Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake deregulering en administratieve lastenverlichting (DAL) (30853), en over:

- de motie-Jasper van Dijk over het modelstatuut van de JOB en de MBO Raad (30853, nr. 11);

- de motie-Jasper van Dijk over een fusietoets voor regionale onderwijscentra (30853, nr. 12).

(Zie vergadering van 10 april 2008.)

De voorzitter:

Aangezien de motie op stuk nr. 11 vraagt om aanpassing van het wetsvoorstel, zal er eerst worden gestemd over deze motie alvorens er wordt gestemd over het wetsvoorstel.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Jasper van Dijk (30853, nr. 11).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en D66 voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en het lid Verdonk voor dit wetvoorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

De motie-Jasper van Dijk (30853, nr. 12) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat verdere schaalvergroting in het mbo onwenselijk is;

verzoekt de regering, een verplichte fusietoets in te voeren voor Regionale opleidingscentra (roc's),

en gaat over tot de orde van de dag.

Deze gewijzigde motie is ondertekend door de leden Jasper van Dijk en Depla. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 13 (30853).

Op verzoek van de heer Jasper van Dijk stel ik voor, zijn gewijzigde motie (30853, nr. 13) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

Naar boven