikstof (28385, nr. 124);

- motie-Snijder-Hazelhoff over een meer onderscheidend mestbeleid (28385, nr. 123).

(Zie vergadering van 26 november 2008.)

In stemming komt de gewijzigde motie-Koopmans/Cramer (28385, nr. 124).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Snijder-Hazelhoff (28385, nr. 123).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de VVD, de ChristenUnie, de SGP en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven