Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 67, pagina 4705-4706

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het verslag van de Europese Top, te weten:

- de motie-Ten Broeke over de wijze waarop de energie-intensieve bedrijfstakken worden uitgezonderd van het Europese emissiehandelssysteem (21501-20, nr. 381);

- de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. over kwalitatieve doelstellingen van de Lissabonstrategie (21501-20, nr. 382).

(Zie vergadering van 18 maart 2008.)

In stemming komt de motie-Ten Broeke (21501-20, nr. 381).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. (21501-20, nr. 382).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.