Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. twee koninklijke boodschappen, ten geleide van de voorstellen van (rijks)wet:

Wijziging van een aantal belastingwetten en enkele andere wetten (31404);

Wijziging van diverse wetten op of in verband met het terrein van VWS, teneinde wetstechnische gebreken te herstellen en andere wijzigingen van ondergeschikte aard aan te brengen (Reparatiewet VWS 2008) (31405).

Deze koninklijke boodschappen, met de erbij behorende stukken, zijn al gedrukt en rondgedeeld;

2. de volgende brieven:

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, ten geleide van verslag van de zevende zitting van de VN-Mensenrechtenraad (26150, nr. 56);

een, van de minister van Justitie, ten geleide van rapport "Een evaluatie van steun gericht op versterking van vakbonden en vakbonds- en arbeidsrechten" (31200-V, nr. 87);

vier, van de minister van Justitie, te weten:

 • een, over de taakuitoefening door de bijzondere opsporingsdiensten (17050, nr. 354);

 • een, over de oorzaken van de vertraging bij de implementatie van twee richtlijnen (21109, nr. 178);

 • een, ten geleide van jaarplan Rechtspraak 2008 (29279, nr. 70);

 • een, inzake uitvoering richtlijn kapitaalbescherming bij naamloze vennootschappen (31220, nr. 16);

twee, van de staatssecretaris van Justitie, te weten:

 • een, ten geleide van inspectierapport themaonderzoek Nachtveiligheid Gevangeniswezen (24587, nr. 272);

 • een, inzake beantwoording van vragen van de leden Van Velzen en Azough (30010 en 31200-VI, nr. 9);

drie, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, te weten:

 • een, over het kwantitatieve totaalbeeld van de zbo's (25268, nr. 63);

 • een, inzake beantwoording van vragen van het lid Azough (29628, nr. 82);

 • een, inzake overzicht Onderzoeksraad voor veiligheid (Ovv) (31200-VI, nr. 127);

twee, van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, te weten:

 • een, ten geleide van verslag bezoek aan de Nederlandse Antillen (31200-IV, nr. 37);

 • een, inzake beantwoording van een aantal vragen van een aantal leden (31200-VII, nr. 53);

twee, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, te weten:

 • een, ten geleide van overzicht uitgaven onderzoek en ontwikkelingen verschillende departementen (29338, nr. 71);

 • een, ten geleide van Jaarboek 2007 van de Onderwijsraad (31200-VIII, nr. 169);

twee, van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, te weten:

 • een, ten geleide van de Strategische Agenda Beroepsonderwijs 2008-2011 "Werken aan vakmanschap" (27451, nr. 85);

 • een, ten geleide van onderzoeksresultaten tweede meting van de "Wachtlijsten en wachttijden buitenschoolse opvang en dagopvang" (31322 en 28447, nr. 15);

een, van de minister van Financiën, inzake uitvoering van diverse vormen van publiek-private samenwerking (28753, nr. 12);

een, van de minister van Defensie, over project "Verkenningen houvast voor de krijgsmacht van 2020" (31243, nr. 7);

drie, van de staatssecretaris van Defensie, te weten:

 • een, over formalisering vernieuwde besluit medezeggenschap Defensie (31200-X, nr. 103);

 • een, over de Defensie Industrie Strategie (31125, nr. 5);

 • een, over verwerving van de nieuwe vuurmonden (31200-X, nr. 104);

een, van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, inzake Handreiking besluit bodemkwaliteit (30015, nr. 22);

een, van de minister voor Wonen, Wijken en Integratie, over lekke gemeentelijke rioleringen en funderingsproblemen (29383, nr. 99);

een, van de minister van Verkeer en Waterstaat, over spoedwetproject A1 Hoevelaken-Barneveld (31305, nr. 20);

twee, van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, te weten:

 • een, ten geleide van de dertiende voortgangsrapportage Zandmaas en Grensmaas (18106, nr. 187);

 • een, inzake beantwoording van vragen van het lid Roemer (25910, nr. 83);

een, van de ministers van Economische Zaken en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, over Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening (SEV III) (31410).

Deze brieven zijn al gedrukt en rondgedeeld;

3. de volgende brieven:

een, van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, over knelpunten EVOA;

twee, van de minister van Verkeer en Waterstaat, te weten:

 • een, over Strategische studie luchtverkeersdienstverlening;

 • een, over het Project reistijdverbetering.

De Voorzitter stelt voor, deze brieven door te zenden aan de betrokken commissies en niet te drukken;

4. een brief van mevrouw Van Dongen, over geestelijk geheugenverlies.

Deze brief e.a. liggen op de Griffie ter inzage.

Naar boven