Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

De volgende brieven

Toezending geannoteerde agenda voor de Eurogroep en Ecofinraad van 1 en 2 december 2008 - 21501-07-630

 • minister van Financiën, W.J. Bos - 25 november 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag en Landbouw- en Visserijraad van 18-20 november 2008 - 21501-32-310

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 25 november 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Geannoteerde agenda Transportraad 9 december 2008 - 21501-33-198

 • minister van Verkeer en Waterstaat, Eurlings C.M.P.S - 26 november 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Beleid ten aanzien van de door de EU opgestelde zwarte lijst luchtvaart - 21501-33-199

 • minister van Verkeer en Waterstaat, Eurlings C.M.P.S - 25 november 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Mededeling inzake ontbossing - 22112-734

 • staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, Timmermans F.C.G.M. - 25 november 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Mededeling inzake ultraperifere regio's - 22112-735

 • staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, Timmermans F.C.G.M. - 1 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche amendementen richtlijn kapitaaleisen - 22112-736

 • staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, Timmermans F.C.G.M. - 1 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verordening inzake de bescherming van dieren bij het doden - 22112-737

 • staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, Timmermans F.C.G.M. - 1 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Mededeling "Naar clusters van wereldklasse" - 22112-738

 • staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, Timmermans F.C.G.M. - 25 november 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Mededeling inzake versterking van de totaalaanpak van migratie - 22112-739

 • staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, Timmermans F.C.G.M. - 25 november 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Handhaving rookvrije horeca - 22894-200

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 26 november 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verlenging benoeming mevr. Jeltje van Nieuwenhoven tot 1 oktober 2008, met samenvatting voortgangsverslag ov-ambassadeur - 23645-222

 • minister van Verkeer en Waterstaat, Eurlings C.M.P.S - 19 juni 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Diverse aspecten vervanging F-16 - 26488-124

 • staatssecretaris van Defensie, Vries de J.G. - 25 november 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Project Vervanging F-16 - 26488-125

 • staatssecretaris van Defensie, Vries de J.G. - 27 november 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Systeembeschouwing naar de veiligheid van het brandweerduiken - 26956-65

 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Horst ter G. - 26 november 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

IJzeren Rijn; tracé in Duitsland - 27737-31

 • minister van Verkeer en Waterstaat, Eurlings C.M.P.S - 25 november 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken Agrologistiek 2008/2009 - 28141-9

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 25 november 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Rapportage proef alcoholslot Friesland - 29398-125

 • minister van Verkeer en Waterstaat, Eurlings C.M.P.S - 24 november 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Vragen uit Algemeen Overleg Verkeersveiligheid - 29398-126

 • minister van Verkeer en Waterstaat, Eurlings C.M.P.S - 26 november 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verkeersveiligheid: aantal ziekenhuisgewonden in 2007 - 29398-127

 • minister van Verkeer en Waterstaat, Eurlings C.M.P.S - 27 november 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Besprekingen met woningcorporatie Woonbron over de ss Rotterdam - 29453-91

 • minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. - 26 november 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Plan van aanpak regeldruk bedrijven EZ - 29515-272

 • minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 26 november 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Motie van het lid Koşer Kaya (D66) over kansen van vluchtelingen om aan het werk te komen - 29861-31

 • staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Aboutaleb A. - 28 november 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding beleidsbrief Duurzame Zeehavens - 29862-10

 • staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, Huizinga-Heringa J.C. - 25 november 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Maliebaanspoor (Oosterspoorbaan) - 29984-158

 • minister van Verkeer en Waterstaat, Eurlings C.M.P.S - 25 november 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Voortgangsrapportage emancipatiebeleid - 30420-127

 • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 28 november 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken blauwtong - 30669-17

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 25 november 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek om rapport accountantsdienst voortgangsrapportage groot project ehs - 30825-18

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 25 november 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Jaarverslag Randstad Urgent - 31089-23

 • minister van Verkeer en Waterstaat, Eurlings C.M.P.S - 27 november 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Geschillencommissie Luchtvaart - 31232-17

 • minister van Verkeer en Waterstaat, Eurlings C.M.P.S - 26 november 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Agenda Landschap - 31253-7

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 25 november 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Kabinetsreactie Taskforce (her)ontwikkeling bedrijventerreinen - 31253-8

 • minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 26 november 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Psychologie en prijsbeleid - 31305-97

 • minister van Verkeer en Waterstaat, Eurlings C.M.P.S - 26 november 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

31539 (R 1865) Nota naar aanleiding van het verslag Goedkeuring verdragen en protocollen inzake de bestrijding van terrorisme - 31539-(R1865)-6

 • minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 1 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Beleidsbrief internationaal personenvervoer per spoor - 31553-4

 • minister van Verkeer en Waterstaat, Eurlings C.M.P.S - 26 november 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Voortgangsrapportage Groot Onderhoud Hoofdwegennet derde kwartaal 2008 - 31700-A-15

 • minister van Verkeer en Waterstaat, Eurlings C.M.P.S - 27 november 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Evaluatie IOB over het Xplore Programma - 31700-V-65

 • minister voor Ontwikkelingssamenwerking, Koenders A.G. - 24 november 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Overzicht te versturen brieven voor begrotingsbehandeling - 31700-VIII-63

 • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 25 november 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Toezegging inhuur - 31700-X-30

 • staatssecretaris van Defensie, Vries de J.G. - 25 november 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Vullingsproblematiek in relatie tot Operationele Gereedheid - 31700-X-31

 • staatssecretaris van Defensie, Vries de J.G. - 25 november 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding antwoorden op vr Cie over leasecontracten voor en behoefte aan strategisch luchttransport ingezonden - 31700-X-57

 • minister van Defensie, Middelkoop van E. - 25 november 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken moties en toezeggingen begrotingsbehandeling VW - 31700-XII-14

 • minister van Verkeer en Waterstaat, Eurlings C.M.P.S - 27 november 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

(inkomens)positie alleenstaanden - 31700-XV-45

 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 25 november 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op het inspectierapport Toezicht Operatief Proces, deel 2 - 31700-XVI-92

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 26 november 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoord vraag van mevrouw Wiegman - van Meppelen Scheppink over de rapportage inzake de millenniumontwikkelingsdoelstellingen die aan bod is gekomen tijdens de begrotingsbehandeling van VWS over 2009 - 31700-XVI-93

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 25 november 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Nota van wijziging - 31700-XVIII-10

 • minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. - 1 december 2008

 • Lijst van ingekomen stukkenRondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding van de nota van wijziging - 31700-XVIII-9

 • minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. - 26 november 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Beantwoording motie Van Heugten c.s. inzake de ruimtelijke investeringen tot 2020 - 31757-2

 • minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E. - 21 november 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Internationale klimaatconferentie te Poznan - 31793-1

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Cramer J.M. - 17 november 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

De volgende brieven

Stand van zaken inzake notities - 2008Z07125

 • minister van Buitenlandse Zaken, Verhagen M.J.M. - 19 november 2008

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Reactie op burgerbrief over de klachtbehandeling bij het UWV - 2008Z07278

 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 20 november 2008

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Gedoogbeschikking Corus BV te IJmuiden - 2008Z07411

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Cramer J.M. - 20 november 2008

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Voorcalculatie tarieven 2009 - 2008Z07412

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 20 november 2008

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Beantw. verzoek over Nederlandse deelname aan EU-verkiezings- waarnemingsmissies - 2008Z07440

 • minister van Buitenlandse Zaken, Verhagen M.J.M. - 21 november 2008

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Brief Vereniging tot Behoud Boer en Milieu - 2008Z07471

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 21 november 2008

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Uitnodiging Seminar LNV-Kenniskamers "Maak kennis met..." - 2008Z07474

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 21 november 2008

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Aanbod vertrouwelijke inzage in een dossier met betrekking tot een individueel asielonderzoek - 2008Z07532

 • minister van Buitenlandse Zaken, Verhagen M.J.M. - 24 november 2008

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Afschrift brief aan heer De J. van Rabobank Nederland over het hoofdspoor kilometerbeprijzing - 2008Z07561

 • minister van Verkeer en Waterstaat, Eurlings C.M.P.S - 24 november 2008

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Afschrift brief antwoord aan de Bewoners Organisatie Vreewijk - 2008Z07718

 • minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. - 25 november 2008

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

reactie op brief van de heer G. - 2008Z07817

 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 26 november 2008

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Verlenging diplomatermijn en ov-kaart - 2008Z07831

 • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 26 november 2008

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Uitst reactie Cie Just betreffende een klacht van BONJO over een gedetineerde met hiv - 2008Z07854

 • staatssecretaris van Justitie, Albayrak N. - 27 november 2008

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Afschrift antwoord op de brief van Regio Rivierenland inzake een verzoek om compensatie voor bijstandskosten in verband met de pardonregeling - 2008Z07884

 • staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Aboutaleb A. - 27 november 2008

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Uitnodiging voor demonstratie mijnoverheid.nl en andere initiatieven - 2008Z07935

 • staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Bijleveld-Schouten A.Th.B. - 27 november 2008

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Naar boven