Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het geneesmiddelenbeleid, te weten:

- de motie-Van der Veen c.s. over een onderzoek naar kortingen en bonussen (29477, nr. 48);

- de motie-Van der Veen c.s. over afroming van het bedrag aan inkoopvoordelen (29477, nr. 49);

- de motie-Schippers c.s. over een middellangetermijnvisie (29477, nr. 50);

- de motie-Van Gerven/Kant over het niet toestaan van een preferentiebeleid voor geneesmiddelen die niet dezelfde werkzame stof hebben (29477, nr. 51).

(Zie vergadering van 9 april 2008.)

De voorzitter:

De motie-Van der Veen c.s. (29477, nr. 48) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat ondanks verschillende onderzoeken geen duidelijkheid bestaat over prijsontwikkeling en omvang van kortingen en bonussen in de farmaceutische sector;

overwegende dat het wenselijk is dat daarover zo snel mogelijk duidelijkheid wordt geschapen, zodat de resultaten gebruikt kunnen worden om over te gaan naar een kostendekkend prestatiegericht tarief;

overwegende dat voorkomen moet worden dat heel 2008 opgaat aan focus op dit onderzoek en er dus geen stappen worden gezet naar een nieuwe rol- en taakverdeling in de distributie van farmaceutische middelen;

verzoekt de regering, een volledig onderzoek te laten uitvoeren dat aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • - het onderzoek dient uitgevoerd te worden door een instantie die formele onderzoeksbevoegdheid heeft en toegang heeft tot boeken, lopende rekeningen/facturen en contracten van partijen in de farmaceutische kolom;

  • - het onderzoek dient gebaseerd te worden op de jaren 2006, 2007 en 2008;

  • - het onderzoek dient gericht te zijn op betalingen in de boekhouding bij groothandel, generieke industrie, specialité-industrie en apothekers;

  • - het onderzoek moet gericht zijn op beloning in geld en in natura; er dient gekeken te worden naar alle inkoopvoordelen; hierbij dienen ook de ketenverbanden met groothandels die eigenaar van een apotheek zijn, te worden beschouwd;

  • - de gegevens dienen vanuit de verschillende onderzoeksbronnen op apotheekniveau te worden gebundeld;

  • - het betreft WMG-geneesmiddelen;

  • - het onderzoek wordt niet alleen op het niveau van de openbare apotheken geclusterd maar ook ziekenhuisapotheken worden erin betrokken zodat ook inzicht verkregen wordt in de omvang van de kortingen op spécialités;

verzoekt de regering tevens, de Kamer een afschrift te zenden van de onderzoeksopdracht aan de onderzoeksinstantie;

verzoekt de regering tevens, voldoende middelen en menskracht beschikbaar te stellen om dit onderzoek vóór de behandeling van de begroting VWS voor 2009 af te ronden, waarbij de regering gedurende de looptijd van dit onderzoek onverminderd blijft werken aan een nieuwe rol- en taakverdeling in de distributie van farmaceutische middelen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 52 (29477).

Ik stel vast dat wij hierover nu kunnen stemmen.

Op verzoek van de heer Van Gerven stel ik voor, zijn motie (29477, nr. 51) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

Mevrouw Kant (SP):

Voorzitter. Ook de SP-fractie vindt dat er geen bonussen en kortingen moeten zijn voor apothekers, die deze bonussen vervolgens mogelijk in hun eigen zak steken. Wij vinden dat daaraan iets moet worden gedaan. De manier waarop je dit zou moeten regelen, is niet door het bedrag aan inkoopvoordelen af te romen, maar door ervoor te zorgen dat de apotheker zorgverlener is en door als overheid zelf de ruimte in de prijsstelling af te romen via een wettelijke maatregel, bijvoorbeeld door een aanscherping van de Prijzenwet. Wij zijn er niet voor om de apothekers steeds verder in de rol van marktkoopman te dringen. Je ziet dan namelijk dat apothekers die veel tijd steken in het binnenhalen van bonussen beter af zijn dan apothekers die veel tijd investeren in zorgverlening aan hun patiënten. Nog verder die weg op te gaan, is niet de route die wij willen volgen. Om die reden zal onze fractie tegen de motie-Van der Veen c.s. op stuk nr. 49 stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van der Veen c.s. (29477, nr. 52).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze gewijzigde motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van der Veen c.s. (29477, nr. 49).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Schippers c.s. (29477, nr. 50).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven