Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 67, pagina 4738-4739

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. de volgende brieven:

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, over het veto van president Bush over de verhoormethode "waterboarding" (31263, nr. 7);

een, van de ministers van Buitenlandse Zaken en voor Ontwikkelingssamenwerking, over de inzet van de Nederlandse Marine voor beperkte duur in de nabijheid van Somalië (29521, nr. 55);

een, van de minister van Justitie, over de interlandelijke adoptie uit China (31265, nr. 3);

een, van de staatssecretaris van Justitie, inzake uitvoering motie-Van Velzen (29270, nr. 19);

een, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, inzake afwegingen van de AIVD met betrekking tot Mohamed B. (29854, nr. 22);

een, van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, inzake reactie op de aangehouden motie-Van der Burg/Pechtold (begrijpelijkheid van formulieren) (31201, nr. 27);

een, van de staatssecretarissen van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Economische Zaken, over de kosten van de onderscheiden projecten elektronische overheid (29362, nr. 134);

twee, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, te weten:

 • een, inzake literatuur als burgerrecht en domein voor iedereen (31200-VIII, nr. 161);

 • een, ten geleide van het zevende rapport van (NOWT) "Wetenschaps- en Technologie-indicatoren 2008" (31288, nr. 25);

twee, van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, te weten:

 • een, over de implementatie van de competentiegerichte kwaliteitsstructuur in het mbo (27451, nr. 84);

 • een, inzake beantwoording van vragen van het lid Van Dijk (31310, nr. 19);

een, van de minister van Financiën, inzake verslag van missie van het Internationale Monetaire Fonds (26234, nr. 78);

een, van de minister en staatssecretaris van Financiën, ten geleide van derde rapport over de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code (31083, nr. 10);

drie, van de staatssecretaris van Financiën, te weten:

 • een, over de spaartegoedenrichtlijn en de diverse spaartegoedenovereenkomsten (21501-07, nr. 603);

 • een, over de Bijleenregeling (29507 en 28122, nr. 53);

 • een, over pure plantaardige olie (31205, nr. 65);

twee, van de staatssecretaris van Defensie, te weten:

 • een, over de voorgenomen overname van Stork Pantser Wiel Voertuig BV dor de Duitse firma Rheinmetall Landsystme (26396, nr. 68);

 • een, inzake onderzoek naar relatie tussen PTSS en uitzendingen onder Nederlandse militairen (30139, nr. 40);

drie, van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, te weten:

 • een, inzake reactie op de gewijzigde motie-Vietsch/Neppérus (29383, nr. 96);

 • een, over het Wierings Beraad (29435 en 31200-XI, nr. 204);

 • een, over de het ingetrokken amendement-Duyvendak toestand van natuur en milieu (31200-XI, nr. 95);

een,van de minister voor Wonen, Wijken en Integratie, over de ingediende moties aangaande inburgeringsstelsel (31143, nr. 11);

twee, van de minister van Verkeer en Waterstaat, te weten:

 • een, over het kabinetsbesluit project Zuiderzeelijn (27658, nr. 43);

 • een, over de invoering van Anders Betalen voor Mobiliteit (31305, nr. 12;

vier, van de minister van Economische Zaken, te weten:

 • een, over de betekenis van de Dienstenrichtlijn (21501-30, nr. 178);

 • een, ten geleide van deel 4 planologische kernbeslissing BritNedverbinding (30662, nr. 5);

 • een, over de evaluatie Innovatievouchers 2007 (31200-XIII, nr. 50);

 • een, over de ingediende moties VAO over de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (31239, nr. 24);

twee, van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, te weten:

 • een, over plantenveredelingstechnieken (27428, nr. 102);

 • een, over de aangenomen amendementen van de leden Jacobi en Jager (31200-XIV, nr. 209);

een, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ten geleide van de evaluatie Arbeidsomstandighedenbeleid (25883, nr. 129);

een, van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, over de kabinetsreactie op de Armoedemonitor (24515, nr. 130);

zes, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, te weten:

 • een, over de uitvoering van de moties van het VAO Alcoholbeleid (27565, nr. 60);

 • een, over de beschikbaarheidstoeslag voor kleine ziekenhuizen (27295, nr. 98);

 • een, over de stand van zaken uitvoering motie-Schermers c.s. (29477 en 31200-XVI, nr. 44);

 • een, over de vergoeding van dure geneesmiddelen (29477, nr. 45);

 • een, inzake schriftelijke beantwoording Europese Code Sociale Zekerheid (31283 en 31267, nr. 11);

 • een, over de voorlichtings- en inschrijvingsactiviteiten (31314, R1843, nr. 8);

twee, van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, te weten:

 • een, over de tussenrapportage Wmo (29538, nr. 77);

 • een, over de toelichting van het CAK bij elke factuur voor eigen bijdrage voor zorg met verblijf (31294, nr. 13);

een, van de minister voor Jeugd en Gezin, over de resultaten van de recidivemeting bij de Glen Mills school van de Hoenderloo Groep (29815 en 24587, nr. 128).

Deze brieven zijn al gedrukt en rondgedeeld;

2. de volgende brieven:

een, van de staatssecretaris van Financiën, ten geleide van toezending afschrift brief aan de VOCM;

een, van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over eigen bijdrage AWBZ.

De Voorzitter stelt voor, deze brieven door te zenden aan de betrokken commissies en niet te drukken.