Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over medische technologie, te weten:

- de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. over kosteneffectiviteit (31200 XVI, nr. 130).

(Zie vergadering van 9 april 2008.)

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven