Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over re-integratie, te weten:

- de motie-Nicolaï/Koşer Kaya over een nieuw, efficiënt en effectief re-integratiebeleid (28719, nr. 45);

- de motie-Nicolaï/Koşer Kaya over landelijke toepassing van de work first-benadering (28719, nr. 46);

- de motie-Ulenbelt/Lempens over de voorbereiding van een parlementair onderzoek (28719, nr. 47);

- de motie-Ulenbelt/Lempens over arbeidsbemiddeling op menselijke maat (28719, nr. 48);

- de motie-Van Hijum c.s. over een selectieve en vraaggerichte inzet van re-integratiemiddelen (28719, nr. 49);

- de motie-Van Hijum c.s. over het op uniforme wijze verschaffen van inzicht door gemeenten (28719, nr. 50);

- de motie-Van Hijum/Spekman over een verplichte werkstage (28719, nr. 51);

- de motie-Heerts/Van Hijum over het bevorderen van duurzame plaatsingen door re-integratiebedrijven (28719, nr. 52, herdruk).

(Zie vergadering van 10 april 2008.)

De voorzitter:

De motie-Heerts/Van Hijum (28719, nr. 52, herdruk) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat UWV re-integratie-inspanningen al als succesvol beschouwt wanneer iemand twee maanden heeft gewerkt met een arbeidscontract voor zes maanden;

vaststellende dat re-integratiebedrijven niet worden beloond voor inspanningen om mensen langer dan twee maanden aan de slag te houden met een dergelijk arbeidscontract;

van mening dat duurzame plaatsing inhoudt dat iemand op zijn minst een jaar heeft gewerkt;

verzoekt de regering, te onderzoeken of en, zo ja, hoe de prikkels voor re-integratiebedrijven zo kunnen worden aangepast dat vaker duurzame plaatsingen tot stand komen, en hierover vóór het zomerreces aan de Kamer te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 53 (28719).

Ik stel vast dat wij hierover nu kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Nicolaï/Koşer Kaya (28719, nr. 45).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van D66, de PvdD, de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Nicolaï/Koşer Kaya (28719, nr. 46).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van D66, de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ulenbelt/Lempens (28719, nr. 47).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ulenbelt/Lempens (28719, nr. 48).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Hijum c.s. (28719, nr. 49).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de VVD tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Hijum c.s. (28719, nr. 50).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de VVD tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Hijum/Spekman (28719, nr. 51).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, D66, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Heerts/Van Hijum (28719, nr. 53).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de VVD tegen deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

Naar boven