Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de interpellatie-Jan de Vries over de door de NMa goedgekeurde fusie tussen Evean Groep, Philadelphia Zorg en Woonzorg Nederland, te weten:

- de gewijzigde motie-Jan de Vries c.s. over het voorkomen van de voorgenomen fusie (31420, nr. 2);

- de motie-Van Gerven over een moratorium op fusies van zorginstellingen (31420, nr. 3);

- de motie-Van Gerven over het vooraf inlichten van het parlement over voorgenomen fusies van zorginstellingen (31420, nr. 4);

- de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink over de rol van de NZa (31420, nr. 5).

(Zie vergadering van 10 april 2008.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Van Gerven stel ik voor, zijn motie (31420, nr. 3) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

De motie-Van Gerven (31420, nr. 4) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat fusies en concentraties van zorginstellingen veel invloed kunnen hebben op de bereikbaarheid van de zorg en de kwaliteit van de zorgverlening;

van mening dat het wenselijk is dat het parlement tijdig op de hoogte is van voorgenomen fusies en van concentraties van maatschappen;

constaterende dat dit in de Wet toelating zorginstellingen niet is geregeld;

verzoekt de regering, een voorstel te doen waardoor het parlement vooraf wordt ingelicht over voorgenomen fusies van zorginstellingen dan wel over concentratie van functies van zorginstellingen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 6 (31420).

Ik stel vast dat wij hierover nu kunnen stemmen.

Aangezien de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink (31420, nr. 5) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van behandeling meer uit.

In stemming komt de gewijzigde motie-Jan de Vries c.s. (31420, nr. 2).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, de SGP, het CDA en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Ik zie dat mevrouw Wiegman-van Meppelen Scheppink een stemverklaring wil afleggen. Dat staat niet op mijn lijst.

Mevrouw Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie):

Voorzitter. De aanmelding van de stemverklaring is dan niet goed doorgekomen.

Tijdens de begrotingsbehandeling van vorig najaar heeft de Kamer breed een motie van de CDA-fractie onderschreven. Daarin heeft ook de ChristenUnie-fractie haar zorg uitgesproken over de fusies zoals die op dit moment in de zorg plaatsvinden. Deze fusies zijn een gevolg van de veranderingen in het zorgstelsel. Het kabinet weet wat het op dit moment te doen staat en welke mogelijkheden het tot zijn beschikking heeft. Daarom is de tijdens het interpellatiedebat door de CDA-fractie ingediende motie overbodig. Belangrijker is de toezegging van de minister om voor de zomer de Kamer te informeren over de mogelijke uitbreiding van criteria op grond waarvan de NMa in de toekomst dergelijke fusies kan toetsen, en waarbij het oordeel van de NZa sterker verankerd zou kunnen worden. Daar ligt primair de verantwoordelijkheid van de Kamer. De ChristenUnie-fractie zal de motie-Jan de Vries c.s. dan ook niet steunen.

De voorzitter:

Dit had dus eerder gemoeten. Wij moeten maar eens uitzoeken hoe het mogelijk is dat ik deze informatie niet heb.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van Gerven (31420, nr. 6).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven