Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Uitvoering van richtlijn 2006/68/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 6 september 2006 (PbEU L 264) tot wijziging van richtlijn 77/91/EEG betreffende de oprichting van naamloze vennootschappen en de instandhouding en wijziging van hun kapitaal (31220), en over:

- de motie-De Roon over bekorting van de tijd voor het realiseren van verbeteringen in de rechtsvoorschriften die de EU oplegt (31220, nr. 18).

(Zie vergadering van 9 april 2008.)

De voorzitter:

Het amendement-Van Vroonhoven-Kok (stuk nr. 13) is ingetrokken.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Vos/Weekers (stuk nr. 21).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de ChristenUnie, de SGP en het lid Verdonk voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Vos/Weekers (stuk nr. 22).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit gewijzigde amendement met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Weekers/Van Vroonhoven-Kok (stuk nr. 19).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit gewijzigde amendement met algemene stemmen is aangenomen.

De heer Van Haersma Buma (CDA):

Voorzitter. Volgens mijn fractie is de uitslag van de stemming over het gewijzigde amendement-Vos/Weekers op stuk nr. 21 niet juist vastgesteld. Ik kom op 75 stemmen tegen, namelijk van de fracties van de SP, de PVV en het CDA.

De voorzitter:

De verklaring is dat de Kamer op dit moment 149 leden telt. Een meerderheid van 75 leden is dus voldoende.

De heer Van Haersma Buma (CDA):

Dat vind ik heel vaak fijn, maar nu vind ik het jammer.

De voorzitter:

Als iedereen ervan overtuigd is dat het klopt, gaan wij verder met stemmen.

In stemming komt het amendement-Vos (stuk nr. 20).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie en de SGP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel, zoals op onderdelen gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Vos/Weekers (stuk nr. 21), het gewijzigde amendement-Vos/Weekers (stuk nr. 22), het gewijzigde amendement Weekers/Van Vroonhoven-Kok (stuk nr. 19) en het amendement Vos (stuk nr. 20).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-De Roon (31220, nr. 18).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven