Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over afbreking zwangerschap, te weten:

- de motie-Agema over een folder over anticonceptiefalen (30371, nr. 10);

- de motie-Van der Vlies over het daadwerkelijk aan de orde stellen van alternatieven voor afbreking van de zwangerschap (30371, nr. 12);

- de motie-Van der Vlies over voorlichting over de 20-wekenecho (30371, nr. 13);

- de motie-Koşer Kaya c.s. over het niet onderbrengen van de overtijdbehandeling in de Wet afbreking zwangerschap (30371, nr. 14);

- de motie-Koşer Kaya c.s. over flexibilisering van de verplichte vijf dagen bedenktijd (30371, nr. 15).

(Zie vergadering van 9 april 2008.)

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

Mevrouw Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie):

Voorzitter. Ten eerste omdat de staatssecretaris goede en duidelijke toezeggingen heeft gedaan om de Kamer jaarlijks bij de begrotingsbehandeling op de hoogte te stellen van de voortgang van de uitwerking van de afspraken in het regeerakkoord. Ten tweede omdat betrokken hulpverleners op dit moment werken aan het opstellen van een richtlijn waarin het daadwerkelijk aan de orde stellen van alternatieven voor afbreking van een zwangerschap een plek zal moeten krijgen. Ten derde omdat onder meer de KNOV inmiddels goed werk heeft gemaakt van verbeterde voorlichting rondom de 20 wekenecho. Dit maakt de ingediende moties van de SGP overbodig. Mijn fracties zal die moties dan ook niet steunen.

In stemming komt de motie-Agema (30371, nr. 10).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van der Vlies (30371, nr. 12).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van der Vlies (30371, nr. 13).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Koşer Kaya c.s. (30371, nr. 14).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Koşer Kaya c.s. (30371, nr. 15).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven