Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over voortijdig school verlaten, te weten:

- de motie-Jasper van Dijk/De Rooij over het oormerken van middelen voor zorgleerlingen (26695, nr. 46);

- de motie-Jasper van Dijk/Dibi over bestrijding van segregatie in het voortgezet onderwijs (26695, nr. 47);

- de motie-Depla c.s. over de problemen van mbo-instellingen met risicojongeren (26695, nr. 48).

(Zie vergadering van 10 april 2008.)

In stemming komt de motie-Jasper van Dijk/De Rooij (26695, nr. 46).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Jasper van Dijk/Dibi (26695, nr. 47).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Depla c.s. (26695, nr. 48).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven