Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van de wetsvoorstellen Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2009 (31700 XV) en Vaststelling van de begrotingsstaat van het Spaarfonds AOW (E) voor het jaar 2009 (31700 E), te weten:

- de motie-Spekman c.s. over een extra inzet om Wajong'ers aan het werk te helpen (31700 XV, nr. 21);

- de motie-Ulenbelt over voortzetting van de regeling voor werktijdverkorting in 2009 (31700 XV, nr. 22);

- de motie-Ulenbelt over openstelling van de regeling voor werktijdverkorting voor uitzendkrachten (31700 XV, nr. 23);

- de motie-Ulenbelt over verbetering van de rechtspositie van flexwerkers (31700 XV, nr. 24);

- de motie-Ulenbelt over aanpassing van de herbeoordelingseisen voor WAO'ers (31700 XV, nr. 25);

- de motie-Ulenbelt over aanwending van het vermogen van OPTAS voor de pensioenen van havenwerkers (31700 XV, nr. 26);

- de motie-Van Hijum/Blok over mogelijke gevolgen voor de sociale zekerheid van immigratie uit Oost-Europa en landen buiten de EU (31700 XV, nr. 27);

- de motie-Van Hijum c.s. over overdragen van de verantwoordelijkheid voor de financiering van de REA-scholingsinstituten (31700 XV, nr. 28);

- de motie-Spies c.s. over begeleiding van jonge mensen met complexe problemen (31700 XV, nr. 31);

- de motie-Blok over uitvoeren van de WGA conform het coalitieakkoord (31700 XV, nr. 32);

- de motie-Tony van Dijck over terugdraaien van het besluit om de ontslagvergoeding te versoberen (31700 XV, nr. 34);

- de motie-Tony van Dijck over terugdraaien van de openstelling van de arbeidsmarkt voor Polen (31700 XV, nr. 35);

- de motie-Tony van Dijck over tegenhouden van de vrije toelating van Roemenen en Bulgaren op de arbeidsmarkt (31700 XV, nr. 36);

- de motie-Tony van Dijck over verruimen van de vrijwilligersvergoeding voor werkzaamheden in de zorg (31700 XV, nr. 37);

- de motie-Ortega-Martijn/Van Hijum over tegengaan van belemmeringen om na het 65ste jaar door te werken (31700 XV, nr. 38);

- de motie-Van Gent over garanderen van de koopkracht van lage inkomens, chronisch zieken, gehandicapten en ouderen (31700 XV, nr. 41);

- de motie-Koşer Kaya over een evenwichtig beleid ten aanzien van een- en meerpersoonshuishoudens (31700 XV, nr. 42);

- de motie-Van der Vlies over tijdelijk inzetten van werknemers als vrijwilliger in de zorg en het onderwijs (31700 XV, nr. 43).

(Zie vergadering van 27 november 2008.)

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Koşer Kaya stel ik voor, haar motie (31700-XV, nr. 42) van de agenda af te voeren. Op verzoek van de heer Van der Vlies stel ik voor, zijn motie (31700-XV, nr. 43) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Spekman c.s. (31700-XV, nr. 21).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Ulenbelt (31700-XV, nr. 22).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ulenbelt (31700-XV, nr. 23).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ulenbelt (31700-XV, nr. 24).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ulenbelt (31700-XV, nr. 25).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ulenbelt (31700-XV, nr. 26).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Hijum/Blok (31700-XV, nr. 27).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van GroenLinks tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Hijum c.s. (31700-XV, nr. 28).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Spies c.s. (31700-XV, nr. 31).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de VVD tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Blok (31700-XV, nr. 32).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van D66 en de VVD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Tony van Dijck (31700-XV, nr. 34).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Tony van Dijck (31700-XV, nr. 35).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Tony van Dijck (31700-XV, nr. 36).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Tony van Dijck (31700-XV, nr. 37).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ortega-Martijn/Van Hijum (31700-XV, nr. 38).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Gent (31700-XV, nr. 41).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven