Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het debat over duurzaam inkopen door overheden, te weten:

- de gewijzigde motie-Ouwehand over het integraal opnemen van dierenwelzijn in duurzaamheidscriteria (30196, nr. 28).

(Zie vergadering van 2 april 2008.)

De voorzitter:

De gewijzigde motie-Ouwehand (30196, nr. 28) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet beleid ontwikkelt voor duurzaam inkopen door de overheid;

overwegende dat de Kamer een motie (26485, nr. 50) heeft aangenomen waarin dierenwelzijn onderdeel wordt gemaakt van het MVO-beleid van de regering;

constaterende dat dierenwelzijn desondanks nog geen vast onderdeel uitmaakt van de duurzaamheidscriteria;

verzoekt de regering, in de eerstvolgende voortgangsrapportage Duurzaam inkopen aan te geven of en, zo ja, op welke wijze dierenwelzijn integraal kan worden opgenomen in de duurzaamheidscriteria,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze nader gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 30 (30196).

Ik stel vast dat wij hierover nu kunnen stemmen.

In stemming komt de nader gewijzigde motie-Ouwehand (30196, nr. 30).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de ChristenUnie, de SGP en het CDA voor deze nader gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

De vergadering wordt enkele minuten geschorst.

Naar boven