Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 67, pagina 4707-4708

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Regels met betrekking tot het beheer en gebruik van watersystemen (Waterwet) (30818), en over:

- de motie-Boelhouwer c.s. over een beleidskader voor het verrichten van handelingen gericht op open KWO-systemen (30818, nr. 31);

- de motie-De Krom over wijziging van het begrip "belanghebbende" in de Algemene wet bestuursrecht (30818, nr. 32);

- e motie-Madlener over de vrijstelling van puntbronnen van verontreinigingsheffing (30818, nr. 33).

(Zie vergadering van 20 maart 2008.)

De voorzitter:

In de vergadering van 20 maart jongstleden heeft de heer Boelhouwer zijn amendement op stuk nr. 21 ingetrokken.

In stemming komt het amendement-Boelhouwer/Koppejan (stuk nr. 30).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt het amendement-Koppejan c.s. (stuk nr. 15).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt het amendement-De Krom (stuk nr. 11).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de VVD en de PVV voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het amendement-Jansen (stuk nr. 12).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD en de VVD voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het amendement-Jansen (stuk nr. 13) tot het invoegen van nieuwe artikelen.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD en de VVD voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het amendement-Boelhouwer c.s. (stuk nr. 22).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt het amendement-Boelhouwer c.s. (stuk nr. 28).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt het amendement-Koppejan (stuk nr. 17).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en de PVV voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Van der Staaij (stuk nr. 26, I, herdruk).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, de VVD, de SGP, het CDA en de PVV voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit gewijzigde amendement het andere op stuk nr. 26 voorkomende gewijzigde amendement als aangenomen kan worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-De Krom (stuk nr. 10).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD en de PVV voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het amendement-Koppejan c.s. (stuk nr. 16).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt het amendement-Koppejan/Boelhouwer (stuk nr. 27) tot het invoegen van een nieuw hoofdstuk 8a.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, D66, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en de PVV voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel, zoals het op onderdelen is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Boelhouwer/Koppejan (stuk nr. 30), het amendement Koppejan c.s. (stuk nr. 15), het amendement-Boelhouwer c.s. (stuk nr. 22), het amendement-Boelhouwer c.s. (stuk nr. 28),het amendement-Koppejan (stuk nr. 17), de gewijzigde amendementen-Van der Staaij (stuk nr. 26, I, herdruk, en II), het amendement-Koppejan c.s. (stuk nr. 16) en het amendement-Koppejan/Boelhouwer (stuk nr. 27).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Boelhouwer c.s. (30818, nr. 31).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-De Krom (30818, nr. 32).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Madlener (30818, nr. 33).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, D66, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.