Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het debat over de Landbouw- en Visserijraad, te weten:

- de motie-Polderman over verduurzaming van de mosselvisserij (21501-32, nr. 266).

(Zie vergadering van 6 maart 2008.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven